Nové odborné publikace a knihy – prosinec 2010

Datum publikace:

z oboru lesnictví a příbuzných oborů

Vývoj myslivosti a lovectví v českých zemích
Miloslav Vach a kolektiv

vyvoj-myslivosti_148x208.jpg

Publikace, která provázela Světovou výstavu vývoje myslivosti a lovectví (Brno, 21. – 28. 3. 2010), prezentuje vývoj myslivosti a lovectví za posledních 100 let u nás i v zahraničí. Obsahuje kapitoly: Prezentace firem (subjektů, které se zúčastnily výstavy), Myslivecké výstavnictví, Historický vývoj mysliveckého zákonodárství v českých zemích, Myslivecké stejnokroje a lovecké oblečení, Systém školního a celoživotního mysliveckého vzdělávání, Myslivecký výzkum, Chov zvěře, Bažantnictví, Obornictví, Historický vývoj loveckých zbraní, Katalog (vystavovaných) loveckých trofejí a Fotografie (vystavovaných) trofejí. Publikace byla vydána u příležitosti stého výročí od uspořádání světové výstavy ve Vídni v roce 1910.

Vyd. nakladatelství Silvestris, 2010
/zakoupeno v Knihkupectví Myslivost, Praha, pro technickou knihovnu LČR HK/

Rostliny vhodné pro zvěř
František Libosvár a Vladimír Hanzal

rostliny-pro-zver_148x208.jpg

Předkládaná publikace je dílem dvou našich předních mysliveckých odborníků, kteří pokládají neutěšené poměry v našem životním prostředí za nejvážnější ohrožení existence života v přírodě, nejen lovné zvěře. Po stručném úvodu o významu rostlinstva pro živou složku přírody se autoři zabývají charakteristikou polních honiteb podle výrobních oblastí, plodinami pěstovanými na orné půdě a jejich agrotechnikou a vysvětlují význam biopásů na orné půdě pro biologickou diverzitu. Jen stručně se zmiňují o významu rozptýlených dřevin. Nejvýznamnější částí publikace jsou návody k zakládání zvěřních políček s návrhem nejvhodnějších pícnin a plodin podle výrobních oblastí, doplněné o nákresy sušáků a krechtů. Až dosud se v podobných příručkách věnovalo málo pozornosti lesnímu bylinnému patru. Proto autoři do publikace zařadili zcela novou kapitolu, která pojednává o lesních rostlinných společenstvech a jejich významu jako potravy pro zvěř. Stručně je vysvětlen vývoj lesního hospodářství a jeho vliv na přirozenou úživnost pro spárkatou zvěř. Samostatná kapitola se podrobně zabývá travinami rostoucími v lese a na loukách. Závěr tvoří agrotechnický a ekologický slovník výrazů použitých v knize. Text doplňují barevné ilustrace rostlin a lesních vegetačních stupňů. Kniha, která je napsána podle nejnovějších poznatků, by měla přispět ke zlepšení úživnosti honiteb.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2010, v edici Svět myslivosti
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Metodika aplikace minerálních doplňkových krmiv v chovu spárkaté zvěře
Ctibor Babička, Jiří Hanák a Martin Knápek

aplikace-doplnkovych-krmiv_148x208.jpg

Publikace přináší návod na to, jak pomocí minerálních doplňkových krmiv zlepšit kvalitu populace srnčí zvěře a zvýšit bodovou hodnotu srnčích trofejí. Čtenář v ní najde seznam ověřených minerálních doplňkových krmiv pro zvěř včetně jejich složení a také skladbu několika krmných směsí s přídavkem minerálních doplňků. Publikace se mimo jiné zabývá zdravotním stavem srnčí zvěře, více jak 20 stran je věnováno průběrnému odstřelu. Bohatá obrazová příloha dokumentuje krmná zařízení pro zvěř a hodnocení srnčího paroží a shozů, získaných po aplikaci minerálií. V experimentální části práce je provedeno prozkoumání zdravotního stavu a vliv parazitóz na tělesný vývoj srnčí zvěře. Prozkoumán je také vývoj vlastních minerálních doplňkových směsí a jejich vliv na zvýšení měrné hmotnosti paroží ve vztahu k následnému zvýšení bodové hodnoty paroží srnců.

