Nové odborné publikace a knihy – listopad 2010

Datum publikace:

Forenzní ekotechnika: les a dřeviny
Pavel Alexandr a kolektiv

forenzni-ekotechnika_148x208.jpg

Monografie představuje stejnojmenný předmět akreditovaný v rámci doktorského studijního programu P3917 Soudní inženýrství, zaměření Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, a obdobně v magisterském studijním programu N3917 Soudní inženýrství, obor 3917T003 Realitní inženýrství na Vysokém učení technickém – Ústavu soudního inženýrství MŠMT v roce 2007. Celkem v deseti kapitolách je popsána a vysvětlena tato „interdisciplinární nauka o vědeckém, systémovém zjišťování a posuzování stavů a vazeb znaleckého objektu – s důrazem na les a dřeviny – za účelem jejich ohodnocení pro potřeby soudně-znalecké“. Forenzní ekotechnika: les a dřeviny, která je součástí speciálních metod oboru soudní inženýrství, se tedy zabývá relevantními vztahy a kauzalitami reálných znaleckých objektů soustavy les – dřeviny – člověk, získanými prostřednictvím multidisciplinárního přístupu a mezioborového prolnutí, při respektování kvantitativního i kvalitativního ohodnocení. Monografie – díky složení autorského kolektivu a připomínek recenzentů – proto zahrnuje poznatky jednak praktické znalecké činnosti, dále z obou lesnických fakult, ale i přírodovědecké fakulty, Policejního prezidia ČR a DSP. Monografií je také naplněn dosavadní nedostatek informací pro žadatele o jmenování znalcem z hlediska zvládnutí požadavků na formu, ale i obsah znaleckého posudku.

Vyd. Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 2010
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Cesta k přírodě blízkému hospodářskému lesu
Milan Košulič st.

cesta-k-prirodnimu-lesu_148x208.jpg

Kniha nabízí netradiční pohled na přírodě blízké pěstování lesa. Za podstatné je považováno samo usilování o změnu pěstebních postupů využitím spontánních přírodních procesů. Většina těchto autoregulačních procesů je podmíněna dlouhodobým využíváním přiměřeného zástinu. Velká pozornost je také věnována populační genetice, zejména otázkám vhodného uplatňování dřevin různé růstové strategie – pionýrských a klimaxových – a důsledkům nevhodného pěstování na genotypovou strukturu populací. Z jednotlivých pěstebních metod jsou nejpodrobněji popisovány výběrné principy, kniha se však nevyhýbá ani některým z metod klasického podrostního hospodaření, například kotlíkům. Ačkoliv při výběru metod důsledně vychází z biologických a ekologických požadavků, vždy je dává do souvislosti s ekonomikou hospodaření v duchu axiomu „co je ekologické, je současně i dlouhodobě ekonomické a naopak“. Kniha je výsledkem celoživotní zkušenosti autora a jeho příkladně promyšleného přístupu k uplatnění přírodě blízkých postupů při pěstování lesa.

Vyd. občanské sdružení FSC (Forest Stewardship Council) Česká republika, Brno, 2010
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Textová příručka účastníků kurzu „Praktické zjišťování a ověřování kvality sadebního materiálu lesních dřevin“
Vladimír Foltánek, Antonín Jurásek a Jarmila Nárovcová

kvalita-sadebniho-materialu_148x208.jpg

Textová příručka určená účastníkům kurzu (Opočno a Albrechtice u Týniště nad Orlicí, 3. 9. 2010), který pořádaly Sdružení lesních školkařů ČR, Brno, a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, s finančním přispěním Ministerstva zemědělství ČR, úseku lesního hospodářství. Cílem kurzu bylo seznámit technické pracovníky zaměstnané ve školkařských provozech s aktuálními požadavky na kvalitu sadebního materiálu lesních dřevin a na konkrétních případech demonstrovat správné používání metod zjišťování normou stanovených morfologických a fyziologických parametrů. Součástí kurzu byly i ukázky biologicky vhodného pěstování krytokořenného sadebního materiálu a možnosti eliminace deformací kořenů.

Vyd. Tribun EU, s.r.o., Brno, 2010
/darováno Výzkumnou stanicí VÚLHM Opočno technické knihovně LČR HK/

Struktura a vývoj lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš
Stanislav Vacek, Zdeněk Vacek, Otakar Schwarz a kolektiv

struktura-lesnich-porostu_148x208.jpg

Publikace představuje výsledky cílevědomého a seriozního dlouhodobého výzkumu za období let 1976-2010 na trvalých výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš z české i polské strany (Krkonošský národní park a Karkonoszki Park Narodowy). Po předchozí publikaci „Obnova lesních porostů na výzkumných plochách v národních parcích Krkonoš“, na kterou obsahově navazuje, je tentokrát cílem autorů zachycení jejich statické i dynamické struktury jakožto nutné vědomostní základny pro formování vhodných pěstebních opatření v předmětném území. Podobně jako předchozí monografie uvedených autorů i tato studie vznikla na základě výzkumů řešitelů z řad pedagogů a studentů z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci se Správou Krkonošského národního parku ve Vrchlabí na 38 trvalých výzkumných plochách v bukových, smíšených (smrkobukových, jedlobukových) a smrkových porostech, v porostech ekotonu horní hranice lesa a v reliktním boru. Monografie je logicky členěna a bohatě ilustrována (tabulky, grafy, obrázky) zejména barevnými fotografiemi, což usnadňuje její studium i při velkém rozsahu, co do počtu stran. Řešená problematika výzkumu struktury a vývoje lesních ekosystémů v národních parcích Krkonoš je z evropského hlediska originální v tom, že postihuje stav lesů ještě před počátkem imisně ekologické kalamity a že zahrnuje prakticky celý její průběh včetně následných regeneračních procesů.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2010.
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Co vyprávějí šumavské smrčiny – Průvodce lesními ekosystémy Šumavy
Hana Šantrůčková, Jaroslav Vrba a kolektiv

vypraveni-sumavskych-smrcin_148x208.jpg

Publikace širokého týmu odborníků se věnuje velmi aktuální problematice unikátních horských smrkových lesů na Šumavě. Autoři populární formou vysvětlují moderní pohled na dynamiku horských smrčin, přibližují nejnovější poznatky vlastních dlouholetých výzkumů šumavských horských ekosystémů i výsledky studií bavorských kolegů. Populární text je doplněn ilustracemi, fotografiemi a odbornými rámečky, které jsou určeny pro ty, kteří se chtějí s problematikou blíže seznámit. Kniha názorně představuje složitý ekosystém horských smrčin, vzájemné dynamické soužití smrku a kůrovce, význam mrtvého dřeva pro obnovu lesa, vývoj lesů na Šumavě od poslední doby ledové i historické využívání šumavských hvozdů člověkem. Desítky grafů, mapek a fotografií názorně dokumentují popisované souvislosti, dlouhodobé důsledky tzv. kyselých dešťů i klimatických změn či účinky různého lesnického hospodaření na citlivé horské ekosystémy, a zároveň uvádějí na pravou míru některé mediální mýty.

Vyd. Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity a Česká společnost pro ekologii, Vimperk, 2010.
/darováno Správou NP a CHKO Šumava ve Vimperku technické knihovně LČR HK/

Šumava krajina živitelka – Lesy Šumavy: Krutá daň z demokracie 1989-2009
Petr Martan

sumava-zivitelka_148x208.jpg

Po předchozí publikaci „Šumava umírající a ohrožená“ (2008) předkládá autor dílo, svým obsahem podstatně rozšířené, které se snaží podchytit ohrožení Šumavy z celé řady aspektů. Zasvěceně a vysoce fundovaně jsou zde popsány východiska a diskuse (většinou jednostranně, bez odezvy u Správy Národního parku Šumava, Ministerstva životního prostředí atd.), které vedly k současnému stavu nekontrolovatelného šíření kůrovce a vzniku rozlehlých holin z těžeb kůrovcem napadených stromů. Autor se snaží poutavým a uceleným způsobem zaznamenat, jak vlastně k takové devastaci došlo. Pokouší se obnažit deformovanou filosofii, propagovanou hesly „nezasahování“ a odkazy na „přírodu, která ví, co chce“.

Vyd. Komunita pro duchovní rozvoj, o.p.s., Čkyně, 2009, v nakladatelství JUDr. František Talián – Fortuna Praha jako publikaci pro akci „Vývojová ohrožení lesů Šumavy a Předhůří“ /druhý dotisk 1. vydání/.
/darováno technické knihovně LČR HK/

Šumava kouzelná a umírající
Milan Váchal

sumava_248x210.jpg

Výpravná kniha přináší letecké snímky jedné z nejkrásnějších přírodních oblastí České republiky. Jejich autorem je profesionální plzeňský fotograf Milan Váchal, který se zabývá náročnou leteckou fotografií. Iniciátorem a vedoucím celého ojedinělého projektu je plzeňský publicista Zdeněk Roučka, který jako autor kontroverzních textů k fotografiím velmi pečlivě vybíral místa, která bylo třeba vzhledem k počasí někdy i opakovaně nafotit. Fotografování probíhalo systematicky podle přesně stanoveného scénáře a mělo jediný cíl. Na 160 nejlepších snímcích přiblížit čtenářům kouzlo fascinujícího leteckého pohledu na nejznámější, ale i méně známé šumavské hory, hřebeny, jezera, řeky, údolí, louky a obce. Celá kniha je velmi kontroverzní a šokující, protože kromě těchto krás přiblíží zároveň i obrovské plochy zkázy, to znamená místa,, kde ještě před několika lety stával zdravý les. Jeho zánik tvrdě předznamenaly kůrovcové kalamity, vichřice a hlavně problematické bezzásahové zóny, Šokující jsou i fotografie dalších utajených míst, kde již les také začíná hynout a zelená barva jehličí se změnila v šedivou.

Vydalo nakladatelství Apollon, Plzeň, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Veľký obrazový atlas lesa
/
Z českého rukopisu „Obrazový lexikon lesa“ s přihlédnutím na německé vydání „Das große Bilderlexikon des Waldes“. /
Jan Jeník

velky-atlas-lesa_148x208.jpg

Naše představy o tom, co je les, jsou většinou úzké, jednostranné. Les je však nesmírně složitý organismus. Všeobecné představy o lese se autor v této knize snaží rozšířit. Snaží se čtenáři přiblížit podstatu tohoto přírodního systému, a to nejen v popisech jednotlivých typů lesa v různých přírodních podmínkách, ale především zaměřením na ekologické souvislosti mezi složkami lesních společenstev. Chce pomoci nazírat na les s vědomím širších přírodních souvislostí, s vědomím důležitosti lesa pro celý život na naší planetě. Názorné, často unikátní černobílé i barevné fotografie s popiskami doplňuje vysvětlující text.

Vyd. Mladé letá, Bratislava, ve spolupráci s Artií, Praha, Bratislava, 1984
/zakoupeno v antikvariátu pro technickou knihovnu LČR HK/

Lesní zákon. Komentář.
Jaroslav Drobník a Petr Dvořák

Lesní zákon z roku 1995 jr prvou ucelenější reakcí na společenskoekonomické změny v České republice po roce 1989. Vyjadřuje snahu vytvořit právní úpravu, která by vyhovovala nejen požadavkům pro hospodaření na velkých plochách státních lesů, ale i jiných vlastníků, včetně vlastníků menších lesů. Hlavní pozornost je v něm nadále věnována úsilí na zachování lesů, což působí na úpravu harmonizace vztahů spojených jak s produkční, tak i mimoprodukční funkcí lesů. Publikace odpovídá právnímu stavu a judikatuře ke dni 1. 1. 2010. Komentář zpracovali odborníci z Ministerstva zemědělství ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

Vyd. Wolters Kluwer ČR, a.s., Praha, 2010, v edici Komentáře Wolters Kluwer
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru
Pavel Šalamon

Publikace se zaměřuje na bezpečnou práci v lese (pěstební práce, ošetřování stromů, práce ve výškách na stojících stromech, těžba a soustřeďování dříví, manipulace a skladování dříví) a na pracovištích obdobného charakteru (údržba parků, sadů, břehových porostů, okolí pozemních komunikací a obvodu dráhy). Vzhledem k tomu, že vybrané kapitoly podrobně popisují práce s křovinořezy a přenosnými motorovými pilami, včetně časového plánu jejich údržby, bude publikace nezbytným zdrojem informací pro všechny osoby, které s těmito zařízeními pracují nebo je opravují. Publikace obsahuje také několik autentických pracovních úrazů. Pomocí kontrolních otázek v závěru publikace si čtenář ověří, že probíranou problematiku pochopil.

Vyd. ASPI, a.s., Praha, 2009, v edici Bezpečnost práce v praxi
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód