Nové odborné publikace a knihy – duben 2011

Datum publikace:

z oboru lesnictví a příbuzných oborů

Katalog biotopů České republiky
editoři: Milan Chytrý, Tomáš Kučera, Martin Kočí, Vít Grulich a Pavel Lustyk

katalog-biotopu_148x208.jpg

Biotop je prostředí přirozeného výskytu rostlin a živočichů. Základním předpokladem účinné ochrany ohrožených druhů je právě péče o jejich biotopy, a proto je systém ochrany přírody v Evropské unii založen převážně na principu ochrany biotopů. Směrnice Evropské unie předepisují členským státům povinnost vytvářet soustavu chráněných území Natura 2000 a jedním z hlavních kritérií pro zahrnutí určitého území do této soustavy je právě přítomnost vybraných biotopů.

Katalog biotopů je příručka, která vymezuje jednotky používané pro mapování biotopů v České republice. Po jejím prvním vydání v roce 2001 bylo zahájeno rozsáhlé mapování biotopů, během kterého se shromáždily podrobné podklady pro vytvoření národního návrhu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Po dokončení základního mapování v roce 2004 se mapy biotopů průběžně aktualizují a zpřesňují opakovaným terénním mapováním.

Druhé vydání Katalogu biotopů shrnuje nové a upřesněné poznatky o biotopech získané při terénním mapování, odráží pokrok v základním výzkumu vegetace a biotopů na našem území za poslední desetiletí a zohledňuje změny v evropských systémech klasifikace biotopů. Kvůli zachování návaznosti na dosavadní mapování biotopů však zůstává základní klasifikace biotopů stejná jako v prvním vydání s výjimkou některých podjednotek na nejnižší hierarchické úrovni. Celkem je v Katalogu rozlišeno a popsáno 173 biotopů, z nichž 60 je hodnoceno jako typy přírodních stanovišť soustavy Natura 2000.

Katalog biotopů je nejen základním odborným podkladem pro vymezení biotopů, ale také shrnující příručkou o českých biotopech a vegetaci pro širší veřejnost. Je využíván jak profesionálními ochránci přírody a přírodovědci, tak středoškolskými a vysokoškolskými studenty i dalšími zájemci o bližší poznání naší přírody.

Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2010 /2., upravené a rozšířené vydání/
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Tradice a současnost v myslivosti

sbornik-hubertuv-2011_148x208.jpg

Sborník z XVI. ročníku odborného semináře (Dvůr králové nad Labem, 25. 3. 2010), který pořádal Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu za finančního přispění Ministerstva zemědělství České republiky.

Vyd. Řád svatého Huberta ser sídlem na Kuksu, 2011
/darováno vydavatelem technické knihovně LČR HK/

Lov zvěře v našich honitbách
Josef Drmota

lov-zvere-v-honitbach_148x208.jpg

Publikace komplexně postihuje problematiku současného lovu v podmínkách naší myslivosti. Vyčerpávajícím způsobem se zaobírá rozdělením aktuálních loveckých metod s přihlédnutím ke zvláštnostem lovu vybraných druhů zvěře. Zároveň přináší bohaté odkazy na historii celého oboru, včetně popisu metod používaných myslivci v průběhu předchozích staletí. Publikace neopomíjí ani další souvislosti lovu zvěře, který chápe jako významný prvek v životě současného venkova, vymezuje jeho postavení v rámci ostatních mysliveckých aktivit a zdůrazňuje jeho krajinářský, ekologický, kulturní a ekonomický význam. Autor klade důraz na chovatelské funkce lovu, který je nedílnou součástí péče o zvěř žijící v kulturní krajině a dotvářející životní prostředí celé společnosti. Kniha je primárně určena aktivním myslivcům, uchazečům o první lovecký lístek i studentům mysliveckých oborů. Svým obsahem však oslovuje všechny přátele myslivosti a přírody, držitele honiteb, majitele honebních pozemků, organizátory veřejného života na venkově i zájemce o reálné dění v jejich bezprostředním okolí.

Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2011
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Revitalizace toků – Příspěvek k problematice úprav vodních toků
Miloslav Šlezingr

revitalizace-toku_148x208.jpg

Publikace je zaměřena na problematiku revitalizace vodních toků, která byla vyvolána nevhodným antropogenním působením (např. nevhodnou úpravou v minulosti, nevhodnými zásahy v břehové zóně aj.) i působením přírodních sil (úpravy po povodních a jiných přírodních katastrofách). Základní členění vychází z postupného seznamování čtenáře s danou problematikou. V úvodu je nastíněn celkový přístup k úpravám vodních toků a revitalizacím vodních toků, včetně názvosloví, dále se autor zaměřuje na výčet základních důvodů revitalizací a představení možných revitalizačních zásahů na toku. Součástí publikace je i obsáhlý přehled vhodných biologických a biotechnických stabilizačních postupů respektujících přirozený (přirozenému stavu blízký) vývoj říčního koryta v podmínkách silně antropogenně ovlivněné oblasti střední Evropy. Součástí publikace je i představení metody QBR (metoda posouzení současného stavu toku a jeho okolí) včetně ukázkové aplikace. V závěru autor obrací pozornost na problematiku vegetačního doprovodu vodních toků, jakožto nedílnou součást revitalizačních zásahů, a problematiku návrhu migračních cest pro vodní organismy.

Publikace je doplněna desítkami barevných fotografií z realizací, schématy břehových opevnění, grafy, výpočtovými metodami aj. Kromě podrobného obsahu a vysvětlení vybraných použitých pojmů prezentuje obsáhlý seznam použité a doporučené literatury a přehledný rejstřík. Publikace je určena všem zájemcům o danou problematiku, inženýrům, technikům, studentům středních i vysokých škol a na 255 stranách poskytuje základní informaci o revitalizaci vodních toků včetně odborných nástaveb, určených ke stabilizaci břehů, a hydraulice říčních koryt.

Vyd. Vysoké učení technické v Brně – Nakladatelství VUTIUM, 2010
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Horské rostliny
Daniel Dítě, Pavol Eliáš a Daniel Hrčka

horske-rostliny_148x208.jpg

V této knize se autoři snažili alespoň trochu přiblížit krásu více než 250 druhů běžných i vzácnějších horských rostlin. Úvod obsahuje přehled o horských oblastech České republiky a Slovenské republiky, o jejich klimatických podmínkách, geologickém podloží a zejména biotopech horské květeny. Fotografie celé rostliny s biotopem a jejího květu či soukvětí jsou doplněny krátkým popisem, informacemi o ekologii, rozšíření druhu a možnostmi záměny s podobnými rostlinami. Závěr knihy obsahuje použitou literaturu a český, slovenský a latinský rejstřík.

Vyd. Mladá fronta, a.s., Praha, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

1000 bylin
Léčivé rostliny od A do Z řazené podle latinských jmen.
/z německého vydání „1000 Kräuter“/

1000-bylin_148x208.jpg

Léčivé rostliny nás fascinují od nepaměti a jejich účinné látky jsou v současnosti důležitou složkou mnoha léků a různých přípravků pečujících o naše tělo i duši. Stále více lidí věří v léčivou sílu přírody a chtějí se o jejích možnostech dozvědět více. Tato kniha obsahuje více než 1000 detailních barevných ilustrací znázorňujících charakteristické znaky jednotlivých druhů a důležité informace o každém druhu včetně určovacích znaků. Představuje obsáhlý přehled léčivých rostlin celého světa, které našly své uplatnění i v Evropě. Počínaje léčivou aloe a konče chutným cicimkem tato kniha obsahuje nejen všechny léčivé druhy důležité v současnosti, ale i ty, které již upadly v zapomnění. Abecední řazení podle latinských jmen přitom umožňuje srovnání blízce si příbuzných druhů. U každé rostliny čtenář nalezne klíčové údaje – český název, čeleď, další běžně používaná jména, oblast původu, velikost, charakteristické znaky, terapeutické účinky a způsob využití v léčitelství i ve farmaceutickém průmyslu. Závěr knihy obsahuje český a latinský rejstřík jmen.

Vyd. nakladatelství Svojtka & Co., s.r.o., Praha, 2007
/zakoupeno v antikvariátu pro technickou knihovnu LČR HK/

Koření a jeho užití v ilustracích Zdenky Krejčové
Dagmar Lánská

koreni_148x208.jpg

Užitkové rostliny poskytovaly člověku nejen nezbytnou potravu, ale také oděv, stavební materiál, různá důležitá léčiva atd. V neposlední řadě i nejrůznější pochutiny, jako např. koření, které je většinou bez výživné hodnoty, ale zato má výraznou chuť, vůni nebo barvu a především povzbudivé účinky na trávicí ústrojí nebo psychiku konzumentů – v lidovém léčitelství se uplatňuje dodnes. Téměř všechny druhy koření uváděné v této knize, ilustrované akademickou malířkou Zdenkou Krejčovou, byly nejdříve užívány jako léčiva. Byla jim připisována kouzelná moc, používaly se k přípravě různých „nápojů lásky“ i k obětem bohům. V poslední době dochází k návratu ke klasickému koření a kořenících směsí, které se používají nejen při přípravě jídel v kuchyni, ale také jako ochrana proti rychlému rozkladu jídel při konzervaci masa, ryb, ovoce, zeleniny a hub. Rovněž je významné používání koření při výrobě cukrovinek, léků a v kosmetice (např. voňavky), takže lze říci, že bez koření se zkrátka neobejdeme. A záleží jen na nás, aby nám koření a různé pochutiny neškodily, ale zpříjemňovaly náš život. Po úvodních kapitolách (Co je koření, Rozdělení koření, Původ a zeměpisné rozšíření koření a Historie používání koření) následují bloky kapitol věnované koření a zdraví a koření a kuchyním světa. Nejrozsáhlejší část publikace obsahuje obrazovou část; k ilustraci rostliny jsou připojeny popis, původ a rozšíření, pěstování a sklizeň, obsahové látky a působení, užití jako koření. Závěr knihy obsahuje rejstříky českých a odborných jmen.

Vyd. nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2010, v edici Artia
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Celoroční průvodce houbaře aneb na houby od jara do zimy
Radomír Socha a Jiří Baier

pruvodce-houbare_148x208.jpg

Kniha si neklade nárok být odbornou mykologickou příručkou ani kompletní monografií hub. Není ani obsáhlým a uceleným klíčem k určování všech u nás rostoucích druhů hub. Její cíl je mnohem prostší. Je totiž určena hlavně praktickým, začínajícím houbařům. Jejím záměrem je nabídnout praktickému houbaři přehled u nás hojněji se vyskytujících druhů hub se zřetelem na dobu jejich výskytu a roční období. Z tohoto důvodu je tato knížka koncipována odlišně než většina již vydaných atlasů hub. Autoři nechtějí praktického houbaře zbytečně zatěžovat nějakými složitými metodami určování hub, ani mikroskopickými znaky, ani detailním studiem barvy výtrusného prachu. I když se v některých případech o těchto znacích stručně zmiňují, knížka je nicméně koncipována tak, aby i bez těchto údajů mohl praktický houbař zde vyobrazené druhy hub co nejlépe rozpoznat.

Jak čtenář z knihy pozná, je možné houby nasbírat v průběhu celého roku, což je pro praktického houbaře velmi výhodné, neboť si může přinést z lesa téměř vždy čerstvé houby pro přípravu chutného pokrmu, dokonce i za ne vždy zcela příznivých podmínek. Po úvodních všeobecných kapitolách o houbách, houbařích a sběru hub následuje jádro knihy s fotografiemi hub věnované sběru hub od jara do zimy. Závěr knížky obsahuje tabulku časového rozpětí výskytu hub, rejstříky a stručnou informaci o autorech.

Vyd. nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2010
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Bohemia docta – K historickým kořenům vědy v českých zemích
editoři: Alena Míškoví, Martin Franc a Antonín Kostlán

bohemia-docta_148x208.jpg

Kniha jako první mapuje celkový vývoj české mimouniverzitní vědy od počátků v humanistických a barokních učených společnostech až po transformaci Československé akademie věd na Akademii věd ČR, to je v období let 1747-1992. Tým zkušených autorů poutavě a zasvěceně přibližuje dějiny takových významných vědeckých institucí, jako byla například Královská česká společnost nauk, Česká akademie věd a umění, Masarykova akademie práce a v poválečném období dominantní Československá akademie věd. Opomenuty nejsou ani vědecké instituce Němců z českých zemí. Součástí bohatě ilustrované publikace jsou také biografické medailony osobností, které českou vědu v minulosti ovlivnily nejvýrazněji. Vedle toho obsahuje kniha i průřezové kapitoly věnované vývoji vědy v devatenáctém a dvacátém století. Čtenáři se tak nabízí možnost poznat zajímavé i dramatické peripetie jedinečného příběhu české vědy, která musela tolikrát zápasit o svoji pozici a uznání.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Slovník pomístních jmen v Čechách. V (Bra-Buc)
Jana Matúšová a kolektiv

slovnik-pomistnich_148x208.jpg

Pomístní jména – jména polí, luk, lesů, hor, vod a cest – v sobě skrývají nespočetné zajímavé a přitažlivé informace. Představují nejen unikátní jazykové útvary, ale i zdroj poznatků pro regionální historii, archeologii, etnografii, přírodovědu i jiné vědní obory. V pátém svazku Slovníku pomístních jmen v Čechách jsou představena pomístní jména, která začínají písmeny Bra-Buc nebo obsahují slova začínající těmito písmeny.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných informací Akademie věd ČR, v.v.i., Praha, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód