Stříbrnický potok

 

 

Název projektu:  Stříbrnický potok – revitalizace – km 0,150-1,800

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0005847
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 2 888 652,50 Kč
Celková výše podpory EU: 2 888 652,50 Kč
Kraj: Olomoucký
Datum zahájení realizace projektu: 22. 9. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 16. 11. 2018

Projekt řešil revitalizaci toku přírodě blízkým způsobem, tj. realizaci stabilizačních úprav koryta v rámci údolní nivy přírodě blízkého charakteru (provedení vývarů, vybudování nových tůní, odlehčených koryt) a tím zlepšení dosavadního stavu a zvýšení ekologické stability území.

Stavba byla členěna na tyto objekty:

  • SO 01 – obnova dopadiště 8 kamenných stupňů rovnaninou z lomového kamene
  • SO 02 – stabilizace nivelety dna 13 kamennými pasy
  • SO 03 – odlehčovací koryto, tůně – 3x stabilizace dna 2 kamennými pasy s tůní, 3x periodická tůň, boční koryto, modulace ostrůvku
Fotografie: