Nové odborné publikace a knihy – leden 2011

Datum publikace:

z oboru lesnictví a příbuzných oborů

30 let od imisní kalamity v Beskydech

30-let-imise_148x208.jpg

Sborník referátů ze semináře (Čeladná, 9. 9. 2010), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství, a ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. Partnerem semináře byly Lesy Beskydy, a.s. Imisní kalamita, která následovala po extrémním zlomu teplot na přelomu let 1978/1979 poznamenala nejen lesy střední Evropy, ale v rámci Československa hraniční pohoří Čech, Moravy a Slovenska, změnila především názory lesníků na do té doby preferované smrkové hospodaření. Odborný seminář měl záměr alespoň zčásti, v rámci získaných zkušeností, zodpovědět otázky a prodiskutovat názory na lesnická opatření, zvolená v uplynulých 30 letech pro obnovu odumřelých a odumírajících porostů. Po vstupním referátu prof. Jádro sborníku tvoří čtyři stěžejní přednášky lesníků spojených s beskydským regionem, kteří se na řešení následků imisní kalamity v Beskydech přímo podíleli.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010
/darováno vydavatelem technické knihovně LČR HK/

Lesnické hospodaření v demonstračním objektu Lesů ČR „Královský hvozd“

kralovsky-hvozd_148x208.jpg

Sborník ukázek ze semináře (Železná Ruda, 21. 9. 2010), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., a Základní pobočka České lesnické společnosti PRO-SILVA pod odbornou záštitou a za finančního přispění Ministerstva zemědělství ČR, sekce lesního hospodářství, a ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p. Etapa přestavby systému lesního hospodářství z převážně pasečných forem lesa věkových tříd na vyšší prosazení strategie trvale udržitelného rozvoje při maximálním využití vlastních sil přírody vyžaduje potřebu možnosti porovnání různých, běžně dostupných, pracovních postupů pro pracovníky venkovního provozu v typických provozních a stanovištních podmínkách. Mimo jiné s cílem umožnit porovnání různých možností pro řešení konkrétních situací byly zřizovány demonstrační objekty. Vycházelo se přitom z předpokladu, že v přírodě neexistuje vždy jen jediná správná cesta, je třeba mít možnost porovnání a širšího posouzení.

Sborník obsahuje po obecném úvodu ukázky z exkurze do demonstračního objektu na historickém území tzv. Královského hvozdu, který tvoří část hraničního území oblasti Šumava, konkrétně hraniční hřeben mezi Železnou Rudou a obcí Hamry a je součástí Chráněné krajinné oblasti Šumava. Demonstrační objekt leží v oblasti „hercynských směsí“, kde se v přirozené i cílové skladbě se stoupajícím lesním vegetačním stupněm (lvs. 5 až 8) postupně zvyšuje zastoupení smrku s víceméně konstantním podílem jedle v úrovni a postupně se snižujícím podílem buku. Součástí ukázek, mimo jednotlivých hospodářských opatření, byly i dopady orkánu Kyrill v podmínkách Šumavy mimo území národního parku.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010
/darováno vydavatelem technické knihovně LČR HK/

Bříza – strom roku 2010

briza-strom-roku-2010_148x208.jpg

Sborník z konference (Kostelec nad Černými lesy, 23. 9. 2010), který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů. Konference se konala v rámci řešení projektu NAZV QL 102A085 „Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích“.

Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 2010
/zakoupeno u vydavatele technické knihovně LČR HK/

Aktuality v pěstování introdukovaných dřevin

pestovani-introdukovanych-drevin_148x208.jpg

Sborník z konference (Kostelec nad Černými lesy, 21. 10. 2010), který pořádala Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů. Konference se konala v rámci řešení projektu NAZV QL 102A085 „Optimalizace pěstebních opatření pro zvyšování biodiverzity v hospodářských lesích“.

Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, 2010
/zakoupeno u vydavatele technické knihovně LČR HK/

Sborník referátů mezinárodního semináře o zvěři spárkaté, konaného ve dnech 16. – 17. 10. 2010, a semináře o zvěři pernaté, konaného ve dnech 13. – 14. 11. 2010

seminar-sparkata-zver_148x208.jpg

Sborník referátů se souhrny v polském jazyce z mezinárodních seminářů (Rychnov nad Kněžnou, 16. – 17. 10. 2010 a 13. – 14. 11. 2010), které pořádal Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu u příležitosti svého třístého patnáctého výročí založení v roce 1695.

