Revitalizace Raduňka

Název projektu:               Revitalizace Raduňka km 6,80-7,20

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010661

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 844 527,00 Kč
Celková výše podpory EU: 844 527,00 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 29. 4. 2020

Projekt je revitalizačním opatřením v části potoční nivy Raduňky. Na dlouhodobě neobhospodařovaném pozemku s travním porostem a náletovými dřevinami, který byl pomístně podmáčen, byla vytvořena soustava 6 tůní. Tůně jsou různé velikosti (plocha hladiny 110-600 m2), tvaru i hloubky (od 0,55 m do 1,35 m), sklon svahů jednotlivých tůní je proměnlivý a pozvolný. Polovina z tůní je neprůtočná. Zbylé tři uspořádané kaskádovitě nad sebou jsou napouštěny vodou z Raduňky, která z nejníže položené tůně vytéká volně do spodní části lokality. Zde je zbudován zemní val členitého tvaru, který vodu směřuje do mokřadní plochy. V zájmovém území vzniklo také osm periodicky zaplavovaných terénních depresí o ploše 33-52 m2 s hloubkou 0,35-0,55 m a pozvolnými sklony břehů.

Odběr vody do tůní je pomocí dvou dřevěných stabilizačních prahů osazených v hlavním toku (Raduňce) a v nápustném korytě. Tůně jsou zemní, pouze nátok do tůní a následně výtok z nejníže položené tůně je stabilizován dnovým pasem z kamenné rovnaniny a kamenným pohozem. Tyto kamenné prvky jsou překryty zeminou.

Tyto vodní prvky zadržují vodu v krajině, zvyšují biodiverzitu území a plní funkci významného krajinného prvku.