Revitalizace mokřadu U Okrajkové II

 

 

Název projektu: Revitalizace mokřadu U Okrajkové II

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_106/0008857

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Celkové uznatelné náklady: 3 955 354,45 Kč
Celková výše podpory EU: 3 955 354,45 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 30. 9. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 17.7. 2020

Realizací projektu byl odtěžen dnový sediment a rozplavené hráze, průměrná vodní plocha mokřadu je 12 210 m2. Následně byla postavena nová hráz, která oddělila mokřad od vodního náhonu, což je nezbytné pro zabránění volnému pohybu rybí obsádky z náhonu do mokřadu. Část litorální zóny byla ponechána bez zásahu. Stavba byla rozdělena do dvou hlavních objektů – obnova mokřadu odstraněním sedimentu a obnova boční hráze.

V cílovém stavu je mokřadní plocha periodicky zásobena vodou a v letním období bude postupně vysychat, vodní hladina bude proměnlivá s předpokladem udržení vody trvale v nejhlubším segmentu vodní tůně, v závislosti na hladině podzemní vody. Vodní režim bude ovlivněn pouze přírodními vlivy. Mokřad nebude vybaven žádnými regulačními objekty. Cílem projektu je také zvýšení estetického působení v krajině.