Vyd. Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu, 2010
/darováno vydavatelem technické knihovně LČR HK/

O patronech myslivosti a jiných světcích
Jaromír Kovařík

o-patronech-277_103x209.jpg

Další publikace v edici Myslivost do kapsy obsahuje po motlitbě Františka Antonína hraběte Sporcka tyto kapitoly: O bozích lovu, Zvěř, lov a Bible, Světci s mysliveckými atributy, Hubert jako historická osobnost a svatohubertská legenda, Legenda o svatém Eustachovi, Čtrnáct svatých pomocníků, Svatý Jiljí, athéňan a jihofrancouz, Český zemský patron svatý Prokop, Legenda Ivanská, O jiných světcích – cizincích, Blahoslavený Hroznata a Vyznění (závěr).

Vyd. Druckvo, s.r.o., Praha, 2011
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Dendrologický slovník anglicko-český a česko-anglický = Dendrological Dictionary English-Czech and Czech-English
Jaroslav Koblížek a Martina Z. Svobodová

dendrologicky-slovnik_148x208.jpg

Základ slovníku vznikl při překladu knihy „Dřeviny České republiky“ do anglického jazyka. Tento základní soubor hesel byl pak doplněn o řadu dalších, převážně morfologických termínů, a také o anglická jména dřevin, čímž se původní rozsah zhruba zdvojnásobil. V průběhu recenzního řízení pak docent Řehořek navrhnul doplnění dalších termínů a zejména jmen dřevin, takže předkládaný slovník zahrnuje asi 6700 hesel. Kromě popisně morfologických termínů jsou uvedeny pojmy z anatomie, květní a reprodukční biologie, dále názvy barev, vybrané ekologické a geografické pojmy, jakož i slova, která se vyskytují v klíčích a v dendrologických popisech. Výběr dřevin zahrnuje jednak druhy domácí v České republice a dále introdukované dřeviny, které je možné pěstovat ve střední Evropě. Převahu mezi introdukovanými dřevinami mají severoamerické druhy, jsou však zastoupeny i asijské a evropské druhy, ojediněle i australské a jihoamerické.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2010
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Základy ekologie

/z třetího vydání anglického originálu Essential of Ecology z roku 2008/
Colin R. Townsend, Michael Begon a John L. Harper

zaklady-ekologie_148x208.jpg

Kniha Základy ekologie je moderní učebnicí v pravém slova smyslu, která na českém trhu v současnosti chybí. Více než 500stránková plnobarevná publikace je rozdělena do čtyř částí. První část vymezuje ekologii jako vědeckou disciplínu, dále se autoři věnují především tomu, jak ekologové vědu dělají, jakým způsobem získávají data a jak je zpracovávají, aby jim mohla sloužit k teoretickým předpovědím a k řešení praktických problémů. Druhá část se věnuje různým faktorům prostředí a zdrojům a tomu, jak ovlivňují život druhů a rozšíření a složení společenstev. Třetí část učebnice se systematicky zabývá ekologií po jednotlivých úrovních organizace. Poslední část učebnice věnuje pozornost aplikovaným otázkám.

Základy ekologie nabízejí čteářům základní ekologické poznatky a koncepty v přístupné formě. Lehce stravitelný text je doprovázen bohatým grafickým doprovodem, a umožňuje tak orientaci v ekologické tématice i úplným nováčkům v oboru. Kniha pomáhá k pochopení základních principů fungování přírody kolem nás (ale i na jiných místech planety), ekologické poznatky jsou prezentovány v celé škále od teoretických východisek až po praktické aplikace. Plnobarevné ilustrace, jednoduchá a účinná didaktická struktura a široké spektrum pečlivě vybíraných příkladů činí z tohoto titulu ideální „seznamovací“ učebnici pro všechny úrovně studia. Třetí anglické (první české) vydání této úspěšné a osvědčené učebnice je více než jen encyklovaným opisem předchozích. Nabízí stovky nových ilustračních příkladů, má zařazenou i novou kapitolu speciálně věnovanou evoluční ekologii.

Celý text učebnice byl navíc podroben důkladné revizi a byla posílena zejména tematika aplikované ekologie. S novým vydáním přišla i nová atraktivní grafická úprava, která spolu s dalšími zlepšeními činí z této učebnice relevantní a aktuální text pro současné studenty. Nejvýznamnější rysy Základů ekologie zahrnují: „domovskou“ webovou stránku učebnice v angličtině, kde jsou k dispozici grafické a další didaktické přílohy z učebnice a jiné studijní materiály, uvedení souhrnu „Klíčových konceptů“ v úvodu každé kapitoly, zvýrazněné texty (boxy) s úvodem do historického vývoje jednotlivých ekologických konceptů, oddělení matematického či statistického popisu některých kvantitativních aspektů do separátních boxů, aby nebyla narušena plynulost hlavního textu, EKotázky k tématu – příklady etických, sociálních a politických otázek souvisejících s danou ekologickou tematikou, na konci každé kapitoly Otázky k procvičení a zopakování látky.

Vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 2010
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Podmaněná planeta
Bedřich Moldan

podmacena-planeta_148x208.jpg

Bedřich Moldan se stal mužem více profesí – představuje uznávaného vědce, vysokoškolského pedagoga, šikovného popularizátora environmentální politiky, dlouholetého diplomata v mezinárodní péči o životní prostředí a v neposlední řadi i praktického politika. Jeho fundované názory na minulý, současný a budoucí stav životního prostředí v celosvětovém měřítku představuje tato obsáhlá publikace. Kdo by v učebnici hledal výlučně pohled přírodovědce, bude trochu zklamán, neboť autor se totiž nezaujatě a navýsost zasvěceně zabývá i nejrůznějšími společenskohospodářskými otázkami, přímo či nepřímo souvisejícími se životním prostředím. Východiskem je stručná analýza nejdůležitějších trendů naší doby (oddíl A: Žijeme v antropocénu). Nová situace je výzvou, na kterou odpovídají koncepce, které se snaží sladit hospodářský a civilizační rozvoj s uchováním zdravého životního prostředí, potřebných přírodních zdrojů a živé přírody na planetě Zemi pro současnou generaci i pro generace příští. To je obsahem environmentální udržitelnosti; podstatné je postižení vztahu mezi kvalitou lidského života (blahobytem) a širokou škálou statků a služeb, které nám poskytuje příroda (oddíl B: Udržitelný rozvoj a přírodní služby). Předpokladem úspěchu je především pochopení funkce a vzájemných vazeb jednotlivých životodárných planetárních systémů (oddíl C: Stav biosféry). Reakce a odpovědi lidské společnosti na současnou situaci mají různou podobu, od postojů jednotlivců přes rozhodování veřejné správy a vedení podniků až po inovační technologie.

Další část knihy je věnována široké škále přístupů a postupů v mnoha oborech (oddíl D: Odpovědi). Obsahem stručného závěrečného oddílu je pohled do budoucna (oddíl E: Epilog). Zde je však nutno upozornit, že rukopis knihy byl dokončen zhruba v polovině roku 2008, kdy se začala projevovat vážná finanční krize v USA, Ta posléze přerostla v globální krizi ekonomickou. Na začátku roku 2009 se celosvětová ekonomické recese dále prohloubila a ekonomové se shodli v tom, že jde o nejvážnější hospodářskou krizi od 30. let 19. století. A proto je zřejmé, že veškeré prognózy včetně těch, ze kterých vychází poslední oddíl knihy (Epilog), je nutno pojímat s velkou rezervou. Svět se mění před našima očima a nelze vůbec odhadnout, v jakém směru a jak hluboké a trvalé budou změny dosavadních vývojových trndů, ke kterým nepochyně dojde. V období antropocénu se naše planeta stala v plném slova smyslu planetou lidí. Lidé se chovají jako majitelé celé Země a ve skutečnosti jimi také opravdu jsou, s vlastnickými právy, ale i povinnostmi, které z tohoto vztahu plynou.

Vyd. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, Praha, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Nežná zelená
Ján Mičovský

nezna-zelena_148x208.jpg

Události 24. června 2009 ve státním podniku Lesy Slovenskej republiky. Příběh – seřazená fakta, která v období od června 2009 do března 2010 vstoupila do života státního podniku Lesy Slovenskej republiky a trochu do života autora publikace.

Vyd. Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation, Bratislava, 2010
/darováno Jiřím Junkem technické knihovně LČR HK/

Pěstování lesů v nižších vegetačních stupních

Sborník původních vědeckých prací z mezinárodní konference (Křtiny, 6. – 8. 9. 2010), kterou pořádala Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů, ve spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen, Lesnickou fakultou, s Výzkumným ústavem esního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumnou stanicí Opočno, s Národním lesnickým centrem, Výzkumným ústavem Zvolen, a s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou lesnickou a dřevařskou.

Vyd. Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav zakládání a pěstění lesů, Brno, 2010
/darováno Výzkumnou stanicí VÚLHM Opočno technické knihovně LČR HK/

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód