Revitalizace – Uhřínovský potok

 

 

Název projektu:  Revitalizace – Uhřínovský potok

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_032/0002670
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 645 614 Kč
Celková výše podpory EU: 516 491,20 Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 7. 6. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 11. 4. 2018

Provedená revitalizace zajisti retenci vody v krajině a zároveň bude biotopem pro organismy vázané na vodu. V období zvýšených průtoků bude voda převáděna stávajícím korytem a přebytečné množství neodteče, ale bude rozděleno do nivy toku, do vytvořeného koryta (300 m) a tůní (4 průtočné, 1 boční a 3 neprůtočné). V době sucha za nízkých průtoků bude vodu převádět jen stávající koryto, pro zachování ichtyofauny a ve vybudovaných tůních budou refugia vodních ploch. Zadržení vody v území ovlivní i místní flóru a faunu, vznikem nových biotopů. Hospodářsky kosená louka se přemění na mokřadní biotop. Lze usuzovat, že po provedených úpravách dojde k podmáčení zbylých lučních porostů a to může mít velmi pozitivní důsledek i pro motýlí faunu nedaleké přírodní památky a EVL Uhřínov – Benátky, kde je předmětem ochrany výskyt modráska bahenního (Masculinea nausithous). Tento druh motýla je vývojem závislý na krvavci totenu, rostlině rostoucí na podmáčených loukách. Z výše uvedeného vyplývá, že realizací opatření budou podpořeny zájmy vodohospodářské, ale i zájmy ochrany přírody a krajiny.

Fotografie: