Sanace skalního řícení v NPP Peklo

Název projektu:          Sanace skalního řícení v NPP Peklo

Registrační číslo: CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_143/0012533

Prioritní osa 1, specifický cíl 1.3. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

Podporovaná aktivita 1.3.4. Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost obsažených v „Registru svahových nestabilit“

Celkové uznatelné náklady: 1 085 557 Kč
Celková výše podpory EU: 912 875 Kč
Kraj: Liberecký
Datum zahájení realizace projektu: 19. 9. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 9. 11. 2020

Záměr projektu spočíval v řešení havarijního stavu po skalním řícení z února 2019. K sesuvu došlo nad turisticky atraktivním místem v údolí Robečského potoka v národní přírodní památce Peklo. Součástí projektu bylo ošetření nestabilních částí svahu odkopáním a shozem, jejich terénní úprava horolezeckou technikou a stabilní uložení veškerého materiálu v patě svahu. Cílem bylo uvedení sesutého svahu do bezpečného stavu, aby nedocházelo k dalšímu ohrožení návštěvníků na turistické cestě nebo odnosu drobného materiálu při povodni.

Údolí v místě skalního řícení, o hloubce 45 m, je zalesněné a je tvořeno dvěma patry skalního reliéfu vystupujícího v horní polovině svahu. Skalní reliéf je v tomto místě tvořen ze svahu vystupujícími skalními žebry o výšce v rozmezí 8 – 10 m. Ke skalnímu řícení došlo z horního skalního patra. Při pádu pískovcových hmot ze svahu byly uvolněny další hmoty z výchozu spodního patra ve střední části svahu. V horní části svahu byl v nestabilní poloze zbytek skalního žebra, jehož údolní část se zřítila na konci února. Vzhledem k projevům drcení pískovce v patě zbylého žebra byla celá horní nestabilní část skalního výchozu sanována, jednalo se cca o objemu 80 m3. Ve střední části svahu zůstaly v nestabilní poloze bloky uvolněné při řícení, jejich celkový objem byl cca 20 m3. Nestabilita je podmíněna zejména sklonem svahu převyšujícího 30 stupňů. Řícení je evidované v Registru svahových nestabilit ČGS.