Zlepšení struktury lesních porostů a zajištění péče o povrchové krasové útvary v NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně

 

Název projektu:

Zlepšení struktury lesních porostů a zajištění péče o povrchové krasové útvary v NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_057/0006018

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Celkové uznatelné náklady: 1 646 606,34 Kč
Celková výše podpory EU: 1 937 183,93 Kč
Kraj: Olomoucký
Datum zahájení realizace projektu: 23. 8. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 27. 1. 2022

Hlavním cílem projektu byla speciální péče zaměřená na podporu biodiverzity v NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně, podporou cílových stanovišť lesního ekosystému, která zahrnuje likvidaci nepůvodních druhů dřevin, zlepšení struktury lesa k zajištění lepších podmínek pro xylofágní hmyz, bezobratlé a ostatní zjištěné živočichy. Realizovaný projekt svými speciálními opatřeními zlepšil zachování dochovaného stavu na povrchu i v podzemí krasového území. Sanací povrchových částí jeskyní byly minimalizovány negativní vlivy na mikroklima jeskyní a krasových útvarů. Opatření byla provedena na výměře 3,31 ha.

Před realizací:

 

 

 

 

 

 

Po realizaci: