Obnova lesních porostů LS Ledeč nad Sázavou

 

 

Název projektu: Obnova lesních porostů LS Ledeč nad Sázavou

Registrační číslo: 20/011/08410/520/000071

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách

Celkové uznatelné náklady: 8 577 612,- Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 1 545 840,-
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 15. 10. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 31. 12. 2021

 

Cílem projektu byla rekonstrukce a obnova porostů poškozených suchem na LHC Ledeč nad Sázavou, Humpolec a Polná. Výsledkem realizace lesnických opatření je snížení rozsahu škod způsobených přírodními vlivy abiotické povahy a obnova produkčního potenciálu lesa a všech ostatních funkcí lesa. Obnoveno bylo celkem 6,21 ha, na kterých se vysázeli dřeviny: buk lesní, javor klen, dub letní, borovice lesní, jedle bělokorá a olše lepkavá.

Obnovení rozpadajících se smrkových porostů stanovištně vhodnými dřevinami a jejich následná péče (ochrana proti buřeni a zvěři) přispěl k obnovení všech společensky významných funkcí lesa, jako důležité složky životního prostředí.

Před realizací:

Z realizace: