Projekt přeměny PND na LHC Červený Hrádek

 

 

Název projektu: Projekt přeměny PND 2018-2019 na LHC Červený Hrádek

Registrační číslo: 17/004/08530/342/000044

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů,

Operace 8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin

Celkové uznatelné náklady: 12 138 217 Kč
Celková výše podpory EU: 6 008 417 Kč
Příspěvek z národních zdrojů: 6 129 800 Kč
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1.4. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 15.10. 2019

Cílem projektu byla opatření vedoucí k rekonstrukci rozpadajících se porostů náhradních dřevin (tj. porostů smrku pichlavého a listnatých dřeviny, které nejsou dřevinami cílovými) rostoucích na náhorním platu Krušných hor v nadmořské výšce mezi 700 až 840 m n. m. Jedná se o katastrální území obcí Kalek a Hora Svaté Kateřiny. Předmětné porosty se nachází v pásmu ohrožení imisemi A a B (převažuje PO B). Část řešených porostů se nalézá v oblasti Natura 2000 Ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská.

V rámci projektu se řešila rekonstrukce porostů – formou sečí nebo proředěním na ploše cca. 121,53 ha. Mechanická příprava půdy (dozerem, bagrem) proběhla na ploše přibližně 116,27 ha. V rámci přípravy půdy byly původní bagrové kopce mechanicky upraveny – srovnány a organická hmota rozprostřena po ploše úprav. Vysázelo se 262,675 tisíc sazenic v druhové skladbě – smrk ztepilý, buk lesní, jeřáb ptačí, bříza pýřitá, olše lepkavá a dal. Ochrana sazenic proti okusu zvěří byla provedena ošetřením sazenic repelenty nebo výsadbou do oplocenek.

Části území projektu patři mezi podstatné z hlediska výskytu zvláště chráněného druhu tetřívka obecného. V rámci projektu byla zvolena druhová skladba zvyšující potravní nabídku a podporující hnízdění tohoto druhu v dané lokalitě.

Před realizací:

 

Po realizaci: