Nové odborné publikace a knihy – únor 2010

Datum publikace:

Myslivecké střelectví

Jiří Hanák

myslivecke-strelectvi-02-20_148x208.jpg

Obec vyznavačů a příznivců svatého Huberta je početná a její řady se rozrůstají. Jim je určena publikace o mysliveckém střelectví, jejímž autorem je expert na slovo vzatý – ing. Jiří Hanák, MSc. Shrnul do ní všechny poznatky a informace, které by měl znát nejen myslivec z povolání, ale každý, kdo tíhne k myslivosti a chce se jí věnovat. Pojednává o konstrukci a stavbě loveckých zbraní a o střelivu používaném k lovu, o metodice střelby z loveckých zbraní – brokovnic i kulovnic, o balistice, o praxi střelby na různou zvěř a v neposlední řadě o lovecké výbavě a zásadách chování v lese, Autor obohatil svůj výklad množstvím technických údajů, tabulek, grafů a instruktážních nákresů. Čerpal přitom z bohatých materiálů našich a zahraničních zbrojařů a ze zkušeností naších a zahraničních myslivců. Publikace splňuje parametry učebnice, z níž se lze spolehlivě připravit k mysliveckým zkouškám. Poslouží však výborně i amatérským zájemcům a příležitostným střelcům. Obě předchozí vydání Mysliveckého střelectví byla rozebrána a pro účel tohoto třetího vydání autor text aktualizoval a doplnil.

Vyd. TeMi CZ, s.r.o., Velké Bílovice, 2009 /vydání třetí, přepracované, v TeMi CZ první
/Zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK./

Náboje do loveckých kulovnic

Jiří Hanák

Praktická příručka je určena všem aktivním myslivcům a nimrodům. Najdou v ní informace nezbytné i prospěšné pro výkon své profese a záliby. Její autor, Ing. Jiří Hanák, MSc., je špičkovým a mezinárodně uznávaným expertem v oboru loveckých zbraní a střeliva. Do své publikace shrnul veškeré poznatky a fakta o nábojích do loveckých kulovnic, počínaje jejich původem a vývojem, pokračuje technickými parametry a balistickými vlastnostmi, údaji o výrobcích a praktickým využitím konče. Podrobně se věnuje účelu, k němuž náboje mají sloužit, to je ranivosti, a hodnotí ji ze všech aspektů myslivecké etiky. Značnou pozornost věnuje i zbraním, pro něž jsou ty které náboje určeny, jejich správnému fungování a tedy i seřízení a nastřelení. A vše doplňuje historickým a technicko-srovnávacím přehledem výrobců střeliva a osobností konstruktérů. Kromě praktického užitku pro zkušené myslivce a lovce vůbec poslouží tato příručka i pro přípravu k mysliveckým zkouškám a všem milovníkům zbraní k rozšíření a prohloubení dosavadních poznatků. První vydání příručky je nedostupné a pro toto druhé vydání autor doplnil text o řadu nových informací a údajů.

Vyd. TeMi CZ, s.r.o., Velké Bílovice, 2009 /vydání druhé, doplněné a aktualizované, v TeMi CZ první/
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Vižla

Robert L. White

vizla-02-2010_148x208.jpg

Maďarská vižla je středně velké plemeno psa pro myslivce. Maďarský ohař je všestranným loveckým psem, který v sobě spojuje silný smysl pro stopu, vystavování i donášku na souši i z vody. Kniha poskytuje informace o tomto plemeni a jeho původu, charakteru a standardu, stejně jako rady ohledně výběru štěněte, krmení, aktivit, které se pro toto plemeno hodí, výcviku základní poslušnosti, návyků čistotnosti a preventivní zdravotní péče. Nový majitel jistě přivítá i rady o zabezpečení domácnosti před štěněčími zuby, o bezpečném prostředí pro štěně a předcházení případným dalším problémům. Tato živě napsaná publikace autora Roberta L. Whitea, doplněná více než 135 barevnými fotografiemi, je cenným zdrojem poznatků a zábavným průvodcem jak pro nové majitele, tak pro dlouhodobé příznivce tohoto plemene. Kapitola o zdravotní péči, jejímž autorem je renomovaný veterinární lékař a profesor Harvardské univerzity dr. Lowell Ackerman, se navíc věnuje důležitým tématům, jako je například výběr veterinárního lékaře, kastrace, problematika parazitů a preventivní zdravotní péče.

Vyd. Fortuna Libri, Praha, 2009 (Překlad z angličtiny.)
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Chráněná území ČR XIV.: Jeskyně

Jaroslav Hromas /editor/ a kolektiv

jeskyne-02-2010_148x208.jpg

Českomoravská krasová a pseudokrasová území, moravskoslezská krasová a pseudokrasová území a krasová a pseudokrasová území Západních Karpat a předhlubní

Závěrečný svazek čtrnáctidílné edice, kterou Agentura ochrany přírody a krajiny ČR poprvé podrobně seznamuje čtenáře s přírodními charakteristikami, historií a předmětem ochrany zvláště chráněných území Čech a Moravy, popisuje kras a pseudokras v České republice na základě karsologického členění, podle kterého je území republiky rozděleno s ohledem na geologickou stavbu a geomorfologické poměry na dílčí jednotky, které se staly základem pro jednotnou evidenci jeskyní. Jedná se o vyčerpávající přehled všech dosud známých podzemních prostor vzniklých nebo vytvořených v krasových a ostatních horninách (např. pískovcích). Úvodní – obecná část knihy se věnuje krasu, pseudokrasu a jeskyním, geologii a geomorfologii území České republiky, hydrologii a hydrogeologii krasu, vzniku a vývoji krasu a pseudokrasu, datování procesů v krasu a jeskyních, jeskynním výplním, klasickým sedimentům v jeskyních, speleotémům a jeskynním minerálům, životu v jeskyních, měkkýšům v jeskynních sedimentech, osteologickým, archeologickým a antropologickým nálezům v jeskyních, jeskynnímu mikroklimatu a radioaktivitě a poznávání, využívání a ochraně jeskyní. Jádro knihy představuje soupis jeskyní poznaných a evidovaných k roku 2008. Kapitoly jsou zpracovány a řazeny podle přijatého karsologického členění. Celkem je popsáno 3 328 krasových a pseudokrasových jeskyní z 3 988 evidovaných. Pozornost je věnována především větším a významnějším jeskyním; malé a méně významné dutiny lze nalézt jen v přehledech. Soupis jeskyní tak do značné míry odráží současný stav jejich poznání i různorodost informačních zdrojů a naznačuje, kam je potřebné směřovat další pozornost karsologů a jeskyňářů. Závěr knihy obsahuje nej… v krasu, pseudokrasu a jeskyních ČR, statistický přehled jeskyní v ČR, seznam zvláště chráněných území s jeskyněmi, bibliografii, základní předpisy vztahující se k ochraně, výzkumu a využívání jeskyní a seznam autorů. Knihu provází velké množství fotografií, plánků, mapek, kreseb…

Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Praha a EkoCentrum Brno, Praha, 2009, ve spolupráci se Správou jeskyní ČR
/zakoupeno u distributora Artedit, s.r.o., Praha, pro technickou knihovnu LČR HK/

Příroda a krajina České republiky  (Zpráva o stavu 2009)

editoři: Ladislav Miko a Michael Hošek

priroda-a-krajina-02-2010b_148x208.jpg

Ojedinělá publikace, kterou vydala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a dalšími institucemi, se věnuje současnému stavu české přírody a krajiny s důrazem na vybrané aspekty – krajinu, přírodní stanoviště a druhy. Hlavním cílem zprávy bylo předložit široké veřejnosti srozumitelnou formou objektivní, na vědeckém zkoumání založená data, která si vnímavý čtenář dokáže sám vyhodnotit a zasadit do reálného kontextu. Bohatý faktografický text je doplněn množstvím grafů, tabulek, map a fotografií.

Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009
/darováno technické knihovně LČR HK/

Mapování biotopů v České republice  (Východiska, výsledky, perspektivy)

Editoři: Handrij Härtel, Jarmila Lončáková a Michael Hošek

mapovani-biotopu-02-2010_148x208.jpg

Publikace seznamuje čtenáře s výsledky mapování biotopů České republiky. Tento projekt, zahájený v roce 2000, nemá svým rozsahem a výsledky v historii české ochrany přírody obdoby. Hlavním cílem projektu bylo získání vrstvy mapování biotopů pro účely vymezení evropsky významných lokalit, které spolu s ptačími oblastmi tvoří v České republice soustavu Natura 2000. Díky svému charakteru představují výsledky projektu i univerzální zdroj informací o kvantitě a kvalitě všech typů přírodních biotopů, specifikovaných Katalogem biotopů České republiky. Výsledky jsou publikovány nejen jako popis zjištěného stavu, ale i formou map rozšíření všech evropsky významných typů přírodních stanovišť (habitatů) i všech dílčích biotopů. Na přiloženém DVD čtenář nalezne další dokumenty, které mapování předcházely nebo na mapování naopak navazovaly, jako jsou Katalog biotopů České republiky, související metodiky nebo Červená kniha biotopů České republiky.

Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Národní parky, rezervace a jiná chráněná území přírody v Československu

Marie Maršáková-Němejcová, Štefan Mihálik a kolektiv

narodni-parky-02-2010_148x208.jpg

Kniha, která je výsledkem mnohaleté práce našich předních pracovníků ochrany přírody, je prvním pokusem o úplný, vědeckopopulárním způsobem podaný přehled všech přírodních území a výtvorů, které byly v Československu chráněny ve smyslu zákonů č. 1/1955 Zb. (na Slovensku) a č. 40/1956 Sb. (v České socialistické republice). Slovem a obrazem zachycuje poslední stav, kdy bylo v Československu 899 chráněných území, z toho 23 velkoplošných (3 národní parky a 20 chráněných krajinných oblastí) a 876 maloplošných (státní přírodní rezervace a ostatní kategorie).

Vyd. Academia, Praha, 1977
/zakoupeno v antikvariátě pro technickou knihovnu LČR HK/

Zhodnocení a výběr metod studia agregátu Pinus mugo a příspěvek k objasnění jeho role v imisních horských oblastech

Zuzana Špinlerová a Milena Martinková

Cílem práce je přispět k řešení otázky původnosti kleče v Orlických horách, zaměřit se na prosperitu vybraného druhu v daném prostředí, na vliv kleče na její okolí a na eventuelní možnosti návratu druhové skladby původního horského lesa.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2009, v rámci sborníku původních vědeckých prací a monografií Folia Forestalia Bohemica, řada Lesnictví (Forestalia), svazek 7
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Depoziční toky, minerální výživa a zásoba uhlíku a dusíku ve smrkových porostech na lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy) v letech 1999-2006

Jiří Kulhavý, Irena Marková, Ida Drápelová, Sabina Truparová a Radek Pokorný

Publikace se zabývá studiem depozičních toků, stavu půdy, stavu minerální výživy a celkové zásoby uhlíku a dusíku v horských smrkových porostech na lokalitě Bílý Kříž (Moravskoslezské Beskydy). Ke srovnání vlivu vápnění byly vybrány dva smrkové porosty s různou hustotou, které byly v minulosti vápněny, a jeden kontrolní smrkový porost, na kterém nebylo vápnění provedeno.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2009, v rámci sborníku původních vědeckých prací a monografií Folia Forestalia Bohemica, řada Lesnictví (Forestalia), svazek 8
/zakoupeno u vydavatele pro technickou knihovnu LČR HK/

Doutnáč – monitoring lokality ponechané samovolnému vývoji

David Janík, Pavel Šamonil, Tomáš Vrška, Dušan Adam, Pavel Unar, Libor Hort a Kamil Král

Monitoring bezzásahového území Doutnáč přinesl úvodní informaci o struktuře fytocenóz s důrazem na aktuální stav dřevinného patra, a stanovil tak základní srovnávací rovinu pro sledování dalšího vývoje lokality, která se nachází v jádrovém území Národní přírodní rezervace Karlštejn mezi obcemi Bubovice a Srbsko na území Chráněné krajinné oblasti Český kras, pět kilometrů od města Berouna.

Vyd. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2008, v rámci sborníku původních vědeckých prací a monografií Folia Forestalia Bohemica, řada Lesnictví (Forestalia), svazek 9
/darováno technické knihovně LČR HK/

Analýza antropologických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky

Šestiletá studie nazvaná Analýza antropických vlivů v nejcennějších částech CHKO Jeseníky (2003-2008) přináší nebývale rozsáhlý soubor původních dat, jejich interpretace a analýzy, řadu cenných mnohooborových syntetických informací i mnohé doporučující návrhy a náměty. Některé z výsledků této studie, které byly prezentovány 25. 9. 2008 ve Vojenské zotavovně Ovčárna, přináší tento  sborník: Problematika kleče v Hrubém Jeseníku (L. Bureš, R. Kočvara, T. Kuras, J. Hradecký), Problematika posypového materiálu na Ovčárenské silnici (J. Aichler, M. Adamec, L. Bureš, R. Dušek, J. Halda, J. Hradecký, R. Kočvara, T. Kuras, L. Merta, T. Pánek, M. Zmrhalová), Zpráva o vlivech sjezdového lyžování a pěší turistiky na prostor Petrových kamenů – vrchol a severovýchodní svahy (L. Bureš, M. Adamec, J. Hradecký, R. Kočvara, J. Halda, T. Kuras, M. Zmrhalová).

Vyd. Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Praha, 2009
/darováno technické knihovně LČR HK/

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód