Revitalizace Lichovského potoka

 

 

Název projektu:  Revitalizace Lichovského potoka

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0004534
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Celkové uznatelné náklady: 1 470 229 Kč
Celková výše podpory EU: 1 470 229 Kč
Kraj: Plzeňský
Datum zahájení realizace projektu: 30. 1. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 28. 2. 2020

V zájmové pramenné části Lichovského potoka bylo nevhodně provedeno zatrubnění jako součást meliorací okolních zemědělských pozemků. Docházelo tak k rychlému odtoku vody z povodí a přirozená údolnice v místě původní vodoteče byla zcela vyschlá a docházelo k intenzivnímu zemědělskému hospodaření téměř k nejnižšímu místu údolnice, které by v přirozeném stavu bylo vodotečí. Příčinou problému byla historická snaha o odvodnění zemědělských pozemků a rychlé odvedení povrchové vody z dané lokality na úkor ekologické funkce přirozeného koryta toku.

Revitalizací Lichovského potoka včetně přilehlé údolní nivy došlo k převedení vody ze zatrubněného koryta do mělkého přírodě blízkého koryta s návrhem 6 tůní pro zpomalení povrchového odtoku a zadržení vody v krajině. Stavbou došlo k obnově přírodě blízkého stavu a ekologické funkce vodního toku. Celková délka revitalizace je 554 m, celková plocha vodních ploch v podobě tůní je 656 m2. Součástí projektu byla výsadba doprovodné vegetace v celé údolní nivě. Výsadba je složena z původních druhů dřevin a zároveň pestrá, aby nedocházelo ke vzniku monokultur.