Nové odborné publikace a knihy – březen 2011

Datum publikace:

z oboru lesnictví a příbuzných oborů

Nízký a střední les jako plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa
Jan Kadavý a kolektiv (Michal Kneifl, Michal Servus, Robert Knott, Václav Hurt a Martin Flora)

nizky-a-stredni-les_148x208.jpg

Předkládaná monografie má především otevřít prostor pro odbornou debatu a být tak výchozím bodem k rehabilitaci lesa nízkého a středního v podmínkách České republiky. Autoři zde předkládají dílčí výsledky projektu NAZV ČR č. QH 71161 „Nízký a střední les – plnohodnotná alternativa hospodaření malých a středních vlastníků lesa“ a projektu MŽP ČR č. SP/2d4/59/07 „Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000“. Formou obsáhlé literární rešerše se autoři zamýšlí nad možnostmi znovuzavádění nízkého a středního lesa na území našeho státu. V jednotlivých kapitolách se snaží přinést co nejobsáhlejší a přitom ucelený soubor informací, které byly o nízkých a středních lesích publikovány, Čerpali především z historických literárních pramenů a dále z literatury zahraniční – především německy mluvících zemí. Na úvod kapitoly přináší soubor základních pojmů, které jsou pro dané téma klíčové a jejichž dvojznačné nebo víceznačné chápání by mohlo snížit informační potenciál knihy. Následující kapitola, dotýkající se historického rozšíření nízkých a středních lesů v Evropě a v českých zemích, dokládá oprávněnost přídomku „tradiční“, který se s tvarem nízkého a středního lesa pojí.

Pro mnohé čtenáře bude jistě překvapující zjištění, kde všude a na jakých rozlohách se nízké a střední lesy v minulosti vyskytovaly. Lesnicky nejzajímavější a nejdůležitější jsou kapitoly o pěstování, produkčním potenciálu, ekonomice a hospodářské úpravě nízkých a středních lesů. Obsahují podrobné historické a zahraniční poznatky o dané problematice. Jak čtenář jistě sám zjistí, je nutno předkládané informace správně zasadit do skutečného časového (historického) nebo regionálního (zahraničního) kontextu. Především ekonomické informace historického charakteru jsou se současnými podmínkami v ČR poměrně málo kompatibilní. I přesto však lze, s přihlédnutím k těmto omezením, získat o problematice základní přehled. Poměrně diskutovaným tématem je dnes ve spojení s nízkými a středními lesy biodiverzita. Četné práce především zahraničního charakteru dokládají vyšší druhovou bohatost zmíněných hospodářských tvarů. Jako důvod se uvádí světlý charakter těchto lesů, podmíněný kratším obmýtím a rychlejším postupem sečí. V kapitole věnované biodiverzitě nízkých a středních lesů se autoři nad tímto tématem podrobně zamýšlí. Při pročítání kapitoly se čtenář jistě často zastaví a zamyslí na smysluplností současného českého lesnictví. V závěru autoři předkládají analýzu právních aspektů hospodaření v nízkém a středním lese ve středoevropském kontextu. Při srovnání zahraniční a tuzemské legislativy je možno si udělat představu o tom, kterých ustanovení naší legislativy se případné zavádění nízkých a středních lesů týká a jak je podobná problematika řešena v zahraničí.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2011
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Strategie managementu lesních území se zvláštním statutem ochrany – Obecná část I.
Jaroslav Simon a kolektiv

strategie-managmentu-lu_148x208.jpg

Publikace, která vychází z rozsáhlého cíleného výzkumu a která je první obecně metodickou částí řešení strategií managementu území se zvláštním statutem ochrany, je příspěvkem k řešení naznačené problematiky. Cílem je seznámit jednak s celou složitostí problematiky z různých akceptovatelných hledisek a jednak nastínit obecně metodické postupy uplatnění pro řešení problematiky v diferencovaných a různorodých podmínkách ČR s ohledem na složitou společensko-ekonomickou situaci. Dlouhodobost vývoje lesních ekosystémů vyžaduje pečlivý postup při stanovení zásad a forem péče o lesní území se zvláštním statutem ochrany. Na základě současného stavu poznání struktury a dynamiky vývoje lesních ekosystémů je v publikaci rozebrána problematika podkladů a východisek a navržen postup volby speciálních strategií managementu včetně doporučené technologie a ekonomického posouzení. Publikaci doplňují čtyři přílohy: Seznam lesních biotopů České republiky, Charakteristiky přírodních podmínek pro růstové simulace (ve vazbě skupin typů geobiocénu a souboru lesních typů), Výkonnost vybraných systémů těžby dřeva a Lesy ve velkoplošných chráněných územích.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2010
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Květena České republiky 8
editoři: Jindřich Chrtek jun., Zdeněk Kaplan a Jitka Štěpánková

kvetena-cr_148x208.jpg

Květena České republiky je koncipována jako moderní, kriticky pojatá květena středního rozsahu, shrnující současné poznatky o druhové skladbě vegetace cévnatých rostlin (kapraďorostů, nahosemenných a krytosemenných). Rozsahem a společenskou závažností představuje jeden z významných výstupů grantových projektů, podpořených Grantovou agenturou ČR. Na jeho řešení se podílí Botanický ústav AV ČR a další botanické instituce v České republice. Dílo zahrnuje všechny domácí druhy cévnatých rostlin, dále druhy zdomácnělé, zplanělé a častěji pěstované. Formou poznámek jsou zachyceny i druhy přechodně zavlékané, dále méně často pěstované rostliny okrasné a užitkové, jakož i rostliny, jejichž výskyt na území ČR lze s určitou pravděpodobností očekávat. Hlavní důraz je kladen na druhy domácí, zdomácnělé a v zemědělství a lesnictví běžně pěstované, které jsou zpracovány nejpodrobněji. Podstatnou náplní jejich zpracování jsou charakteristiky taxonomické a chorologické (včetně základní synonymiky, zhodnocení variability a karyologických poměrů). Velká pozornost je věnována i údajům o ekologii a cenologii druhů, dynamice změn v jejich šíření a výskytu (včetně ohrožení civilizačními vlivy) a jejich praktickému významu jako zdrojů potravin, surovin, léčiv, jako okrasných rostlin, plevelů apod.  Rostliny pokojové, skleníkové a akvarijní nejsou do Květeny zahrnuty. Obrazovým doprovodem přehledně členěného textu jsou původní kresby, znázorňující většinu druhů jak v celkovém vzhledu, tak v detailech usnadňujících správné určení. Celé dílo je rozvržena do devíti svazků.

Osmý svazek, navazující na svazky vydané v letech 1988, 1990, 1992, 1995, 1997, 2000 a 2004, zahrnuje jeden rod dvouděložných rostlin – pampelišku (Taraxacum) z čeledi čekankovitých (Cichoriaceae) se 179 druhy zpracovanými podrobně a dalšími, zpracovanými poznámkovou formou. Dále obsahuje klíč k určení všech čeledí jednoděložných rostlin, z nichž je zde zpracováno 27 (AcoraceaeAmarylliadaceae) se 75 rody a 199 číslovanými druhy a mnoha dalšími, uvedenými v Poznámkách. Z rozsáhlejších čeledí jsou zastoupeny např. Potamogetonaceae, Liliaceae, Orchidaceae, Iridaceae, Convallariaceae a Hyacinthaceae. Text je doplněn 104 celostránkovými obrazovými tabulemi. Na přípravě svazku se podílelo 29 autorů.

Květena České republiky je dílo široké využitelnosti a velkého společenského významu. Je určeno výzkumným pracovníkům teoretických i aplikovaných oborů botaniky a dalších biologických odvětví, odborníkům v otázkách životního prostředí a ochrany přírody, odborným pracovníkům v zemědělské a lesnické praxi, učitelům biologie na školách všech stupňů i studentům, jakož i ostatním zájemcům o flóru z řad široké veřejnosti. Svým celkovým pojetím a hloubkou zpracování je v české literatuře nejpodrobnější flórou našeho státního území. Jako jedna ze základních flór středoevropského prostoru je důležitým zdrojem informací i pro botaniky v zahraničí.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Stromy. Velký obrazový průvodce
/z anglického originálu Trees z roku 2008/
Tony Rodd a Jennifer Stackhouse

