Revitalizace PP č.2 Bartošovického potoka

Název projektu:            Revitalizace PP č.2 Bartošovického potoka

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010837

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3. Posílit přirozené funkce krajiny

Podporovaná aktivita 4.3.2.Vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur

Celkové uznatelné náklady: 4 930 000,- Kč
Celková výše podpory EU: 4 930 000,- Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 13. 8. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 30. 8. 2021

Plánovaný projekt je revitalizačním opatřením na pravostranném přítoku Bartošovického potoka. Jedná se o revitalizaci upraveného koryta toku s podporou přirozených korytotvorných procesů, obnovou přirozených funkcí vodního toku a nivy, optimalizací hydrologické situace v povodí a významným zvýšením ekologické hodnoty a biodiverzity toku a přilehlého území.

Pravostranný přítok Bartošovického potoka byl v minulosti směrově i spádově razantním způsobem upraven. Bylo provedeno napřímení toku, došlo ke geometrizaci příčného průřezu koryta (tzv. lichoběžníkový profil) a k jeho zahloubení pod úroveň okolního terénu. Byla provedena úprava  s pomístním opevněním žlabovkami nebo dřevěnou tyčovinou a se spádovým stupněm.

V zájmovém úseku bylo modelováno revitalizované koryto toku a u zaústění s Bartošovickým potokem byl vybudován balvanitý skluz o délce 7 m. V úseku revitalizace bylo na toku vytvořeno 18 ks balvanitých skluzů s tůní a 30 ks balvanitých skluzů bez tůně. Dále do koryta bylo vloženo 6 ks těsnících srubových stěn a vybudováno 39 ks balvanitých rybích úkrytů. V nově vytvořené potoční nivě vznikly biotopové tůně – jedenáct tůní (2 průtočné a 9 neprůtočných) o celkovém objemu 1181 m3 a hloubkou 0,15 – 1,35 m.  Celé opatření bylo doplněno výsadbami 123 ks stromů a 1127 ks keřů.

Projekt byl navržen jako revitalizace vodního toku (celková délka revitalizovaného toku zahrnuje revitalizovaný úsek 749 m a koryta napojení na tůně 86 m) a tvorba tůní.