Nové odborné publikace a knihy – květen 2010

Datum publikace:

Sněhová kalamita v borovém hospodářství 2010

snehova-kalamita_148x208.jpg

Sborník přednášek z odborného semináře (Albrechtice nad Orlicí, 5. 3. 2010), který pořádaly Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR a Regionální organizace Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR východočeského regionu. Sníh patří v lesích České republiky mezi významné abiotické škodlivé činitele. Poměrně často se s ním setkáváme ve smrkových porostech středních poloh, které jsou typické častým výskytem mokrého sněhu. Jiná situace je ovšem v porostech borových. Borovice lesní je v České republice pěstována zejména v nižších polohách, kde nejsou v zimním období vyšší sněhové srážky tak časté nebo jsou kombinovány s deštěm. V různě dlouhých periodách několika let dochází sice ke škodám sněhem i v borových porostech, avšak sněhové zlomy a vývraty většinou postihnou pouze několik procent zásoby porostů a nenabývají kalamitních rozměrů. V tomto kontextu jsou sněhové polomy zaznamenané na začátku roku 2010 ve východních Čechách svým rozsahem mimořádnou událostí, která velmi výrazně ovlivní hospodaření vlastníků a správců lesních majetků v následujících letech. Výjimečnost situace byla podnětem k uspořádání odborného semináře s exkurzí pro majitele, správce a další subjekty hospodařící v lesích dotčené oblasti.

Vyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, 2010
/darováno Výzkumnou stanicí VÚLHM Opočno technické knihovně LČR HK/

Tradice a současnost v myslivosti

sbornik-huberta_148x208.jpg

Sborník z XV. ročníku semináře (Dvůr králové nad Labem, 26. 3. 2010), který pořádal Řád svatého Huberta se sídlem na Kuksu ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství České republiky a městem Dvůr Králové nad Labem.

Vyd. Řád svatého Huberta ser sídlem na Kuksu, 2010
/darováno vydavatelem technické knihovně LČR HK/

Škodliví činitelé v lesích Česka 2009/2010

skodlivi-cinitele_148x208.jpg

Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí (Průhonice, 13. 4. 2010), který pořádala Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, sestavil Miloš Knížek.

Vyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, 2010
/darováno technické knihovně LČR HK/

Natura 2000 a hospodaření v lesích

natura_148x208.jpg

Sborník referátů ze semináře, který se postupně konal v oboře Kněžičky v dubnu 2010 a v Horkách u Olomouce v květnu 2010 a který pořádala Česká lesnická společnost za podpory Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2010
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice. Ročenka programu ICP Forests 1999 = Forest Condition Monitoring in the Czech Republic. Annual Report ICP Forests 1999

Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice. Ročenka programu Forest Focus – data 2004 = Forest Condition Monitoring in the Czech Republic. Annual Report Forest Focus – data 2004

Monitoring zdravotního stavu lesa v České republice. Ročenka programu ICP Forests/Forest Focus 2006 a 2007 = Forest Condition Monitoring in the Czech Republic. Annual Report ICP Forests/Forest Focus 2006 and 2007

monitoring-zdravi_148x208.jpg

Dvojjazyčné ročenky (česky a anglicky) uvádí metody hodnocení a získané výsledky hodnocení stavu lesa na plochách systematické sítě a plochách intenzivního monitoringu (úrovně I a úrovně II). V závěru ročenek jsou uvedeny přehledy projektů (prací) využívajících data programu ICP Forests (Forest Focus) ve sledovaném období.

Vyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Strnady, 1999, 2004 a 2009
/darováno technické knihovně LČR HK/

Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš

Stanislav Vacek, Zdeněk Vacek, Otakar Schwarz a kolektiv

Předložená studie vzniklá na základě výzkumů řešitelů z řad pedagogů a studentů z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku ve Vrchlabí se stane jedním z podkladů pro tvorbu managementu vycházejícího z exaktních poznatků o přirozené, kombinované a umělé obnově lesa diferencovaně podle jednotlivých dřevin a jejich směsí v konkrétních stanovištních a porostních podmínkách prostředí. Management lesních ekosystémů ve zvláště chráněných územích – pokud nechce ztratit vědecký charakter – musí vycházet z poznání zákonitostí růstu, vývoje a zejména pak regenerace přirozeného lesa v dané oblasti. Výsledky prezentované v publikaci syntetizují exaktně zhodnocené poznatky z 37 trvalých výzkumných ploch a 3 dočasných výzkumných ploch obnovy lesa.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2009, v rámci sborníku původních vědeckých prací a monografií Folia Forestalia Bohemica, řada Lesnictví (Forestalia), svazek 11
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Svědectví map – lesní mapy

Petr Fencl, Ivan Roček a Vladimír Waage

Reprezentativní velkoformátová publikace (420 x 620 mm) je výsledkem dlouhodobého historického průzkumu starých lesních map a map souvisejících s hospodařením v lesích. Současně publikace prezentuje vysokou úroveň hospodaření v lesích na území České republiky v minulosti a vztah tehdejších vlastníků lesů ke svěřenému majetku. Autorský kolektiv – Ing. Petr Fencl (Národní zemědělské muzeum Praha, vedoucí autorského kolektivu), prof. Ing. Ivan Roček (Česká zemědělská univerzita v Praze) a PhDr. Vladimír Waage (Národní archiv Praha) – zpracoval čtyřicet pět starých lesních map z archivních fondů Národního archivu, státních oblastních archivů a zemských archivů. Mapy byly vybrány z tisíce digitálně zpracovaných map, které jsou výsledkem již zmiňovaného historického průzkumu. Právě výběr map je velmi obtížný, z hlediska prezentace vývoje lesnického mapování, vytvoření chronologické řady, a to vše s ohledem na konečnou reprodukovatelnost a čitelnost mapy. Z hlediska historického jsou v souboru mapy z druhé poloviny 18. století až do první poloviny 19. století. Jsou zde zastoupeny různé typy map, především rukopisné, které lze považovat za předchůdce lesnických map, dále přehledné mapy velkostatků a panství, na kterých se začínalo intenzivně rozvíjet hospodaření v lesích. Do souboru je také zařazeno deset Tomáškových map panství Čimelice, které jsou uloženy ve Státním oblastním archivu v Třeboni a které patří k nejkrásnějším produktům historické kartografie v segmentu map souvisejících s hospodařením v lese. Co se týče autorů starých map, jsou v souboru zařazeny např. mapy Antonína Jana Knitla, Františka Haydemona, Johana Wiehla, Jana Tomáška, Prokopa Bohutínského a dalších významných postav lesnické historie. Soubor map je zpracován ve volných listech. Komentáře k jednotlivým mapám jsou doplněny výřezy ze současné topografické mapy. Veškeré doprovodné texty jsou také v jazyce německém a anglickém. Zpracování publikace navazuje v časové ose na předchozí dva díly – „Svědectví map“ (1999) a „Svědectví map – mapy lesa“ (2005) – autorů Petra Fencla a Ivana Ročka.

Vyd. Národní zemědělské muzeum Praha za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, Praha, 2010
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Stavby pro plnění funkcí lesa

Karel Hanák, Václav Kupčák, Jaromír Skoupil, Jan Šálek, Václav Tlapák a Jaroslav Zuna

stavby_148x208.jpg

Publikace si klade za cíl souborné zpracování problematiky staveb pro plnění funkcí lesa, kterými jsou stavby lesních cest, stavby hrazení bystřin a stavby malých vodních nádrží v lesích. Stavby pro plnění funkcí lesa musí být navrženy a provedeny tak, aby byly při respektování hospodárnosti vhodné pro zamýšlené využití, aby současně splnily požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, bezpečnost při provozu, ochranu životního prostředí a aby mohly být využity pro účely požární ochrany území. Jednotlivé kapitoly pojednávají o obecných podkladech, o teoretických i praktických zásadách pro navrhování, provádění a užívání staveb. Všechny stati jsou zpracovány podle nejnovějších zásad a poznatků, jsou doplněny tabulkami, grafy, obrázky i fotografiemi a odkazy na různá ustanovení tak, aby sloužily potřebám projektové, prováděcí i provozní praxe a aby poskytly informace, jak se postupuje při navrhování, umísťování, povolování, ohlašování, provádění, užívání, udržovacích pracích nebo změnách staveb pro plnění funkcí lesa. V knize je věnována pozornost také ekonomické efektivnosti předmětných staveb. Publikace je určena všem, kteří se profesně zabývají managementem lesní dopravní sítě a malých vodních nádrží v lesích a správou drobných vodních toků, i posluchačům vysokých škol a univerzit.

Pro Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě vyd. Informační centrum ČKAIT, s.r.o., Praha, 2008
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Čmeláci a jejich podpora v zemědělské krajině

Pavel Krieg, Jan Hofbauer a Olga Komzáková

cmelaci_148x208.jpg

Publikace probírá následující tematické okruhy: biologie, hospodářský význam a chov čmeláků, vztah čmeláků k živným rostlinám, čmeláci a kulturní krajina, podpora výskytu čmeláků v krajině, výsledky pozorování, problematika zemědělství a dotačních titulů, závěry pro praktické využití.

Vyd. Výzkumný ústav včelařský, Dol, 2009
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Malíř zvěře Jiří Židlický

Zdeněk Auerswald

naterac-zvere_148x176.jpg

Jiří Židlický (1895-1950) se řadí mezi naše nejvýznamnější malíře a kreslíře zvěře a lesa. Reprezentativní publikace, která vyšla u příležitosti 60. výročí malířova úmrtí, obsahuje dosud nepublikované biografické údaje o malíři, fotodokumentaci a archivní materiály, přehled knih ilustrovaných Jiřím Židlickým a vzpomínky na malíře. Nejobsáhlejší část publikace tvoří reprodukce obrazů s tématikou zvěře a přírody, které byly vytvořeny různými technikami.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2010, v edici Svět myslivosti
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód