Revitalizace Kunštát

 

 

Název projektu: Revitalizace Kunštát

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0009150

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 2 388 540,75 Kč
Celková výše podpory EU: 2 388 540,75 Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 16.7.2019
Datum ukončení realizace projektu: 5.6.2020

Projekt byl revitalizačním opatřením na toku Kunštát (pravostranný přítok Divoké Orlice) v obci Orlické Záhoří. Jednalo se o renaturaci upraveného koryta v ř. km 0,500 – 1,700.  Vodohospodářské opatření podporuje přirozené korytotvorné procesy, omezení zanášení koryta dále po toku, obnovu přirozených funkcí vodního toku a nivy, optimalizaci hydrologické situace v povodí a v neposlední řadě významné zvýšení ekologické hodnoty a biodiverzity toku a přilehlého území.

Tok byl v minulosti směrově i spádově razantním způsobem upraven. Bylo provedeno napřímení toku, došlo ke geometrizaci příčného průřezu koryta (tzv. lichoběžníkový profil) a k jeho velkému zahloubení pod úroveň okolního terénu.

Na dvou úsecích toku o celkové délce 1104 m byly podpořeny renaturační procesy pomocí zásahů v korytě, např. směrovače proudu, příčné skluzy, příčné rozražeče, kořenové a technické rybí úkryty, trdliště, a bylo provedeno pozvolné svahování břehů. V přilehlém pásu nivy byla instalována spící opevnění a bylo vybudováno broukoviště a ještěrkoviště. Dále byly vybudovány průtočné a neprůtočné tůně (8 ks) a provedena výsadba 147 ks stromů a 117 ks keřů.

Projekt byl navržen jako komplexní opatření na toku a nivě na ploše 19040 m2 (podpora renaturace toku a jeho vývoje do nivy, tvorba tůní, doprovodné výsadby).

soustava tůní