VN U Pily, k. ú. Žádlovice

 

Název projektu: VN U Pily, k. ú. Žádlovice

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010269

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 7 310 715,41
Celková výše podpory EU: 6 945 179,62
Kraj: Olomoucký
Datum zahájení realizace projektu: 1.4. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31.7.2022

V rámci projektu byla vytvořena stálá vodní plocha obnovením v minulosti zaniklé vodní nádrže a revitalizován úsek vodního toku Podhrádek. Vodní nádrž je boční s rozsáhlým litorálním pásmem. Koryto vodního toku je zde vytvořeno členité s proměnlivou šířkou, sklonem svahů i dna. Kapacita je v revitalizovaném úseku proti původnímu stavu snížena, bude docházet k častějšímu rozlivu vody do nivy, zejména v jarních měsících. Okolo toku jsou vyhloubeny neprůtočné tůně. Prodloužením trasy toku je snížen podélný spád, čímž je zpomalen odtok z území a podpořeno zadržování vody v krajině. Nádrž leží v ploše lokálního biocentra, podél toku je lokální biokoridor. Realizací akce je zlepšena funkce ÚSES.