Vyd. VVS Verměřovice, s.r.o., Šumperk, 2010
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Dosled spárkaté zvěře
/z německého originálu „Vor und nach dem Schuss“ z roku 2006/
Bruno Hespeler

dosled-zvere_148x208.jpg

Autor, profesionální myslivec a myslivecký publicista, v knize zachytil své bohaté lovecké zkušenosti. Obsah knihy rozdělil do deseti kapitol, v nichž probírá zbraně a náboje, stopy zvěře, volbu psa pro dosled, potřeby pro výcvik psa na barvě a práci psa při sledování zasažené zvěře. Teprve pak se kniha zabývá způsobem značení zasažené zvěře, vyhledáním nástřelu a jeho ohledáním, vlivem počasí na stopu, prací psa, spoluúčastí dalších osob a rozborem nástřelových znamení zvěře. Odborný text je doplněn obrázky srsti hlavních druhů zvěře, fotografiemi s konkrétními příklady dosledů z autorových zkušeností a fotografiemi s radami pro praxi. Autor uvádí své kritické připomínky k výchově barvářů nebo ke střelbě z velkých vertikálních úhlů a hodnotí některé zažité zvyklosti.

Vyd. Grada Publishing, a.s., Praha, 2010, v edici Myslivost v praxi
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Kynologická příručka pro rozhodčí, chovatele a vystavovatele
Vladimíra Tichá

kynologicka-prirucka_148x208.jpg

Po všeobecných kapitolách, které probírají původ a systematické zařazení psa, domestikaci psa a vznik plemen a jejich rozdělení podle FCI, se publikace věnuje anatomii a fyziologii psa, výživě psa, chorobám psů, výchově štěněte, základům výcviku psa, chovu psů s průkazem původu, základům genetiky, přípravě psa na výstavu, výuce výstavního postoje, technice posuzování, hodnocení exteriéru psa, chrupu psa, hodnocení mechaniky pohybu, druhům výstav, klasifikacím, titulům a soutěžím. Při čtení publikace se čtenář průběžně seznámí s kynologickým názvoslovím.

Vyd. Nakladatelství Dona, s.r.o., České Budějovice, 2010
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Vodstvo a podnebí v České republice v souvislosti se změnou klimatu
editoři: Jan Němec a Jan Kopp

podnebi-v-cr_148x208.jpg

Do sbírky publikací zabývajících se stavem přírodního prostředí České republiky, kterou od roku 2006 produkuje Jan Němec, přibyla pátá. Po vodě, Krajině, Půdě a Lesích se kolektiv dvaadvaceti autorů, mezi nimiž nechybějí geologové jako Václav Cílek, Zdeněk Kukal či Vojen Ložek, klimatologové Ladislav Metelka a Radim Tolasz nebo hydrolog Bohumír Janský, zaměřil na vodstvo a podnebí České republiky v souvislosti se změnou klimatu. Už z prvních stránek je patrné, že se tato kniha od předchozích v jednom ohledu výrazně odlišuje. Přestože název slibuje věnovat se problematice vodstva a ovzduší v podmínkách České republiky, najde čtenář hned na stranách 8 a 9 snímky z jihofrancouzského kaňonu Verdon a z Thajska. Má to svou logiku. Klimatický systém Země je veskrze globální a bezprostředně ovlivňuje i vodní režimy kdekoli na světě, tedy ani vodstvo a klima České republiky nelze nazírat ani vysvětlovat odděleně, ale v evropském, potažmo celosvětovém kontextu.

První polovina knihy je věnována obecným tématům, jako jsou klimatický systém Země, jeho proměnlivost a vývoj včetně ohlédnutí zpět do daleké geologické minulosti. Čtenář se dozví i to, že žijeme v době meziledové a tak nás s nástupem další doby ledové velké ochlazení tak jako tak nemine. Rozebrán je i možný podíl člověka a jeho činnosti na současných změnách klimatu, a to bez emocí a z obou extrémních poloh, které na jedné straně zastupuje Al Gore a na straně druhé B. Lomborg. Všechna tato témata jsou rozebrána na příkladech z celého světa a doplněna mnoha fotografiemi. Tuto část knihy uzavírá kapitola s názvem Klimatická budoucnost světa, v níž však navzdory názvu autoři poctivě přiznávají, že do hry vstupuje příliš mnoho proměnných na to, aby se cokoli dalo spolehlivě předpovídat.

Druhá polovina knihy uvedená kapitolou Klima v Evropě do roku 2010 čtenáře pomalu obrací na výše zmíněné podmínky České republiky, Ještě než se v nich čtenář definitivně usadí, nabízí mu další kapitola určitá opatření a mechanismy zmíněných klimatických změn, respektive jejich dopadů nebo možnosti, jak se jim přizpůsobit. Projevy změn klimatu jsou reprezentovány především změnami hydrologického režimu, proto jsou další kapitoly věnované jednotlivým povodím v České republice, popisu jejich říční sítě včetně klimatických a hydrologických poměrů, stavu podzemních vod, vodních děl, zdrojů pitné vody a možných rizik spojených s klimatickými změnami (povodně, extrémní sucha). Celá kniha je pojata nekonfliktně. Bez emocí se snaží předkládat fakta a nechává do značné míry na čtenáři, aby si udělal o celkové situaci svůj úsudek.

Pro Ministerstvo zemědělství ČR vyd. Consult, Praha, 2009
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Přehrady Čech, Moravy a Slezska
Vojtěch Broža a kolektiv

prehrady_148x208.jpg

Výpravná publikace přináší vůbec poprvé ucelený popis a charakteristiku všech nejvýznamnějších vodních děl na území České republiky, členěných podle jednotlivých povodí: Labe, Vltava, Ohře, Odra a Morava. Představuje 136 přehrad a jejich historii, od vzniku projektu přes budování až po současný stav. Bohatý obrazový materiál – historické fotografie, dobové pohlednice, letecké snímky… – dokumentuje výstavbu vodních děl a technologická zařízení přehradních těles, jako jsou uzávěry spodních výpustí, sdružené věžové objekty, bezpečnostní přelivy či vodní elektrárny. Nechybí mapky jednotlivých toků a příčné řezy hrází. Vedle technického popisu přehrad, z nichž některé byly vyhlášeny kulturními památkami, kniha populární formou seznamuje s jednotlivými účely vodních děl, s přírodními zajímavostmi v okolí a také s využíváním nádrží k rekreaci a sportu.

Vyd. nakladatelství KNIHY 555 – Květa Vinklátová, Liberec, 2009 (druhé vydání)
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Ledové Čechy
Radek Mikuláš

ledove-cechy_148x208.jpg

Průvodce Ledové Čechy je překvapením i pro velmi zkušené znalce české zimní přírody. Popisuje a zobrazuje přírodní zajímavosti a krásy, které zatím z velké části unikaly pozornosti. Ledové útvary jakožto cíl zimních výletů a estetických zážitků byly dosud omezeny téměř výlučně na ledopády a zamrzlé vodopády. Autor průvodce, geolog a průkopník českého dálkového bruslení, však objevil nečekanou plejádu zajímavých a krásných tvarů, struktur a textur i na zdánlivě fádních, plochých ledech řek, rybníků a údolních nádrží. K tomu, abychom tyto krásy poznávali, nepotřebujeme být zdatnými sportovci. Co však potřebujeme, je vodítko, co, kde a za jakého počasí vlastně hledat. Bohatě ilustrovaný průvodce dává odpovědi právě na tyto otázky. Navíc přidává v doprovodných textech také mnoho informací o živé přírodě kolem vod, o lidském využití vodních toků a o geologických základech české krajiny. Součástí některých textů jsou také zcela původní pozorování vzniku ledových jevů, které nejspíše udiví i hydrology, fyziky a chemiky.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010, v řadě Průvodce
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Skanzeny České a Slovenské republiky
Petr Dvořáček

skanzeny_148x208.jpg

Dosud nejúplnější česká publikace o skanzenech čtenářům slovem i fotografiemi představuje téměř čtyřicítku muzeí a objektů lidové architektury na území České a Slovenské republiky. V úplnosti se tak mohou seznámit s nejcennějšími soubory dochovaných památek lidové architektury, jejichž turistickou přitažlivost dnes zvyšuje ještě oživení ukázkami lidového umění a řemesel. Poprvé jsou české a slovenské skanzeny prezentovány v jediné publikaci, jak to odpovídá geografické i kulturní blízkosti obou národů.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2010, v řadě Průvodce
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Masožravé rostliny – objekt badatelů, dobrodruhů a snílků
Miloslav Studnička

masozrave-rostliny_148x208.jpg

Jsou-li rostliny požírány, vysávány a okusovány živočichy, je to normální. Jestliže je ovšem potravní vztah opačný, je to podivuhodné. V literatuře jsou masožravé rostliny v posledních letech mnohem častějším tématem než kdykoli dříve. Nicméně stále ještě je co dodat a co nevšedního ukázat, zejména je-li k dispozici vynikající sbírka a s ní spojené letité zkušenosti. Takové mimořádné možnosti poskytla autorovi Botanická zahrada na Liberec – ve svém zaměření špičkové profesionální pracoviště České republiky. Vytváření velké sbírky je provázeno různými epizodami plnými omylů, pokusy s dosud nikdy nepěstovanými rostlinami, drobnými radostmi a starostmi a také vyměňováním nepublikovaných zkušeností sdělovaných přes kontinenty i oceány. Hlavní text knihy je právě z toho důvodu doplněn různými „zprávami“ z onoho dění botanického a života sběratelského.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, Praha, 2006
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód