Soustava retenčních nádrží Sedlo č. 1, 7

 

 

Název projektu: Soustava retenčních nádrží Sedlo č. 1, 7

Registrační číslo: 17/005/08310/342/000781

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Celkové uznatelné náklady: 3 982 781 Kč
Celková výše podpory EU: 1 705 126 Kč
Příspěvek z národních zdrojů:           1 739 573
Kraj: Ústecký
Datum zahájení realizace projektu: 1. 8. 2018
Datum ukončení realizace projektu: 17.7.2020

 

Cílem projektu byla opatření vedoucí k výstavbě nových retenčních nádrží sloužících k protipovodňové ochraně navazujících sídelních oblastí, zajišťujících hydro-akumulační a retenční funkce v krajině (zadržení vody, zpomalení jejího odtoku, snížení odnosu splavenin).

Soustava historických nádrží (v lokalitě se nacházelo cca 12 nádrží již v minulosti – datum vzniku není znám) nebyla minimálně od 50. let 20. století udržována a v 70. letech byly hráze většiny z nich prokopány a nádrže tak fyzicky zrušeny nebo zůstala neopravitelná torza vyžadující po technické stránce celkovou novou výstavbu.

Nádrže mohou plnit svoji funkci samostatně a proto bylo přistoupeno k jejich postupné dílčí obnově. RN č. 1 a 7 jsou na Kotelickém potoce na severozápadním svahu hory Sedlo v Českém středohoří a naházejí se v komplexu lesa při údolnici mezi Trojmezím a Malým sedlem.

Retenční nádrže zároveň příznivě ovlivňují mikroklima lesního ekosystému, zvyšují biodiverzitu v celé lokalitě, vytváří vhodné biotopy pro faunu (zvláště obojživelníky a ptáky) i flóru. Stavební aktivity byly prováděna dle podmínek závazného stanoviska AOPK s ohledem na předmět ochrany I. a II. zóny CHKO České středohoří.

Před realizací:

Z realizace: