Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Všesoky

 

 

Název projektu: Revitalizace lokality Švábínov a obnova MVN Všesoky

Registrační číslo:  CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_059/0006229

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady:   7 087 214,29 Kč
Celková výše podpory EU: 4 252 328,57 Kč
Kraj: Středočeský
Datum zahájení realizace projektu: 12.6.2018
Datum ukončení realizace projektu: 9.8.2019

Účelem projektu bylo posílení ekologických, biologických a estetických funkcí lokality Švábínov. Revitalizací vodní nádrže Všesoky a zvýšením spektra stanovišť se zajistí navýšení retenčních schopností, krajinné diverzity a biodiverzity řešené lokality.

Projekt řešil současný stav na lokalitě Švábínov, která se nachází v západních lesích Středočeského kraje cca 3,5 km severně od obce Zbraslavice. Dnešní VN Všesoky leží v soustavě rybníků na potoce Švábina. Nádrž byla od roku 2015 vypuštěna, zanesena sedimentem a sdružený objekt byl nefunkční. Tento negativní efekt byl eliminován provedenou revitalizací. VN je průtočná s plochou provozní hladiny 19 900 m2 a objemem při maximální hladině 40 900 m3. V blízkosti nádrže bylo pro posílení biodiverzity vybudováno ještě sedm tůní. Stavební zásah na toku pod nádrží o délce 108 m byl proveden do pravého břehu tak, aby vznikl pozvolnější profil toku. Dále byly vybudovány kamenné prvky na sucho pro podporu členitosti stabilizace toku.