Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Bez lesů jsi v háji, člověče!

Erich Václav

Kniha se zabývá hlavními ekologickými problémy světa, které rozebírá populárním stylem. Velká pozornost je věnována lesům, ať už našim, nebo tropickým. Autor pracoval a cestoval po celém světě, lesnictví se věnuje už 70 let, z toho 60 let pedagogicky působí na lesnické fakultě. Patřil také k prvním v Československu, kteří se zabývali tropickým lesnictvím. V průběhu 26 let pracoval v tropech celkem 9 let na bilaterálních projektech (Tanzanie, Afrika) a na čtyřech multilaterálních projektech pro FAO OSN (Bangladéš, Vietnam, Laos).

Kniha se věnuje významným problémům světové ekologie, jako jsou oteplování zeměkoule, ubývání rostlinných a živočišných druhů, přibývání skleníkových plynů, ničení ozonových vrstev a tropických lesů, nadměrný růst světové populace a četné další lesnické a ekologické problémy. Kniha pojednává nejdříve o českých lesnících, kteří spolu s rakouskými a německými kolegy prakticky založili lesnictví jako obor i jako resort, který se pak šířil do celého světa. Autor vychází z toho, že naše středoškolská mládež se nedozvídá nic o našem lesnictví, které začalo už v 60. letech 20. století pronikat do světa, a to především tropického, kde se už řešily významné problémy světové ekologie a lesnictví. Otevřeně hodnotí masové ubývání tropických deštných lesů v Africe, Asii i Jižní Americe. Zcela jednoznačně také odsuzuje situace, kdy se svolávají světové summity, které nic nikdy nevyřešily, ale zato strpěly rabování světových tropických lesů. Kniha dokazuje, že i o velkých a světových ekologických a lesnických problémech se dá psát prostými slovy. Autor věří, že publikace pomůže otevřít oči mnoha lidem, kterým matou hlavu světoví politici, byznysmeni a média, hlavní opory ničení lesů na světě. V závěru publikace, kterou provází 110 barevných a černobílých fotografií jsou uvedeny autorovy veselé zážitky z jeho četných expertiz a cest po světě.

Vydalo nakladatelství Petrklíč, s.r.o., Praha, 2015.

Hospodářská úprava lesa

Učebnice pro 4. ročník středních lesnických škol

Přemek Štipl

Les je obnovitelným přírodním zdrojem, který pokrývá třetinu rozlohy území České republiky. Jako každý jiný majetek je i les obhospodařován. Specifickým znakem hospodaření v lese je jeho biologický základ a dlouhá výrobní doba. Základním předpokladem řádného obhospodařování a trvale udržitelného rozvoje v lese je co nejúplnější poznání přírodních a hospodářských podmínek lesní výroby a cílevědomé plánování. Lesní hospodářství nevzniklo v prostředí přírodních lesů, ale v územích dlouhodobě devastovaných neregulovanou těžbou a pastvou. U kolébky lesního hospodářství stála oprávněná obava o trvalost užitků lesa ohrožovaného neřízeným využíváním. Proto se také požadavek trvalosti užitků, plynoucí z potřeby trvalé existence lesa a jeho růstu, stal jedním ze základních principů lesního hospodářství. Nástrojem a předpokladem pro zabezpečení tohoto principu se stala dlouhodobá hospodářská úvaha – plán. Dlouhodobým plánováním lesního hospodářství se zabývá hospodářská úprava lesů. Jejími úkoly především je zjišťovat pravidelně stav lesa a jeho produkční schopnosti, v souladu s právními normami vyhotovovat návrhy hospodářských opatření a stanovit závazné ukazatele plánů a osnov, sledovat vývoj stavu lesa a na základě zjištěných poznatků vyvozovat závěry pro další hospodářskou činnost. Posláním hospodářské úpravy je tedy prostorově a časově upravit les a hospodaření v něm tak, aby byly zajištěny produkční i mimoprodukční funkce lesů v souladu se zájmy společnosti i vlastníků. Přitom se musí dodržovat princip hospodaření v souladu s přírodními podmínkami a princip těžební vyrovnanosti a nepřetržitosti. Předmět hospodářské úpravy lesa je velmi rozsáhlý, protože jeho náplň zasahuje do všech lesnických disciplín. Snad právě proto je hospodářská úprava považována lesnickou veřejností za jeden z nejnáročnějších oborů lesnické činnosti. Úkolem této publikace je poskytnout studentům lesnických škol, případně i dalším zájemcům, přehled o základních souvislostech a postupech v hospodářské úpravě lesa v současnosti.

Vydala Střední lesnická škola Hranice, 1997.

Hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích

Sborník abstraktů z konference (Trutnov, 29. – 30. 9. 2011), kterou pořádala Správa Krkonošského národního parku a která byla příspěvkem k Mezinárodnímu roku lesů pod osobní záštitou ministra životního prostředí Tomáše Chalupy. Lesy ve zvláště chráněných územích představují významnou součást přírodního a kulturního dědictví, se kterým musí společnost odpovědně nakládat. Pro řádnou péči o tato území jsou nezbytné kvalitní informace o historickém vývoji, stavu a dynamice lesních porostů. V řadě případů se jedná o nejzachovalejší území v rámci republiky, v řadě dalších případů je oprávněná snaha o zachování stavu a jeho zlepšení směrem k vytvoření přírodě blízkých komplexů. Lesní porosty ve zvláště chráněných územích jsou jedinečnými ukázkami ekosystémů v různém stupni vývoje. Pro získání dostatečných informací je třeba zjišťování stavu pomocí efektivních metod, vystihujících požadavky nejen orgánů, spravujících tato území. Hospodářská úprava lesů jako komplexní disciplína představuje nástroj, kterým lze všechny požadované údaje zajistit. Nicméně metody, v současné době užívané v lesích hospodářských, tyto informace zcela neposkytují. Proto je na místě položit si otázku, zda monitorovat dynamiku těchto „ostrovů“ tradičními postupy, či se orientovat na jiné, moderní metody, u kterých lze předpokládat efektivní získání potřebných informací. Mezinárodní rok lesů (rok 2011) je ideální příležitostí otevřít široké diskusní fórum nad těmito otázkami, zda hospodářská úprava lesů ve zvláště chráněných územích se bude držet tradičních postupů, či zda progresivně zvolí ověřené metody, založené na komplexnějším pohledu na les jako ekosystém.

Vydala Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 2011.

Pracovné postupy hospodárskej úpravy lesov I.

Pracovní postupy detailně specifikují jednotlivé dílčí úseky prací hospodářské úpravy lesů, přitom však nevybočují z rámce platných nařízení, a to zákonných předpisů, platných směrnic o práci hospodářské úpravy lesů a Instrukce hospodářské úpravy lesů 1971. Pracovní postupy rozvádějí nejen celou technologii vyhotovování všech úseků prací hospodářské úpravy lesů (průzkum přírodních poměrů, průzkum tvorby a ochrany přírodního prostředí, průzkum ochrany lesů, průzkum lesní dopravní sítě, průzkum mysliveckého hospodaření a průzkum ekonomických poměrů), ale probírají úroveň zpracování a doplňují platnou Instrukci o příslušné vzory a příklady, podle kterých pracovníci Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ve Zvoleně v souladu s pokyny usměrňujících orgánů ústředí mohou zodpovědně vykonávat všechny práce spojené s vyhotovováním lesních hospodářských plánů. Tyto pracovní postupy obsahují podrobné pracovní návody všech prací a jsou závazné pro vypracování lesních hospodářských plánů.

Pracovní postupy hospodářské úpravy lesů I. jsou vydané na základě „Inštrukcie hospodárskej úpravy lesov 197“ schválené Ministerstvem lesního a vodního hospodářství SSR v roce 1971 pod č.j.: MLVH-8743/918/L.1/71.

Vydal Ústav pre hospodársku úpravu lesov Zvolen, 1971.

Problematika lesnické typologie IX. Typologické hodnocení antropogenně ovlivněných lokalit

Sborník referátů ze semináře (Kostelec nad Černými lesy, 24. – 25. 1. 2007), který pořádaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin, a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie. Na semináři byly diskutovány následující okruhy témat: typologické hodnocení antropogenně silně ovlivněných lokalit, potenciální vegetace, dynamika přírodě blízkých lesů ve vazbě k lesnické typologii a průběh pedogeneze v lesních ekosystémech. Názvy a abstrakty příspěvků jsou uvedeny také v angličtině.

Vydaly Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Katedra dendrologie a člechtění lesních dřevin, a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Praha a Brno, 2007.

Typologický systém vojenských lesů pro ČSSR s nástinem biogeocenologie lesa

zpracoval: Jaromír Málek

Zákon o lesích č. 61/1977 Sb. spolu s navazujícími vyhláškami ministerstev lesního a vodního hospodářství ČSR a SSR uložily řešit kategorizaci lesů a biologické aspekty způsobů hospodaření „s uplatněním nejnovějších vědeckých poznatků z oblasti ekologie“, to znamená na podkladě typologie lesů. Pro hospodářské plánování se zavedly nové, na území celé ČSSR platné jednotky – hospodářské soubory, které byly vytvořeny sloučením typologických jednotek. Hospodářské soubory jsou vymezeny na podkladě typologických jednotek organizace Státní lesy, n.p.

Pro specialisty typologie lesů trustu Vojenské lesy a statky – majícím federální působnost – tím vyvstal náročný úkol: v krátké době zpracovat srovnání typologických jednotek s jednotkami státních lesů, provádět urychlenou revizi typologického průzkumu a mapování, a tím zajistit teoretické a praktické uplatnění hospodářských souborů podle zákonných předpisů. Z toho vznikla potřeba upravit typologický systém Ústavu pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků tak, aby zahrnoval typologické jednotky obou národních republik. Upravený typologický systém ideově zpracoval Ing. Jaromír Málek, CSc., na základě poznání lesů trustu Vojenských lesů a statků v celé ČSSR a na podkladě dlouholetých zkušeností specialisty-typologa u státních lesů. Systém představuje první pokus u nás šířeji charakterizovat vegetační stupně a ekologické řady v biogeocenologickém pojetí. Na zpracování některých statí se podílel Ing. Jiří Lazebníček. Jde o stať o půdní systematice upravenou podle Lesprojektu Brandýs nad Labem, o stať o houbách a o srovnání s typologickými jednotkami Lesprojektu Zvolen.

Vydal Ústav pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků, Praha, 1983.

Generel lesního dopravnictví. Metodika

Metodika pro zpracování Generelu lesního dopravnictví byla v prvém vydání zpracována v roce 1978 a uplatněna do roku 1980. V únoru 1981 byla podle výsledků ověřovacích tří let přepracována do tohoto znění. Metodika vychází z obecně platných zásad, dosud zpracovaných Generelů dopravního zpřístupnění, respektive dopravních průzkumů Ústavu pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků, zhodnocení současného stavu u podniků Vojenských lesů a statků, současných a koncepčních technologií zejména těžební činnosti, reálných střednědobých předpokladů na tomto úseku, kterému by měly sloužit Generely lesního dopravnictví v oblasti hospodářského dopravnictví, lesního provozu, plánování a řízení a automatizovaného systému řízení. Má sloužit jako metodická směrnice při zpracování Generelů lesního dopravnictví pro podniky Vojenských lesů a statků, jimi spravované lesní hospodářské celky a zajistit přiměřenou unifikaci zejména po stránce formální. Zaměření Generelu lesního dopravnictví je značně odlišné od dosud vyhotovovaných Generelů dopravního zpřístupnění, respektive dopravních průzkumů. Dosavadní díla podchycovala současný stav a řešila koncepci lesní dopravní sítě v celém rozsahu a cílově, bez přihlédnutí k možnostem realizace ve střednědobé etapě (10 – 15 let). Generel lesního dopravnictví obsahuje tyto části: genezi Generelu lesního dopravnictví, popis plochy oblasti a jejího z hlediska dopravy významného okolí, poměry terénní, orografické, geomorfologické, geologicko-petrografické, pedologické a klimatické, současný stav lesního dopravnictví, koncepci rozvoje lesního dopravnictví, typizaci postupů z hlediska soustřeďování dříví, závěr a povinné a fakultativní přílohy.

Vydal Ústav pro hospodářskou úpravu vojenských lesů a statků, Praha, 1981. 2. upravené vydání (1. vydání: rok 1978).

Péče o lesní ekosystémy v Krkonošském národním parku

Péče o lesní ekosystémy na území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma je ovlivněna především imisní zátěží a lidskými zásahy provedenými v minulosti. Je podřízena snaze o zachování a zlepšení přírodních poměrů. Je ekonomicky ztrátová, a proto je dotována Ministerstvem životního prostředí ČR, holandskou nadací FACE (Forests Absorbing Carbondioxide Emission) a řadou grantů. Útlá brožura obsahuje po vizi a úvodu informace o historii lesních ekosystémů, imisní situaci, pěstební činnosti, holandské nadaci FACE, těžební činnosti, lesním hospodářském plánu, myslivosti, péči o biodiverzitu a ekosystémy nad horní hranicí lesa, lesnickém výzkumu, terénní službě, vodních tocích a bilaterální biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze.

Vydala Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí, 2004. Druhé, doplněné vydání.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód