Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

V první části článku jsou uvedena skripta, která byla vydána Českou zemědělskou univerzitou v Praze, resp. Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze, v letech 2015 a 2016 a jejichž vydání finančně podpořil státní podnik Lesy České republiky.

Entomologie obecná a systematická

Oto Nakládal

2015

Výživa a hnojení lesních porostů

Vilém Podrázský, Vít Šrámek, Martin Baláš a Lukáš Bílek

2015

Obhospodařování antropogenně poškozených lesů

Stanislav Vacek, Iva Ulbrichová, Vilém Podrázský, Vít Šrámek, Jiří Remeš, Zdeněk Vacek, Igor Štefančík, Jaroslav Simon, Martin Baláš, Rudolf Petráš a Petr Anděl

2015

Dynamika a management přírodních a přírodě blízkých lesů

Stanislav Vace, Zdeněk Vacek Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Martin Baláš, Vilém Podrázský a Igor Štefančík

2016

Pěstování přírodě blízkých lesů

Stanislav Vacek, Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Vilém Podrázský, Zdeněk Vacek, Igor Štefančík a Martin Baláš

2015

Introduction to Silviculture

Lukáš Bílek, Ivo Kupka, Marian Slodičák, Jiří Novák, Martin Baláš, Jiří Remeš, Zdeněk Vacek, Vilém Podrázský a Isabel Blanco Romero

Anglicky psaný učební text „Úvod do pěstování lesů“ stručnou a přehlednou formou pojednává o problematice pěstování lesů. V rámci podávaných informací se jedná o rozšířené definice základních pojmů používaných typicky v tomto oboru lesnické činnosti. Skripta jsou členěna do 13 kapitol, z nichž nejdůležitější části pojednávají o ekologických základech pěstování lesů, struktuře lesního ekosystému, stavu lesů v ČR, úvodu do lesnické typologie, přirozené obnově lesních porostů a úvodu do problematiky umělé obnovy lesa. Text je také věnován základním pojmům k pochopení pěstebních zásahů v jednotlivých fázích vývoje porostů. Stručně jsou probrány zásady probírek pro hospodářsky významné dřeviny u nás.

Učební text je určen především pro studenty ze zahraničí, kteří přijíždějí na krátkodobé studijní pobyty a kteří se takto seznamují se základními charakteristikami i specifiky českého lesnictví. Základní informace rovněž podává učební text studentům studujícím v angličtině nebo zájemcům o anglickou lesnickou terminologii.
2016

Lesnická fytopatologie

Vítězslava Pešková a Dana Čížková

2015

Invazní druhy hmyzu na lesních dřevinách

Karolina Lukášová a Jaroslav Holuša

2015

Princip ochrany dospělých smrkových porostů před podkorním hmyzem

Editoři: Rastislav Jakuš, Jaroslav Holuša a Miroslav Blaženec

2015

Trvanlivost a ochrana dřeva

Ladislav Reinprecht a Miloš Pánek

2016

Stavba a vlastnosti dřeva hospodářsky významných dřevin

Podklady pro cvičení

Aleš Zeidler a Vlastimil Borůvka

2016

Vlastnosti dřeva v příkladech

Vlastimil Borůvka a Marian Babiak

2016

Dendrometrie

Karel Kuželka, Róbert Marušák a Vilém Urbánek

2015

Hospodářská úprava lesů II.

Róbert Marušák a Jan Kašpar

2016

Vybrané pojmy z právních předpisů k myslivosti

Michal Hrib

2015

Základy stavby strojů I

Jan Macků

2016

Komunikace a podnikání v LH a DZP

Marcel Riedl

Skripta „Komunikace a podnikání v lesním hospodářství a dřevozpracujícím průmyslu“ probírají ve čtyřech oddílech osobní komunikaci, podnikání v marketingových souvislostech, obchodní jednání a prodej, specifika podnikání v lesnictví a dřevozpracujícím průmyslu.
2016

Fyziologie lesních dřevin I. Fyziologie, produkce a stresy rostlin

Ivana Tomášková a Jiří Kubásek

2016

Dřevařská dendrologie I.

Dřeviny nahosemenné – Gymnospermophytae

Martin Slávik a Václav Bažant

2016

V druhé části článku navštívíme sbírky Národního zemědělského muzea. Konkrétně se jedná o pětisvazkovou Encyklopedii strojů a nářadí, kterou vydalo Národní zemědělské muzeum Praha v roce 2011 jako výstup výzkumného záměru Ministerstva zemědělství ČR MZE7507574101 – Vědecké zhodnocení sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, řešeného v letech 2005-2011.

Encyklopedie strojů a nářadí. Lesnictví, myslivost a rybářství

Miroslav Čeněk, Martin Slaba, Lenka Levá, Hana Schejbalová a Petr Fencl

Tento díl pětisvazkové Encyklopedie strojů a nářadí přináší celkem 367 hesel mapujících artefakty z oblastí lesnictví, myslivosti a rybářství. Jednotlivá hesla jsou zpravidla vypracována podle struktury, jejíž součástí je časové zařazení předmětu, nástin jeho vzniku a způsobu rozšíření, popis konstrukce a použitých materiálů (včetně případných variant), funkce předmětu a konečně v rámci nadstavby i nejrůznější kulturně historické souvislosti nebo další doplňující a upřesňující informace. Součástí hesel z oblastí myslivost a rybářství je i soupis literatury, ze které řešitelé primárně vycházeli. V části věnované lesnictví je literatura shrnuta souborně na konci. Stěžejním zdrojem informací byly vedle literatury i sbírkové předměty uložené v podsbírkách Národního zemědělského muzea Ohrada se sídlem na loveckém zámku Ohrada v Hluboké nad Vltavou.

Encyklopedie strojů a nářadí. Zemědělství

Jan Láznička, Vladimír Michálek, Vladimíra Růžičková a Dana Strnadová

Založením Národního zemědělského muzea roku 1891 vznikly obsáhlé soubory sbírkových fondů spojených s venkovem, způsobem jeho života a činností jeho obyvatel. Tento díl pětisvazkové Encyklopedie strojů a nářadí je zaměřený na sbírky spojené se zemědělskou prvovýrobou, to je pěstováním rostlin a chovem hospodářských zvířat, jako základní činnost, kterou si lidé zajišťovali obživu nejenom pro sebe a své rodiny, ale i pro další nezemědělské obyvatelstvo. S touto činností úzce souvisí i snahy o soužití s okolní přírodou ve smyslu získávání všeho, co člověk z přírody může využít, ale zároveň snaha přírodě neublížit, zachovat ji v co největší míře v její původní podobě. Tyto snahy jsou patrné z textů jednotlivých hesel, kde se autoři snažili nejenom o popis předmětu, ale i o zmapování jeho vývoje a způsobů využití, leckdy i zdůraznění jeho vývoje a způsobů využití, leckdy i zdůraznění jeho předností a záporů, díky kterým se buď daný předmět rozšířil a dokumentoval nebo se zcela přestal používat. V případě zmizení předmětu z výrobní praxe je jeho existence ve sbírkách muzea to, co se od muzeí očekává, a to kromě jiného uchovávání dokladů kulturního dědictví. Výběr hesel tohoto dílu encyklopedie byl odvozen od předmětů nacházejících se ve sbírkovém fondu Národního zemědělského muzea.

Encyklopedie strojů a nářadí. Zahradnictví

Vilém Křeček, Kamila Svobodová, Jaroslav Pokorný, Dominika Švédová a Veronika Schallenbergerová

Tento díl pětisvazkové Encyklopedie strojů a nářadí předkládá zpracovaný katalog nejvýznamnějších sbírkových předmětů Národního zemědělského muzea – Muzea vinařství, zahradnictví a životního prostředí ve Valticích. V muzeu se nachází mimo jiných sbírky ovocnictví, zelinářství, vinařství a květinářská sbírka. Z každého oboru byly vybrány ty nejpodstatnější, tradiční předměty, které byly zvoleny encyklopedickými hesly. Tento díl encyklopedie obsahuje i předměty, které nepatří do sbírek muzea, ale tematicky se nabízí a bylo by chybou nezmínit se o nich. U vybraných předmětů byl kladen důraz na jejich fungování z hlediska jednotlivých funkcí zemědělství i dalších vazeb, které se ho netýkají, ale přesto výrazně rozšiřují informační kapacitu sbírkového předmětu. Namátkově lze uvést např. vazby na příslušné odvětví průmyslu, vazby na lidovou slovesnost a heraldiku, design, na osobnost vynálezce, uživatele apod. Tato encyklopedie obsahuje 212 abecedně seřazených hesel, která jsou doplněna ilustrací.

Encyklopedie strojů a nářadí. Venkovská řemesla

Pavel Novák

Tento díl pětisvazkové Encyklopedie strojů a nářadí se zabývá ručním nářadím, vybranými stroji a pomůckami používanými v tesařství, truhlářství, kolářství, bednářství, sekernictví, kovářství, zámečnictví, obuvnictví, sedlářství, tkalcovství, krejčovství, zednictví, cihlářství a pokrývačství, tedy v řemeslech provozovaných na venkově. Popisované předměty pocházejí jednak ze sbírkového fondu Národního zemědělského muzea, dalších muzeí či jsou známy z odborné literatury. Teritoriálně se tento díl encyklopedie zaměřuje na území České republiky, chronologicky zahrnuje nářadí, stroje a pomůcky z období od konce 18. do poloviny 20. století s přesahy u jednoduchého zpravidla více řemesly užívaného nářadí zpět až do pravěku a u některých strojů s přesahem do druhé poloviny 20. století. Nářadí, stroje a pomůcky jsou popsány ve čtyřech rovinách – rovina funkční, materiálová a konstrukční a rovina nadstavbová si všímá, kde je to možné, symbolického významu jednotlivých předmětů. Součástí jednotlivých hesel je i stručná historie jednotlivých předmětů a uvedeni jsou nejvýznamnější výrobci jednotlivých druhů nářadí, strojů a pomůcek. Tento díl encyklopedie obsahuje úvodní studii seznamující stručně s historií řemeslného nářadí, strojů a pomůcek, se strukturou hesel a s problematikou datace. Po vlastní encyklopedické části navazuje výběrová bibliografie venkovských řemesel a rejstřík výrobců řemeslného nářadí a strojů.

Encyklopedie strojů a nářadí. Potravinářská výroba

Lucie Kubásková, Klára Linhartová, Vladimíra Růžičková a Roman Bortel

Tento díl pětisvazkové Encyklopedie strojů a nářadí představuje elementární hesla z potravinářských oborů, které spadají pod sbírku Potravinářská výroba v Národním zemědělském muzeu. Jedná se o cukrářství, cukrovarnictví, drožďářství, zpracování kávy a kávovin, lihovarnictví, mlékařství a sýrařství, mlynářství, octářství, olejnictví, pekařství, řeznictví, sladovnictví a pivovarnictví, škrobařství a zpracování tabáku. Tento díl encyklopedie přináší základní přehled strojů, přístrojů a nářadí používaných v těchto potravinářských odvětvích, které zároveň jsou nebo mohou být v budoucnu součástí muzejních sbírek. Svazek encyklopedie je dělen na kapitoly podle jednotlivých potravinářských oborů. Každá kapitola má v úvodu stručný historický či technologický exkurz do dané problematiky, aby následující hesla byla srozumitelnější. Za každou kapitolou je přehled základní literatury, z které byla hesla převážně čerpána. Nedílnou součástí hesel jsou obrázky strojů a nástrojů, které mají napomoci identifikovat tyto předměty buď v depozitářích muzeí, nebo přímo v terénu.

Jiří Uhlíř

Seznam nově pořízených norem od 1. 11. 2016 do 1. 2. 2017

 • ČSN EN 16831 Třídicí znak: 472012
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnost – Formát pro hlášení nehod
  Vydána: 1. 2. 2017 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN ISO 8084 Třídící znak: 476002 Změna: Amd. 1
  Lesnické stroje – Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty – Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení
  Vydána: 1. 12. 2016 Způsob převzetí: překlad
 • ČSN EN 350 Třídicí znak: 490081
  Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Zkoušení a klasifikace odolnosti dřeva a materiálů na bázi dřeva proti biologickým činitelům
  Vydána: 1. 2. 2017 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN 49-1 Třídicí znak: 490693
  Ochranné prostředky na dřevo – Zjišťování ochranné účinnosti proti Anobium punctatum (De Geer) pozorováním kladení vajíček a přežití larev – Část 1: Povrchová ochrana (Laboratorní metoda)
  Vydána: 1. 2. 2017 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN 46-1 Třídicí znak: 490694
  Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Část 1: Aplikace povrchovou ochranou (laboratorní metoda)
  Vydána: 1. 1. 2017 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN 46-2 Třídicí znak: 490694
  Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti čerstvě vylíhlým larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – Část 2: Účinek proti vajíčkům (laboratorní metoda)
  Vydána: 1. 1. 2017 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN 47 Třídicí znak: 490695
  Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení hranice účinnosti proti larvám Hylotrupes bajulus (Linnaeus) – (Laboratorní metoda)
  Vydána: 1. 2. 2017 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)

Bc. Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód