Revitalizace Perninského rašeliniště

 

 

Název projektu:

PERNINK p.p.č. 1952/3, 1952/5 REVITALIZACE PERNINSKÉHO RAŠELINIŠTĚ k.ú. Pernink

Registrační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_058/0006022

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.2 posílit biodiverzitu, aktivita 4.2.2 péče o cenná stanoviště a jejich obnova a tvorba

Celkové uznatelné náklady:   8 001 654 Kč
Celková výše podpory EU: 7 601 571 Kč
Kraj: Karlovarský
Datum zahájení realizace projektu: 26. 7. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2020

Revitalizace rašelinišť v EVL Pernink a Přírodní památky Pernink je soubor opatření k nápravě narušených hydrologických a hydrogeologických poměrů lokality, pro zajištění potřebného vodního režimu, včetně udržení a obnovení lesních porostů. Základním způsobem renaturalizace je podpora rozvoje mokřadní vegetace, zejména druhů rašeliníků a jiných mechů, které se rozvíjejí ve zvlhčeném prostředí (paludifikace), v prostředí zón stagnujících nebo velmi pomalu proudících povrchových vod.

Zároveň s úpravou vodního režimu jsou na plochách s výskytem podmáčených a rašelinných smrčin prováděny i pěstební zásahy. Zásahem bylo potřeba vytvořit nepravidelnou síť trvalých mezer a skupin, aby již nedošlo k vzájemnému kontaktu. Na rozvolněných plochách je s podsadba melioračních dřevin (jeřáb, bříza). Součástí lesopěstebních opatření jsou prořezávky rekultivačních výsadeb. Bylo provedeno zpřístupnění lokality pro veřejnost naučnou stezkou ve východní části lokality s informačními panely.