Revitalizace potoka Vlčinec

 

 

Název projektu: Revitalizace potoka Vlčinec

Registrační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0006906

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady:   1 380 170,00 Kč
Celková výše podpory EU: 1 380 170,00 Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 6.9.2018
Datum ukončení realizace projektu: 25.6.2019

Projekt se zabýval revitalizací části potoční nivy toku Vlčinec (levostranného přítoku Olešenky) při okraji obce Olešnice v Orlických horách v úseku 700 m. Koncepce návrhu kladla stěžejní důraz na podporu samovolného vývoje koryta (renaturaci) s možností rozlivu vody do vymezené potoční nivy v budoucnu. Součástí projektu bylo i vytvoření nových vodních ploch (boční pravobřežní tůně a plochy v linii toku). Stavba bude zadržovat vodu v krajině, zvýší biodiverzitu okolí a bude plnit funkci jako krajinný prvek.

Koncepce návrhu spočívala v konstrukci příčných objektů (3 typy – příčný dnový, příčný objekt rozvolnění a příčný spádový) z přírodního materiálu místního původu. Ke stabilizaci a eliminaci zahlubování dna toku mají sloužit objekty, konstruované z kořenových balů společně se spodní částí kmenů dřevin, získaných výběrem ze stávajících břehových porostů toku (dřeviny určené ke kácení byly z převážné většiny využity ke konstrukci objektů). Tyto specifické příčné objekty by měly zajišťovat postupné zachycování splavenin z horní části povodí v korytě, čímž by mělo dojít k samovolnému snížení jeho kapacity a zároveň k diversifikaci podélného i příčných profilů toku do budoucna.