Sanace Ratibořická

 

 

Název projektu:  Sanace skalního řícení nad lesní cestou Ratibořická, Bažantnická

Registrační číslo:     CZ.05.1.24/0.0/0.0/17_062/0005924
Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3 Zajistit povodňovou ochranu v intravilánu

Celkové uznatelné náklady: 6 706 084 Kč
Celková výše podpory EU: 5 700 171,4 Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 4. 6. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 14. 12. 2018

Projekt řešil odstranění rizika ohrožení zdraví osob pohybujících se po turisticky významně navštěvované cestě vedoucí pod přírodním svahem s narušenou stabilitou, ze kterého docházelo opakovaně k nepředvídatelnému a nekontrolovatelnému pádu horniny. V rámci projektu byla odstraněna část vzrostlé vegetace, včetně odstranění kořenového systému. Dále byly odstraněny povrchově narušené partie skalního svahu. Část nestabilních skalních bloků byla odtěžena a u části skalních bloků bylo provedeno lokální kotvení. Převisy skalních bloků byly sanované pomocí podezdívek. Dále byly realizovány dvě palisády. Provedením opatření byly ze svahu a skalních výchozů odstraněny veškeré nestabilní části, čímž je eliminováno riziko skalního řícení do prostoru paty předmětného svahu.

Fotografie: