Revitalizace Zelenka

 

 

Název projektu:  Revitalizace Zelenka

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_013/0001414
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 4 737 000,00 Kč
Celková výše podpory EU: 4 737 000,00 Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 10. 7. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 18. 4. 2019

Plánovaný projekt byl revitalizačním opatřením na drobném vodním toku Zelenka (pravostranný přítok Divoké Orlice) a jeho levostranném přítoku. Revitalizace řešila v přilehlé potoční nivě modelaci nového koryta (1236 m) a vytvoření 3 průtočných, 1 neprůtočné a dvou tůní napájených průsakem (celkový objem tůní 527 m3). V toku byly vytvořeny i rybí úkryty (30 ks ve třech typech). V novém korytě bylo zbudováno 71 ks balvanitých skluzů různého typu pro stabilizaci a zajištění nivelety dna. Opatření bylo doplněno „broukovištěm-ještěrkovištěm“ a náhradní výsadbou břehových porostů.

Provedená revitalizace zajistí retenci vody v krajině a zároveň bude biotopem pro organismy vázané na vodu. Zadržení vody v území ovlivní i místní flóru a faunu, vznikem nových biotopů. Zájmová lokalita se nachází na území CHKO Orlické hory a ptačí oblasti CZ0521015 Orlické Záhoří, kde předmětem ochrany je především chřástal polní.

Fotografie: