Nové odborné publikace a knihy – září 2010

Datum publikace:

Populační ekologie. Struktura, růst a dynamika populací
Emil Tkadlec

populacni-ekologistika_148x208.jpg

Populační ekologie je původní česká příručka, která čtenářům uceleně představuje zmiňovaný rychle se rozvíjející obor. Autor čtenáře postupně seznamuje se základním pojetím populace a zastaví se při tom i u evoluční biologie. Texty o charakteristikách populace, jako je početnost, struktura či prostorové rozmístění, vhodně doplňují kapitolu o růstu a regulaci populací, vnitrodruhové konkurenci (kompetici) a kooperaci, stejně jako o mezidruhové konkurenci a predaci. V části věnované dynamice početnosti přírodních populací zaujmou stránky věnované populačním cyklům. Přestože badatelé zkoumají populační cykly více než 100 let, přesnou příčinu pravidelného kolísání početnosti některých živočichů v určité části jejich areálu rozšíření zatím přesně neznají.

Závěr příručky se zaměřuje na aktuální otázku prostorové ekologie, jakou je metapopulace (soubor místních, v různé míře prostorově oddělených populací určitého druhu vzájemně propojených migrujícími jedinci). Z uvedeného výčtu je patrné, že Tkadlecova příručka rozsahem značně překračuje rámec, do něhož je populační ekologie tradičně vměstnána, a čtenáře nechává nahlédnout i do současných poznatků navazujících disciplín. Kniha obsahuje vhodné ilustrativní příklady, výklad doplňují četné rámečky, grafy, mapky a černobílé fotograie. Každou kapitolu zakončuje stručný a přitom informativní souhrn. Čtenář najde po stranách textu výstižné shrnutí látky v podobě titulku. Matematické vyjádření zákonitostí, které demekologie objasňuje, vysvětluje autor natolik srozumitelně, že při čtení publikace vystačí běžný uživatel se základy dnes již středoškolské matematiky.

Vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Růst a regulace populací
Vojtěch Jarošík

rust-populaci_148x209.jpg

Kniha se snaží dát obecnou představu o tom, jaká cesta vede k efektivní analýze populací. Je určena, jako součást studia populační ekologie, studentům přírodovědných a zemědělských univerzit, a jako jistý teoretický základ všem pracovníkům aplikovaného výzkumu, kteří se zabývají managementem populací – ať již s cílem chránit populace vzácných druhů, nebo regulovat populace škůdců.

Vyd. Academia, Praha, 2005
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Vegetace České republiky: 2. Ruderální, plevelová, skalní a suťová vegetace = Vegetation of the Czech Republic: 2. Ruderal, Weed, Rock and Scree Vegetation
Editor: Milan Chytrý

vegetace-ceske-republiky_148x208.jpg

Monografie Vegetace České republiky systematicky shrnuje výsledky více než osmi desetiletí výzkumu našich rostlinných společenstev. Kromě podrobného popisu floristické skladby, ekologie, dynamiky a rozšíření typů přirozené i člověkem ovlivněné vegetace jsou v ní poprvé uveřejněny synoptické tabulky druhového složení a mapy rozšíření všech fytocenologických asociací naší vegetace. Ty jsou výsledkem rozsáhlé analýzy desítek tisíc fytocenologických snímků z České národní fytocenologické databáze. Na rozdíl od podobných zpracování vegetace jiných zemí, byly všechny u nás rozlišené asociace přesně formálně vymezeny pomocí floristického složení, což umožňuje využít počítačový expertní systém a jednoznačně přiřadit porosty zaznamenané v terénu k asociacím popsaným v této monografii.

Druhý díl z plánovaných čtyř je věnován převážně bylinné vegetaci člověkem vytvořených a silně ovlivněných stanovišť, jako jsou intravilány měst a vesnic, okolí průmyslových a zemědělských podniků, okraje cest, silnic a železnic, polní kultury, lesní paseky a zdi. Současně tento díl přináší charakteristiku přirozené vegetace skal, sutí, lesních okrajů a porostních světlin. Tato vegetace je členěna do 8 fytocenologických tříd, 32 svazů a 119 asociací.

Dílo s úvodem, sumáři a popiskami v anglickém jazyce je výsledkem několikaleté práce týmu odborníků z Masarykovy univerzity v Brně, Botanického ústavu AV ČR i dalších institucí. Jako základní referenční příručka o české vegetaci je určeno terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, zemědělským a lesnickým odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům a obdivovatelům naší krásné přírody.

Vyd. Nakladatelství Academia, Středisko společných činností AV ČR, Praha, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Fenomenální včely. Biologie včelstva jako superorganizmu
/z německé verze díla „Phänomen Honigbiene“ z roku 2007/
Jürgen Tautz

fenomenalni-vcely_137x210.jpg

Ojedinělá kniha o životě včel přináší nové pohledy do jejich fascinujícího světa. Vyšla již ve 12 jazycích, kromě těch hlavních také např. arabsky, čínsky či korejsky. Čtenář se stěží ubrání fascinaci fenoménem zvaným včela medonosná. Starší poznatky, aktuální pohledy a nové výzkumné metody zde představují superorganizmus, který nepochybně patří k nejúžasnějším živočichům naší planety. Perfektní organizace včelího společenstva a mimořádný význam včel pro zachování rozmanitosti druhů rostlin i výnosy pěstovaných plodin vždy budily a stále budí zájem jak odborníků, tak i laiků. Co je tajemstvím úspěchu tohoto superorganizmu a jeho výjimečného postavení? Vědci, kteří se dosud neobjevenými tajemstvími tohoto hmyzu zabývají, rozkrývají „fenomén včela medonosná“ krok za krokem a stále se střetávají s novými překvapeními. Díky této knize se mohou i čtenáři seznámit s aktuálním stavem znalostí a často průkopnickými poznatky získanými v minulých letech, v neposlední řadě skupinou soustředěnou okolo Jürgena Tautze ve Würzburgu. Dosud nepublikované snímky Helgy R. Heilmann zprostředkovávají vizuální pohled na tento vývojově úspěšný druh.

Vyd. Nakladatelství Brázda, s.r.o., Praha, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Jizerské hory 1: O mapách, kamení a vodě

jizerske-hory_148x208.jpg

První svazek velké encyklopedie se věnuje neživé přírodě Jizerských hor. Kolektiv autorů pojal problematiku velmi košatě, aby uspokojila nejen úzký okruh zájemců o ústřední téma, v tomto případě o geologii, meteorologii nebo hydrologii, ale i ostatní čtenáře. Právě s ohledem na ně obsahuje kniha také „povídavé“ kapitoly s různými příběhy, exkurzy do historie, portréty osobností, zajímavé události i kuriozity a popisy různých míst. Kniha, kterou provází velké množství barevných a černobílých fotografií, map, grafů, plánků a náčrtků, probírá například tato témata: Co vše patří k Jizerským horám, Vývoj panské držby, Armáda na hranicích, Nejstarší mapy, O zeměměřickém umění, Zajímavosti o jizerskohorských jménech, Geologický vývoj, O různých druzích žul, Žulové skály včera a dnes, Zemětřesení, Nerostné suroviny, Raspenavský hamr, Ložiska cínů, O starých hornících, Zapomenuté polské doly, Zlato a drahé kameny, Hledači pokladů, Po stopách starých žulařů, Lomařské řemeslo, Největší důl, Dračí břidlice, Nejkrásnější minerály, Půdy, Horopis, Zalednění Jizerských hor, Geomorfologie, Jizera, Nový pohled na vznik Bukovce, Nejzajímavější tory, hradby a další skály, Viklany, hřiby a skalní mísy, Jeskyně, Skály v pověstech, Historie sledování počasí, Srážkové rekordy, Chladná Jizerka, Povodně v minulosti a dnes, Znečišťování ovzduší, Seznam všech toků, Staré kroniky o povodních, Experimentální povodí, Stěhování pramenu Jizery, Nově o vodopádech, Obří hrnce, Minerální prameny a „zázračné“ studánky, Świeradów Zdrój a další lázně, Radioaktivní vody, Historie vodopádů, Šolcův rybník, Přehrady, Proč se protrhla hráz na Bílé Desné, Hrazení bystřin, Vodní díla krok za krokem, Dosud nejobsáhlejší česko-německo-polský slovník zeměpisných názvů… Kniha je tak do jisté míry odrazem dosavadního stupně poznání. Shrnuje většinu dosud publikovaných poznatků, ale přichází i se zcela novými a zatím nezveřejněnými fakty, jako například část o vodopádech, která poprvé podává jejich úplný výčet v Jizerských horách, kapitolu o kdysi přísně utajovaném dobývání uranových rud, o historii zaniklých obcí v blízkosti hranice nebo vývoji panské držby v minulosti. Na pravou míru je uváděno i několik jizerskohorských „nej“.

Vyd. Roman Karpaš RK, Liberec, 2009
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Mahagon, měsíček a špenát. Exotické rostliny v našem životě
Václav Větvička a Erich Václav

mahagon-a-spenat_148x208.jpg

Autoři využili svých zkušeností a znalostí (profesor Erich Václav dokonce 25 let působil v tropech) a stručně shrnuli původy obilnin, olejnin, textilních rostlin, koření, zelenin, ovoce…, ale i rozmanitých tropických dřev a plodin, stejně stromů zdobících naše parky, okrasných květin záhonových i „pokojových“. Čtenář zde dokonce najde i zmínku o nejagresivnějších invazivních plevelných rostlinách. A navíc autoři přidali poznámku o cestách opačných: „vývoz“ našich lesníků a jejich vědomostí i zkušeností a výpěstky našich tradičních zahradníků do okolního světa.

