Přeměna PND na LS Klášterec – východ 2021-2022

 

 

Název projektu: Přeměna PND na LS Klášterec – východ 2021-2022

Registrační číslo: 20/011/08530/342/000027

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

 

Celkové uznatelné náklady: 22 940 542 Kč
Celková výše podpory z EU: 11 355 568 Kč
Příspěvek z národních zdrojů:                   11 584 974
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1.5.2021
Datum ukončení realizace projektu: 30.11.2022

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (většinou porostů smrku pichlavého poškozených kloubnatkou smrkovou) rostoucích na náhorní části Krušných hor v nadmořské výšce mezi 740 až 860 m n. m. Jedná se o lesní porosty nacházející se na pozemcích či jejich částí v katastrálních územích: Kryštofovy Hamry, Černý Potok, Přísečnice, Rusová, Stráž u Křimova, Brandov, Rudolice v Horách, Gabrielina Huť, Kalek, Načetín a Načetín u Kalku. Převažující část porostů je zařazena v pásmu ohrožení imisemi A.

V rámci projektu řešena rekonstrukce porostů (snížení zakmenění, výřez a vyvezení hmoty nebo rozštěpkování frézou) na ploše 109,43 ha a mechanická a chemická příprava půdy na ploše 63,77 ha. Rozloha zalesnění činila 112,22 ha a bylo vysázeno 565,6 tis. ks sazenic v druhové skladbě – buk lesní, douglaska tisolistá, jedle bělokorá, javor klen a smrk ztepilý. U 26,2 tis. ks sazenic bylo aplikováno přihnojení tabletovaným pomalu rozpustným hnojivem. Ochrana sazenic byla řešena následovně: ošetření repelenty nebo výsadba do oplocenek (ochrana proti okusu zvěří), ožínání (ochrana proti zarůstání buřeni) a chemická ochrana sazenic (proti zvěři, buřeni a klikorohu borovému).