Nové odborné publikace a knihy – duben 2010

Datum publikace:

Podnikání v lesním hospodářství a dřevařském průmyslu
Základy podnikové ekonomiky a řízení

Franz Schmithüsen, Bastian Kaiser, Albin Schmidhauser, Stephan Mellinghoff a Alfred W. Kammerhofer

podnikani-v-lese_148x208.jpg

Tato odborná kniha a učebnice lesnické podnikové ekonomiky předkládá nezbytné vědomosti všem, kteří podnikatelsky působí v lesním a dřevařském hospodářství. Nejedná se přitom pouze o základní vědomosti hospodaření a na praxi zaměřené přiblížení obhospodařování a zužitkování lesa. Tato práce přesahuje charakter čisté učebnice a osvětluje komplexní procesy a ekonomická rozhodnutí. Kniha také ukazuje na praktických příkladech význam moderního učení pro podniky lesního a dřevařského hospodářství. Struktura textu i obsáhlý rejstřík umožňují cílené čtení specifických témat. Publikace „Podnikání v lesním hospodářství a dřevařském průmyslu vznikla v podmínkách švýcarského, případně rakouského a německého lesního hospodářství a je zaměřena na chování podniku jako zobecněné podstaty dané věci. Až na výjimky se nezaměřuje na ekonomiku produkčního a reprodukčního procesu dříví a ostatních funkcí lesů. Důvodem je zejména skutečnost, že jde o země, v nichž se lesní hospodářství vyvíjelo dlouhou dobu v podmínkách tržní ekonomiky. Jedná se proto o obecně známou problematiku. Právě v této oblasti chybí českému lesnímu hospodářství znalost autentických přístupů, které jsou v těchto zemích běžnou praxí. Publikace může sloužit jako cenný zdroj informací o ekonomických mechanismech a zvyklostech v lesním hospodářství, které jsou ve zmíněných zemích používány. Jejich aplikace v podmínkách českého lesního hospodářství může narážet na jiný statut právnických osob, které v českém lesním hospodářství působí. Není však cílem přizpůsobovat obsah a terminologii textu podmínkám v ČR. Jednak by takový přístup nemusel být pro autory přijatelný a jednak to není ani cílem. Tím je především informace o filozofickém přístupu k lesu jako výrobnímu prostředku v zemích, kde má vlastnictví lesa dlouhodobý ekonomický význam.

/z druhého aktualizovaného a rozšířeného vydání originálu „Unternehmerisches Handeln in der Wald- und Holzwirtschaft – Betriebwirtschaftliche Grundlagen und Managementprozesse“ z roku 2009/
Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009
/přiděleno technické knihovně LČR HK/

Mechorosty – součást naší přírody

mechorosty_148x208.jpg
Publikace kolektivu autorů by měla pomoci při seznamování se světem mechorostů. Pomocí fotografií, textů a v některých případech také detailních obrázků představují autoři výběr běžných i velmi vzácných a ohrožených druhů, s nimiž se můžeme v naší přírodě setkat. Texty obsahují stručný morfologický popis, charakteristiku stanovišť a rozšíření jednotlivých druhů v České republice. Druhy jsou uspořádány do skupin podle substrátu, na kterém rostou, což ovšem nelze chápat striktně. V orientaci pomohou čtenáři symboly, které ukazují, k jakému růstovému typu daný druh náleží. U ohrožených zástupců je uvedena kategorie ohrožení. Úvodní stránky obsahují základní informace o životě, biologii a významu mechorostů, o ochraně a způsobu studia, o uchovávání těchto rostlin v herbářích.

Vyd. Český svaz ochránců přírody, Základní organizace Hořepník, Prostějov, 2009
/přiděleno technické knihovně LČR HK/

Kapradiny
Atlas domácích a exotických druhů

Miloslav Studnička

kapradiny_148x208.jpg 
Tento atlas je nejobsáhlejším přehledem kapradin v české literatuře, který se týká jejich systému, rozmnožování, pěstování, vzhledové různorodosti a podivuhodné ekologie. Bezmála 500 fotografií, pořízených v nepřístupných sbírkách botanických zahrad, po světě a v české přírodě, zaujme snad každého. Kapradiny představují v rámci botaniky obtížné téma. Autor je představuje spíše záživnou formou, a tak například poučení o biotopech odbočilo od všech klišé a stalo se sérií pravdivých mikropovídek.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2009, v řadě Atlasy
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Rostliny na louce a u vody

Václav Větvička a Zdenka Krejčová

rostliny-u-vodky_148x208.jpg 
Luční i vodní rostliny se jen zřídkakdy vyskytují v přírodě ojediněle. Jsou to organismy „družné“. Vždy jde spíše o mnohačetné populace s charakteristickým vzhledem a texturou porostu – ty ale autor textu, botanik Václav Větvička, a ilustrátorka Zdenka Krejčová, v této knize nemohli demonstrovat, ale pokusili se přiblížit tyto, někdy všední, jindy vzácné rostliny alespoň detailním obrázkem a několika slovy o jejich životě.

Vydalo AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Orchideje České republiky

David Průša

orchideje_148x208.jpg 
Drahokamy mezi květinami, královny rostlinné říše, perly naší květeny… Tolik a ještě daleko více přívlastků si orchideje vysloužily od lidí, kteří měli nebo mají smysl a cit pro vnímání krásy, která nás obklopuje. Je velká škoda, že pravou hodnotu něčeho cenného si uvědomíme až v okamžiku, kdy o to začneme přicházet. S orchidejemi je to, bohužel, ještě horší, neboť v současnosti často mizí rychleji, než jsme schopni se s nimi seznámit. A tak, zatímco v dřívějších dobách nás tato krása skutečně obklopovala, je nyní mnohdy nutné za orchidejemi podnikat daleké cesty a ani tehdy nemáme jistotu, že se s nimi vždy setkáme. Proto alespoň tato kniha zavede čtenáře do fascinujícího světa orchidejí, který udivuje rozmanitostí forem, nápaditostí životních strategií, pestrostí barev a tvarů, ale jenž je zároveň nesmírně křehký a zranitelný. Cílem autora bylo sestavit publikaci, která bude odrážet současný stav vědomostí a zároveň bude mít co nabídnout jak profesionálům nebo zkušeným amatérům, tak i začátečníkům, kteří se o orchideje začali zajímat teprve nedávno. Po všeobecním úvodu do základních zákonitostí a principů morfologie, fyziologie a ekologie následuje výpravná galerie, v níž bude čtenář seznámen se všemi druhy a poddruhy, které se v současnosti vyskytují na území České republiky. Snahou bylo do knihy zahrnout i druhy, které byly na našem území nalezeny teprve v nedávné době, ale i ty, které už, bohužel, v naší přírodě zřejmě nikdy neuvidíme. Ojedinělost knihy spočívá mimo jiné v neobvyklém rozsahu obrazové části. U každého druhu nebo poddruhu je zachycen habitus rostliny, květenství, detail květu, biotop a v mnoha případech i plody rostliny.

Vyd. Computer Press, a.s., Brno, 2005
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Tajemství rostlin = Secrets of plants

Viktor Sýkora a Věra Hroudová

tajemstvi-rostlin_148x208.jpg

Nečekaný a fascinující náhled do světa rostlin zprostředkuje unikátní soubor více než 170 velkoformátových mikrofotografií. Především semena, plody, ale i další části rostlin odhalují svá tajemství na barevných snímcích, které vznikly díky spojení fotografie, světelného a skenovacího elektronového mikroskopu. Říše rostlin se čtenáři-divákovi otevírá v nových dimenzích, které propojují striktně exaktní pohled na rostlinné orgány s úhlem pohledu umělce-fotografa. Vyobrazené části pocházejí z přibližně 130 druhů rostlin, často jsou uvedeny detaily detailů již tak pouhým okem neviděných. Dvojjazyčnou česko-anglickou publikaci doplňuje přehledný rejstřík českých, latinských a anglických názvů rostlin. Autorem fotografií je Viktor Sýkora, absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, v současnosti vědecký pracovník na První  lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Věnuje se volné fotografické tvorbě, především mikrofotografii. V poslední době se věnuje také divadelní fotografii. Doprovodný text je dílem Věry Hroudové, absolventky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, dnes odborné pracovnice Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Jedlé rostliny z přírody

Dagmar Lánská a Pavel Žilák

jedle-rosltliny_148x208.jpg 
I když nelze popřít, že šlechtěné odrůdy zeleniny a ovoce jsou vzhledově lákavější, chutnější a dosažitelnější, stále roste počet zájemců o využití planých rostlin k přípravě pokrmů. Jako přírodní produkty, často s vyšším obsahem vitamínů než kulturní odrůdy, mívají i více nerostných látek, bohatou paletu stopových prvků a dalších specifických látek s vysokou biologickou účinností a mnohdy i léčebným účinkem. V knize, kterou napsala Dagmar Lánská a barevnými ilustracemi doprovodil Pavel Žilák, jsou kromě popisu, výskytu a využití jednotlivých druhů jedlých rostlin i recepty na jídla vhodná pro běžné i slavnostnější příležitosti.

Vyd. AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2006
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Atlas krkonošských rostlin

Jan Štursa a Jiří Dvořák

atlas-krkonosskych-rostlin_145x210.jpg

Kniha popisuje pestrý a pozoruhodný svět krkonošských rostlin. Horská krajina se vždy projevuje úžasnou rozmanitostí prostředí. Od úpatí až k vrcholkům hor se rychle střídají nejrůznější stanoviště, což podmiňuje výjimečnou druhovou bohatost květeny hor. Kniha má atypický výškový formát 120 x 285 mm při rozsahu 336 stran. Úzký rozměr by mohl napomoci snadnějšímu užívání v terénu. Kniha je rozdělena na čtyři nestejně velké části: po obsahu, úvodním slovu ředitele Správy Krkonošského národního parku, Jana Hřebačky, a předmluvě botanika Jiřího Sádla následuje dvaadvacet stránek obecné části, nazvané Krkonošská květena. V ní čtenář najde například základní informace o poloze Krkonoš v kontextu evropských pohoří, o jejich vegetačních výškových stupních, zajímavosti o endemitech a arkto-alpinské tundře, o historii botanického výzkumu pohoří i o ohrožení a záchraně vzácných druhů. Na tuto kapitolu navazuje zásadní oddíl knihy – Obrazová část – s rozsahem přes 250 stran, která je ještě dělená na druhy původní a nepůvodní. Celkem je popsáno 377 „hlavních“ druhů, přes sto dalších je uvedeno v rámci poznámek (a čtenář je najde i v rejstřících). Vybrány byly jak velevzácné horské druhy, které běžný návštěvník prakticky nemá šanci vidět na vlastní oči, tak i rostliny, se kterými se v horách a podhůří čtenář setká takřka na každém kroku, ale mnohdy je neumí správně pojmenovat. Vyváženě jsou zastoupeny vyšší rostliny většiny čeledí v Krkonoších zastoupených včetně rostlin z „méně populárních“ skupin (např. vrby či traviny), které jsou v atlasech určených pro širokou veřejnost mnohdy poněkud ošizeny: např. ostřicím je věnováno 10 hesel, dalších devět druhů je připomenuto v poznámkách. A co je důležité, záběr knihy se neomezuje pouze na české Krkonoše, takže za podnadpisem „výskyt v Krkonoších“ čtenář nalezne údaje z obou stran pohoří. V závěru knihy čtenář najde Doplňky (slovníček pojmů, tipy na botanické výlety a doporučenou literaturu) a Rejstříky (český, latinský, německý a polský).

Vyd. nakladatelství Karmášek, České Budějovice, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód