Nové odborné publikace a knihy – leden 2010

Datum publikace:

prirode-blizke-hospodareni_148x208.jpg

Možnosti přírodě blízkého lesního hospodářství v Českých zemích

Sborník z konference (Kostelec nad Černými lesy, 23. 9. 2009), kterou pořádala České zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů.

Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Doupné stromy

Sborník ze semináře (Roztoky u Křivoklátu, 24. 9. 2009), který pořádaly Česká lesnická společnost, o. s., pobočka Dendrologická, Dobřichovice, Správa Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko a Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Křivoklát, za finanční podpory Ministerstva životního prostředí ČR. Seminář se věnoval výměně a předání nových poznatků a zkušeností z praxe lesníků, ornitologů a ochrany přírody v problematice ponechávání starých i budoucích doupných stromů, poznatkům a pozorováním ornitologů o teritoriích vhodných pro udržení pestré druhové avifauny v lesních porostech, zkušenostem z budování stanovišť pro jednotlivé druhy ptáků, možnostem umělých hnízdišť a zkušenostem pracovníků ochrany přírody s péčí o udržení vhodných biotopů,

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2009
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

habr_148x208.jpg

Habr – dřevina roku 2009 (habrové pařeziny)

Sborník referátů ze semináře (Nižbor, 6. 10. 2009), který pořádala Česká lesnická společnost – republikový výbor ČLS, pobočka ČLS Dendrologická, Dobřichovice, a pobočka ČLS Křivoklát – ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., Lesní správou Nižbor, a s Českou akademií zemědělských věd, Praha, Odborem lesního hospodářství, za finanční podpory Ministerstva zemědělství, úseku lesního hospodářství, a Lesů České republiky, s.p. Habr je dřevina, která sice není přímo předmětem lesního hospodaření, ale je v našich lesích středních a nižších poloh všudypřítomná. Svojí nenáročností, přizpůsobivostí a odolností bez toho, že by byl pravidelně vysazován, je stále součástí našich lesů. Dříve, v období selských lesů, byl v pařezinách důležitou hospodářskou dřevinou pro rychlou obnovu, využití v kolářství a jako výborné palivo. Dnes toto využití ztratilo na významu, přesto má habr dále značný význam pro zvyšování druhové pestrosti lesů a pro zvyšování odolnosti porostů proti bořivým větrům. V celé ČR podle údajů Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem, je nejvyšší podíl habrů na Lesní správě LČR Nižbor a dále na Lesní správě LČR Křivoklát, což přimělo organizátory uspořádat seminář s terénní exkurzí právě v těchto lokalitách.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2009
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

Vlastníci lesů a lesní hospodářství ve vazbách k environmentální politice a legislativě ČR

Sborník referátů z XII. Sněmu lesníků (Hradec Králové, 15. 10. 2009), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., za finanční podpory Ministerstva zemědělství, úseku lesního hospodářství, a Lesů České republiky, s.p. Smyslem semináře bylo pojednat a definovat vztahy lesnictví a lesního hospodářství ke zřetelům společenských potřeb (veřejného zájmu) environmentálního a sociálního charakteru, zabývat se smyslem vlastnictví lesa různého druhu (soukromé, komunální, státní), postavením vlastníků lesních majetků vůči veřejným zájmům, způsobům jejich uspokojování a stavem dotčené legislativy. Jednání se dotklo i analýzy principiálních problémů v aktuálních vazbách veřejných potřeb v rezortech Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí. Seminář byl určen pracovníkům ministerstev, státní správy lesů, České inspekce životního prostředí, představitelům z okruhu vlastníků lesa soukromého, komunálního a státního a zástupcům politické sféry komunální i ústřední.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2009
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

Možnosti vyplývající z NLP II pro ekonomický pilíř trvale udržitelného lesního hospodářství

Sborník referátů z konference (Praha, 19. 11. 2009), kterou pořádaly Česká lesnická společnost, o.s., a Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ekonomiky lesního hospodářství, pod odbornou záštitou a s finančním přispěním Ministerstva zemědělství, úseku lesního hospodářství. Cílem konference bylo seznámení s příležitostmi, které vyplývají z Národního lesnického programu II pro ekonomiku lesního hospodářství.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2009
/darováno Českou lesnickou společností, Praha, technické knihovně LČR HK/

porosty-na-fuj-pudach_148x208.jpg

Zakládání a stabilizace lesních porostů na bývalých zemědělských a degradovaných půdách

Stanislav Vacek, Jaroslav Simon a kolektiv

Monografie je prvním komplexnějším pojednáním o problematice zalesňování zemědělských a degradovaných půd v české literatuře. Shrnuje mimořádně širokou škálu poznatků a informací, často dosud nepublikovaných. Publikace je volně členěna do tří základních částí. První část pojednává o široké oblasti hodnocení přírodních podmínek, a návazně o teoretických základech zalesňování zemědělských půd a degradovaných území ve vztahu ke zmíněným přírodním podmínkám a obecně o hodnocení přírodního prostředí ve vztahu k variantám dřevinné skladby, strategiím zalesnění a možným technologiím. Diskutovány jsou zde dále aspekty ochrany lesa a význam a funkce nově založených porostů v krajině.

Druhá, stěžejní část, publikace uvádí v praktickém pojetí příklady realizovaných a hodnocených zalesnění s širším rozborem uplatňovaných strategií a se syntézním zhodnocením umožňujícím využití poznatků pro další praktickou realizaci ve srovnatelných podmínkách. Prezentováno je zde zalesnění  zemědělských půd v podhůří Hrubého Jeseníku cílené na vytvoření regionálního biocentra, zalesnění zemědělských půd v návaznosti na území Lednicko-valtického areálu, rekultivační zalesnění území s impaktem prasečí kejdy u Dubňan. Z oblasti hodnocení již dříve zalesněných a vzniklých porostů je diskutována problematika vývoje a managementu porostů vzniklých sekundární sukcesí na degradovaných půdách bývalé letecké střelnice v Hradci Králové, struktura, vývoj a management lesních porostů založených na rekultivovaných plochách Severočeských dolů Bílina a otázky vývoje a zalesňování nelesních půd na Slovensku a v Orlických horách. Jako specifická oblast problematiky je řešena problematika tvorby nových územních prvků ekologické stability na zemědělské půdě z hlediska historického i funkčního a problematika zakládání lesa na extrémních stanovištích se zaměřením na horské imisní oblasti s využitím vyspělého sadebního materiálu. Problematiku praktické oblasti doplňuje rámcová modelová kalkulace potřeby finančních prostředků na založení lesní kultury na zemědělské půdě a rozbor technologické oblasti.

Třetí část publikace řeší organizačně správní, legislativní a kontrolní oblast problematiky zalesňování zemědělských půd ve vztahu k oblasti dotací. Uvedené tři oblasti netvoří uzavřené celky, což by ostatně nebylo ani logické, ale prolínají se s cílem vytvořit celkový přehled o této problematice. Jelikož všechny tři základní části této monografie se vzájemně prolínají a doplňují, má publikace ve svém pojetí poměrně jednotný, specifický a komplexní charakter. V návazném sledu kapitol je u každé, kde se jedná o záležitost účelnou, uveden konkrétní dílčí záměr, který umožní čtenáři pochopit a zhodnotit danou problematiku a odnést si provozně uchopitelné, to je aplikovatelné poznatky při zalesňování zemědělských i degradovaných půd. Oblast příloh práce byla volena tak, aby co nejlépe zdokumentovala prezentovanou problematiku, umožnila pochopení problému, případně usnadnila možné opakování analýz.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2009
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

dreviny-ceske-republiky_148x208.jpg

Dřeviny České republiky

Luboš Úradníček – Petr Maděra – Soňa  Tichá – Jaroslav Koblížek

Cílem publikace je seznámit širokou veřejnost s domácími druhy dřevin a umožnit zájemcům nejen determinovat podle významných znaků určitý taxon, ale poznat i další souvislosti spojené s růstem dané dřeviny v České republice. V knize je podrobně popsáno 213 původních druhů, poddruhů a ustálených kříženců dřevin, z toho 52 stromovitého vzrůstu, 26 druhů, které jsou keřovité, ale mohou dosáhnout i stromovitého habitu, 85 keřů, 26 polokeřů, 19 keříčků a 5 dřevitých lian. Publikace, která vznikla na Ústavu lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, shrnuje poznatky získané v průběhu mnoha let shromažďování a studia materiálu. Jednotlivé druhy dřevin jsou v knize řazeny abecedně, a to podle českých názvů. Pro přehlednost je uvedeno také zařazení druhů do čeledí. V práci je publikováno více než 600 originálních snímků dřevin, zejména detailů, ale i celkových pohledů, které velmi názorně doplňují textovou část.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2009 /2. přepracované vydání)
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

