Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34

 

 

Název projektu: Revitalizace Hvězdice lipových alejí u hájovny Březovice 34

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_012/0000103

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 625 219 Kč
Celková výše podpory EU: 500 175 Kč
Kraj: Středočeský
Datum zahájení realizace projektu: 13. 9. 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2019

Záměrem akce byla obnova krajinných struktur – hvězdice lipových alejí v centrální části lesního komplexu u hájovny Březovice. Hvězdici tvoří Bezdězská, Svatojánská, Bělská, Čermínská, Březinská, Březovická, Bezdědická a Grenadýrská alej. Bylo pokáceno 22 ks havarijních dřevin a ošetřeno 61 ks perspektivních historických lip. Poté bylo do dvouřadých alejí vysázeno 60 ks nových lip srdčitých. Ošetřením starých dřevin a novou výsadbou byla obnovena koncepce krajinné struktury osmi historických lipových dvouřadých alejí. Hlavním cílem bylo dosažení celistvosti alejí, a tím potvrzení kompozičních principů této památky zahradního umění. Základ alejí byl položen již ve 20. letech 18. století za panství Františka Arnošta z Valdštejna, kdy byla stromořadí součástí širší zahradní úpravy celého areálu dnes nazývaného „Valdštejnsko“. Revitalizace sledovala odvrácení rizika jejich rozpadu, a tím současně odvrácení rizika nevratného poškození celého biotopu. Současně se vytvořily vhodné podmínky pro rozvoj živočišných druhů v dlouhodobé perspektivě na této lokalitě.