Etický kodex

 

Lesy České republiky s. p. se tímto etickým kodexem hlásí k definovaným zásadám, které tvoří základní rámec pro podnikatelské a společenské jednání, chování, vystupování a zároveň pro formování firemní kultury v podniku.

LČR se ve všech oblastech svých aktivit řídí příslušnými zákony, nařízeními, interními předpisy, místními standardy a etickými zásadami.

Etický kodex je dokumentem podniku pro formování firemní kultury zaměstnavatele. Je tvořen souhrnem základních etických norem, jejichž respektování zaměstnavatel požaduje od svých zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob.

Cílem etického kodexu je zkvalitnit interní i externí vztahy a komunikaci a dosáhnout toho, aby vystupování zaměstnanců, ale i dalších dotčených osob, bylo plně profesionální.

Jednání zaměstnanců a dalších dotčených osob je vždy a za všech okolností legální, etické, transparentní a v souladu se zákony České republiky a hodnotami LČR. Všechny postupy a činnosti vycházejí z nejlepších praktik řízení a provozní dokonalosti s důrazem na péči řádného hospodáře, bezpečnost a ochranu životního prostředí.

Etický kodex navazuje na platné zákony České republiky a vnitřní předpisy LČR a definuje základní pravidla chování zaměstnanců a dalších dotčených osob.

Etický kodex je nedílnou součástí CCP, kterým se rozumí komplexní systém interních firemních opatření a postupů pro prevenci, detekci a reakci na případná trestněprávní či neetická jednání, který je strategickou součástí firemní kultury LČR.

Etická komise k 1. 4. 2017
  • Mgr. Renáta Jelínková, právník Ř LČR – předsedkyně komise
  • Mgr. Beáta Suchá, právník KŘ Brno
  • Zbyněk Nečas, referent BOZP a PO LZ Židlochovice
  • Bc. Michal Toufar, zástupce lesního správce LS Stříbro
Dokumenty
CAPTCHA kód