Vyd. Vydavatelství Akcent, Drahomír Rybníček, Třebíč, 2009
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Velký atlas oblaků
Petr Skřehot

velky-atlas-oblaku_208x148.jpg

Atlas je rozdělen na dvě části. Úvodní textová část obsahuje mimo jiné i definice základních meteorologických pojmů, informace o procesech vedoucích ke vzniku oblaků, charakteristiku jednotlivých srážek vznikajících v oblacích, popis používaných způsobů klasifikace oblaků, definice a popis jednotlivých druhů oblaků, jejich tvarů, odrůd, mateřských a průvodních oblaků, popis fyzikálního složení a vzhledu jednotlivých oblačných druhů, 22 plnobarevných ilustrací a nákresů, slovníček odborných výrazů, rady, jak správně fotografovat oblačnost a historii klasifikace oblaků. Obrazová část obsahuje více než 340 velkoformátových plnobarevných fotografií, jejichž převážná část byla pořízena předními českými pozorovateli. Atlas však obsahuje také řadu unikátních fotografií pocházejících od uznávaných zahraničních autorů a institucí. Každý snímek je pak doplněn o vyčerpávající popis zobrazených oblaků. Kromě základních oblačných druhů (cirrus, cirrocumulus, cirrostratus, altocumulus, nimbostratus, stratocumulus, stratus, cumulus a cumulonimbus) se kniha věnuje také méně obvyklým typům oblaků, například: orografickým oblakům, stratosférickým a mezosférickým oblakům, zvláštním oblakům, oblačným stěnám, umělým oblakům, mlhám a oblačnosti vyskytující se na jiných planetách sluneční soustavy.

Vyd. Computer Press, a.s., Brno, 2008
/zakoupeno v síti knihkupců pro technickou knihovnu LČR HK/

Zbraně střelné, lovecké, terčovní a obranné
Bedřich Brandejs

Originální novotisk publikace z původního originálu z roku 1894 se zabývá naukou o soustavě střelných zbraní se zřetelem k nejnovějším vymoženostem zbrojní techniky té doby. Autor knihy, Bedřich Brandejs (1851-1918) pocházel z puškařské rodiny. Usilovně se věnoval historii palných zbraní, teoretické oblasti a technologii výroby na tehdejší dobu moderních zbraní. Byl hlavním tvůrcem české odborné střelecké terminologie – jeho názvosloví se z velké části používá dodnes.

Po předmluvě, kterou napsal autor společně s Emilem Eggerthem, píseckým puškařem a obchodníkem se zbraněmi, který knihu v roce 1894 vydal, následuje vložená kapitola o životě a díle Bedřicha Brandejse, kterou napsal PhDr. Vladimír Dolínek, CSc. Po úvodní stati o vývoji palných zbraní pokračuje obecný popis jednotlivých částí palných zbraní. Zajímavou kapitolu tvoří výčet palných zbraní (brokovnice, kulovnice, zbraně kombinované, krátké atd.) používaných v závěru 19. století. Autor neopomněl poučit čtenáře o úředních zkouškách střelných zbraní (za pozornost stojí kromě jiného přehled poplatků za zkoušení). Samostatná kapitola nazvaná „Příslušenství“ shrnuje předměty, které sice se samotnou zbraní nesouvisí, ale jsou potřebné k nabíjení a čištění zbraně, například příslušenství k nabíjení předovek, přebíjení nábojů, čištění zbraní atd. Závěrečná kapitola je věnována střelivu. Kniha současnému čtenáři napoví mnohé nejen o zbraních samotných, ale i o jejich používání před více než sto lety.

Vyd. Naše vojsko, s.r.o., Praha, 2009
/zakoupeno v Lesnické práci, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, pro technickou knihovnu LČR HK/

Myslivost v českých zemích
Julius Komárek

Autor se rozhodl v této knize napsat povšechný přehled o tom, co znamená v českých zemích myslivecké hospodářství, jaké jsou všeobecné podmínky a příčiny bohatství zvěře a jak stará je tradice myslivosti. Kniha je určena všem domácím i cizím myslivcům, ale v prvé řadě je určena nemyslivcům, a proto se autor vyvaroval všeho odborného. Celý obsah i statistická čísla v této knize se vztahují na celé území Čech a Moravy v průběhu let 1933-1938. Kruté zimy v období let 1939-1943 českou myslivost těžce poškodily, takže autor tyto ošklivé roky, které byly zhoubné pro český lid, prohlásil za neplatné i pro hospodářský přehled myslivosti. Kniha si klade za cíl pozdvihnout českou myslivost a myslivecké hospodaření v povědomí široké veřejnosti, ale zároveň seznamuje srozumitelnou formou naše a zahraniční myslivce s našimi loveckými poměry.

Vyd. Čin, tiskové a nakladatelské družstvo, Praha, 1945, v edici Živá věda
/zakoupeno v antikvariátě pro technickou knihovnu LČR HK/

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód