Revitalizace Souvlastní

 

 

Název projektu: Revitalizace Souvlastní

Registrační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0009151

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady:    1 376 633,48 Kč
Celková výše podpory EU: 1 376 633,48 Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 19.7.2019
Datum ukončení realizace projektu: 4.12.2019

Projekt řešil revitalizaci v pramenné oblasti bezejmenné vodoteče, a to v části severně od zástavby Souvlastní, osady obce Zdobnice na území CHKO Orlické hory. Vodoteč byla z větší části zatrubněna. Cílem této revitalizace bylo obnovení přirozené funkce vodního toku a přilehlé nivy. Opatření optimalizuje hydrologickou situaci v povodí Zdobnice, zvýší ekologické hodnoty území vytvořením nových biotopů pro podporu biodiverzity a pozitivně ovlivní krajinný ráz .

Stavba zahrnovala tři stavební objekty – revitalizaci toku, vybudování tůní a vegetační úpravy. Řešený úsek toku má po rozvolnění 442 m, jedná se o mělké miskovité korýtko. Součástí objektu bylo i vytvoření broukoviště z dřevěných kůlů. V ploše nivy bylo vybudováno 13 tůní z nichž 7 tůní je průtočných a 6 tůní neprůtočných. Všechny tůně celkově zaujímají plochu o velikosti 673 m2. V rámci výsadeb bylo vysázeno 14 ks stromů, 10 ks keřů a 140 ks vrbových řízků jako opevnění.