encyklopedie-jehlicnanu_148x208.jpg

Encyklopedie jehličnatých stromů a keřů

Karel Hieke

V poslední době se setkáváme se stále větším zájmem o dřeviny, tedy stromy a keře. Tento zájem je patrný zejména u okrasných rodů a druhů, kde úzce souvisí se snahou o dokonalejší a také pestřejší uspořádání veřejných i soukromých sadovnických úprav. Dřeviny mají také značný význam národohospodářský a biologicko-ekologický. Tato encyklopedie představuje detailním způsobem skupinu dřevin jehličnatých. Je to skupina ve srovnání s listnáči skromnější na rody a druhy, ale mnohdy velmi bohatá na kultivary (odrůdy). V publikaci je obsaženo více jak 230 druhů a přes 2 000 kultivarů, variet, forem a subspecií. Kniha se snaží nejen stručně popsat většinu jehličnatých stromů a keřů, se kterými se můžeme setkat v našich zeměpisných šířkách – včetně jejich nároků na stanovištní podmínky, ošetřování, uplatnění a množení – ale zejména je i názorně předvést množstvím vyobrazení. Publikace by se měla stát platným pomocníkem při poznávání, pěstování, použití i množení popsaného druhového a odrůdového sortimentu jehličnanů.

Vyd. Computer Press, a.s., Brno, 2008
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2008

Vyd. Ministerstvo zemědělství, Praha, 2009
/ přiděleno technické knihovně LČR HK/

Ledňáček říční (Alcedo atthis), jeho ochrana a výzkum

Sborník referátů z II. mezinárodního semináře, Vlašim, 15. 11. 2008.

Vyd. 02/19 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody ALCEDO, Vlašim, 2009
/darováno technické knihovně LČR HK/

Škodliví činitelé v lesích Česka 2008/2009

Sborník referátů z celostátního semináře s mezinárodní účastí (Průhonice, 14. 5. 2009), který pořádala Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, sestavil Miloš Knížek.

Vyd. Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Strnady, 2009
/darováno technické knihovně LČR HK/

Národní přírodní rezervace Žákova hora

Sborník příspěvků z konference (Žďár nad Sázavou, 14. 6. 2009), kterou pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra pěstování lesů, a KINSKÝ Žďár, a.s. Konference se konala na počest pana hraběte Dr. Radslava Kinského k výročí 80 let od začátku ochrany Národní přírodní rezervace Žákova hora.

Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

FORMEC 2009

Sborník ze 42. mezinárodního sympozia o lesnické mechanizaci (Kostelec nad Černými lesy, 21. – 24. 6. 2009, které pořádala Česká zemědělská univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra lesní těžby.

Vyd. Česká zemědělská univerzita v Praze, 2009
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Problematika energetického využití lesních těžebních zbytků   (CD)

CD obsahuje digitální formu sborníku z odborného semináře (Brno, 22. 9. 2009), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs nad Labem – pobočkou Brno. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem se zabývá kvantifikací zdrojů zbytkové těžební biomasy v rámci České republiky. Současně získávají praktičtí producenti, zpracovatelé a uživatelé zbytkové těžební biomasy neocenitelné lokální zkušenosti s využíváním této suroviny a jeho ekonomickou stránkou. Tento odborný seminář měl sloužit k výměně vzájemných zkušeností mezi výše uvedenými skupinami za přítomnosti pracovníků Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí, kteří se podílejí na formování státní politiky v této oblasti.

Vyd. Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2009
/darováno Českou lesnickou společností technické knihovně LČR HK/

Jiří Uhlíř

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód