Revitalizace Zádolského potoka

 

 

Název projektu: Revitalizace Zádolského potoka

Registrační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0009151

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 2 612 706,71 Kč
Celková výše podpory EU: 2 612 706,71 Kč
Kraj: Pardubický
Datum zahájení realizace projektu: 11.7.2018
Datum ukončení realizace projektu: 4.12.2019

Projekt byl revitalizačním opatřením v části potoční nivy Zádolského potoka a jeho levostranného přítoku na území přírodní rezervace Králova zahrada v lesním komplexu u obce Opatov v Čechách na Svitavsku. Revitalizace v přilehlé nivě řešila modelaci nového koryta (ve velké míře s využitím zbytků původního koryta před technickou úpravou) a tvorbu průtočných a neprůtočných tůní.  Vodohospodářské opatření bude zadržovat vodu v krajině, zvýší biodiverzitu rezervace, především bledule jarní a bude plnit funkci významného krajinného prvku.

Koryta toků byla v celé délce řešeného úseku nevhodně upravena v rámci lesotechnických meliorací a plocha rezervace odvodněna. Před úpravou drobné toky s malou průtočnou kapacitou široce meandrovaly v lesních porostech. Při zásahu byla koryta napřímena a zahloubena. Vlivem erozní činnosti vody při zvýšených průtocích dochází k dalšímu neustálému zahlubování koryta, niveleta dnes dosahuje místy až 2 m hloubky. Projekt byl navržen jako komplexní opatření na toku a nivě. Celková délka revitalizovaných koryt činí 1817 m. Plocha vytvořených vodních ploch mimo koryto toku (20 tůní a 5 zatopených depresí) je 4842 m2. Navržené opatření bylo realizováno na ploše 44049 m2, ale ovlivněno bude rozsáhlejší území.