RVT Ženich

 

Název projektu: RVT Ženich

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013186

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Celkové uznatelné náklady: 811 457,60 Kč
Celková výše podpory EU: 811 457,60 Kč
Kraj: Plzeňský
Datum zahájení realizace projektu: 29. 4. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 14. 10. 2021

Historická malá vodní nádrž, původně budována jako součást bývalého pivovaru přestala být využívána k původnímu účelu. V průběhu let došlo k jejímu zazemnění a funkční objekty se vlivem času poškodili na hranici havarijního stavu. Pod nádrží se nacházela nevyužívaná zatravněná údolnice.

Hráz původní nádrže byla z části odkopána a v nejnižším místě vybudován kamenný přeliv. S využitím původních zbytků hráze tak byla vybudována protékané tůň. Na nevyužívané údolnici byla vytvořena soustava průtočných i neprůtočných tůní a naznačeno nové přirozené koryto ponechané k dalšímu vývoji. Původní napřímené koryto toku bylo zasypáno. Z hlediska vodohospodářského došlo k výraznému zpomalení odtoku vody z povodí, zvýšení saturace půdního profilu a infiltrace do podzemních vod, a dále k podpoře rozvoje mokřadu v nivě toku. Z hlediska ekologického pak ke zvýšení diverzity území, vytvoření biotopů tekoucí a stojaté vody.