stromy_148x148.jpg

Stromy jsou nedílnou součástí přírodního prostředí a mají mimořádnou hodnotu nejen jako zdroj materiálu pro mnoho výrobků, počínaje stavebním dřevem a konče léčivy. Jsou také klíčovými prvky mnoha ekosystémů a přírodního prostředí po celé zeměkouli. Tento obsažný průvodce zkoumá stromy ze všech úhlů, včetně jejich botanického zařazení, rozmanitosti tvarů a účasti v rostlinných společenstvech, jejichž jsou kostrou. Kniha je přehledem pozoruhodných stromů z celého světa, popisuje vztahy mezi lidmi a stromy v průběhu staletí a pojednává o nebezpečích, kterým stromy čelí, i o způsobech, jak můžeme tyto velkolepé organismy pro budoucí generace chránit. Kapitoly, které jsou napsány srozumitelnou formou, jsou systematicky uspořádané do tematických celků. Knihu provází množství barevných fotografií, přehledná schémata, grafy, mapky a tabulky. Závěr knihy obsahuje fakta o stromech (tvary stromů a jejich korun, tvary a postavení listů, květy a květenství, tvary květů, typy plodů, hlavní lesní biomy světa, důležité čeledi a rody stromů, kriticky ohrožené stromy a rekordy stromů), slovníček pojmů a rejstřík.

Vyd. Rebo Productions CZ, s.r.o., Čestlice, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Výcvik psů loveckých plemen
Retrívři, ohaři, španělé, teriéři, jezevčíci, honiči a barváři.
Karel Zelníček

vycvik-loveckych-plemen_148x111.jpg

Psi loveckých plemen jsou velmi společenští, přátelští a bezkonfliktní, a proto si je často pořizují i ti, kteří o jejich výcviku nebo myslivosti nic nevědí. Nicméně i pes, který se svým pánem žije ve městě a plní úlohu především společenskou, se potřebuje důsledně naučit pravidla chování. A právě výcviku a výchově psů loveckých plemen je věnována kniha cvičitele Karla Zelníčka. Autor zastává názor, že drilování loveckého psa na oploceném cvičišti nikam nevede, neboť je mu zapotřebí právě lovecké výchovy, s jejíž pomocí jej lze nejsnáze dovést k poslušnosti a ovladatelnosti. Někteří chovatelé se zpočátku obávají, že se pes vycvičený k lovu naučí zabíjet vše, co se kde pohne. Je tomu ale právě naopak: loveckou výchovou se pes naučí klidu před zvěří, poslušnosti a ovladatelnosti za všech okolností, trpělivosti a spolupráci s člověkem, s nímž pak tvoří sehraný tým. Kniha je určena hlavně nemyslivecké veřejnosti, a proto obsahuje některá zjednodušení, zkratky, které jsou zde použity kvůli lepší srozumitelnosti, a podrobnější pasáže se „samozřejmostmi“ pro myslivce.

Vyd. Nakladatelství PLOT, Praha, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Výchova malých psů – Malí psi, velcí přátelé
/z německého originálu „Die Kosmos Welpenschule“/
Petra Führmann, Nicole Hoefs a Iris Franzke

vychova-malych-psu_148x208.jpg

Psi malých plemen jsou ideální kamarádi – cítí se dobře v městském bytě, jsou bezproblémovými průvodci na cestách a potřebují méně pohybu než ti velcí. Ale i oni jsou opravdoví psi. Znalost odlišností malých psů je nutná, máme-li se naučit s nimi správně zacházet. Díky tomu se z nich určitě stanou velcí kamarádi. Kniha se postupně věnuje těmto tématům: jaký malý pes se hodí k majiteli, vycházky a cestování, malí psi a děti, bezpečné prostředí pro malého psa, hry a psí škola, základní principy komunikace, výživa z výchovného hlediska, zachovávání čistoty, navykání na samotu, nepřiměřené chování a jeho kontrola a výchova krok za krokem slovem i obrazem.

Vyd. Vydavatelství Víkend, s.r.o., Praha, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/   

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód