Obnova lesních porostů LS Ledeč nad Sázavou 13. kolo

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů LS Ledeč nad Sázavou 13. kolo

Registrační číslo:    21/013/08410/563/000021

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 1 771 955,-Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 602 178,- Kč
Příspěvek společenství EU:                     590 252,- Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 01.11.2021
Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2022

Cílem projektu byla rekonstrukce a obnova porostů poškozených suchem na LHC Ledeč nad Sázavou a LHC Polná. Výsledkem realizace lesnických opatření je snížení rozsahu škod způsobených přírodními vlivy abiotické povahy a obnova produkčního potenciálu lesa a všech ostatních funkcí lesa. Obnoveno bylo celkem 4,12 ha, na kterých se vysázely dřeviny: javor klen, jedle bělokorá, dub zimní, lípa srdčitá, olše lepkavá, dub letní, habr obecný, třešeň ptačí.

Obnovení rozpadajících se smrkových porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná péče (ochrana proti buřeni a zvěři) přispěl k obnovení všech společensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.

 

Před realizací:

Po realizaci: