Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Ovlivňování vodního režimu krajiny technickými opatřeními na příkladu LS Železná Ruda a Klatovy

Sborník ze semináře (Železná Ruda, 3. 9. 2015), který pořádala Česká lesnická společnost, z.s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., za podpory Ministerstva zemědělství ČR.

Seminář propojil obecné myšlenky realizace technických objektů v lesích se zaměřením na hrazení bystřin a strží s praktickými řešeními a příklady. Úvodní příspěvek hovoří o účelu a smyslu hrazení bystřin, ale také o aktuálních trendech v této oblasti. Druhý příspěvek informuje o problematice meliorací – úpravy vodního režimu lesů. V dalším příspěvku se čtenář dozví základní fakta o lokalitě, ve které se seminář konal. Poslední příspěvek pak podává základní informaci o Správě toků Lesů České republiky, s.p. – oblasti povodí Vltavy (především o pracovišti Plzeň) a o konkrétních technických objektech (o stržích Příloh, Špičák a Skala), které byly cílem terénní části semináře. Důvodem pro zorganizování celé akce byla snaha informovat o účelu a smyslu hrazení bystřin, ale také o aktuálních trendech v této oblasti. To vše bylo připraveno proto, aby se technické zásahy do krajiny nedémonizovaly a pohlíželo se na ně z pohledu účelu, který mají.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2015.

Vodní toky 2015

Sborník z odborné konference s mezinárodní účastí (Hradec Králové, 24. – 25. 11. 2015), kterou pořádaly Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, Povodí Labe, s.p., Povodí Moravy, s.p., Povodí Odry, s.p., Povodí Ohře, s.p., a Povodí Vltavy, s.p., obsahuje příspěvky, které se věnovaly těmto okruhům problematiky: správa vodních toků, financování, legislativa, výzkum, extrémní hydrologické jevy (sucho, povodně), plánování v oblasti vod a technická opatření na vodních tocích.

Vydalo nakladatelství a vydavatelství Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2015.

Geomorfologické procesy vývoje vodních toků, část I. – Typologie korytotvorných procesů

Miloslav Šindlar a kolektiv

Publikace autorského kolektivu pod vedením zkušeného projektanta v oboru revitalizace říčních systémů a vodohospodářských staveb Ing. Miloslava Šindlara zahájila plánovanou několikadílnou ediční řadu publikací, která je v České republice pionýrským počinem, zprostředkujícím odborné veřejnosti problematiku fluviální geomorfologie a její aplikace v projekční vodohospodářské praxi. Další významné využití publikace bude v oblasti praktické ochrany přírody a péče o krajinu, zejména v kontextu s předpokládanými globálními změnami, vyvolávajícími aktuální potřebu obnovy retenční schopnosti krajiny a přírodě blízkého stavu říčních systémů. Publikace se stane základem vědeckého přístupu k řešení těchto problémů v praxi v souladu s požadavky Evropské unie v kontextu Rámcové směrnice o vodách a Směrnice o ochraně přírodních stanovišť.

Cílem publikace je propojit teorii fluviální geomorfologie s hydrotechnickou praxí tradičních úprav vodních toků, a tím dosáhnout zlepšení projektové činnosti v oboru vodohospodářských úprav toků na kvalitativně vyšší úroveň, zohledňující a využívající krajino-ekologické procesy v údolních a potočních nivách. Publikace má sto stran vlastního textu, na který navazuje obsáhlý a cenný výkladový slovník hlavních oborových a použitých pojmů. Úvod publikace pojednává stručně o historii oboru fluviální geomorfologie a formou rešerše shrnuje klíčové principy dynamiky říčních systémů. Nosná část publikace představuje typologii geomorfologických vývojových procesů říčních toků a niv. Publikace tuto problematiku rozšiřuje do značné hloubky detailu, mimo jiné také s využitím vlastních projekčních zkušeností autorského kolektivu, což je na této práci mimořádně hodnotné (a pro obdobné publikace, vydávané v ČR, výjimečné). V závěru publikace autoři převádějí teorii do praxe v podrobném návrhu pracovního postupu geomorfologické analýzy toku, jejímž výsledkem je určení tzv. indexových podtypů korytotvorných procesů. Publikace obsahuje řadu příloh a bohatou fotodokumentaci. Unikátní jsou zejména příklady aplikace na reálných stavbách. Autorský kolektiv prokazuje značnou erudici a předkládá odborné veřejnosti mimořádně potřebnou a užitečnou publikaci, která v přehledné formě shrnuje vývoj fluviální geomorfologie ve světové a české odborné literatuře, popisuje historický vývoj úprav toků v České republice s vazbami na Evropu a uvádí novou klasifikaci korytotvorných procesů, danou parametry dlouhodobého působení energie vody odtékající hodnoceným úsekem údolí z plochy povodí.

Vydal SINDLAR Group, s.r.o., Hradec Králové, 2012 (vydání druhé).

Voda blízko nás. Povodeň na severu Čech 7. srpna 2010

editor: Pavel D. Vinklát

Publikace přibližuje povodeň 7. srpna 2010 v Libereckém kraji, připomíná ničivou sílu vodního živlu a škody napáchané v obcích ležících na tocích Lužické Nisy, Jeřice, Snědé a Olešky. Kolektiv autorů přináší ve vymezeném území přírodovědné, hydrologické a klimatologické charakteristiky, exkurz srovnávající historické povodně v oblasti Jizerských hor od 14. století do současnosti a průběh katastrofické srpnové povodně v jednotlivých povodích. Tu z velké části zachytily fotografie obyvatel, kteří byli velkou vodou přímo zasaženi. Vzpomínky starostů, členů povodňových komisí či zasahujících hasičských sborů popisují vypjaté situace při záchraně osob a majetku, ale rovněž humanitární pomoc a obnovu povodňových škod. Závěrečná část publikace je věnována preventivním opatřením před důsledky povodní v zástavbě obcí včetně individuální ochrany, ale také v souvislostí s péčí o krajinu, hospodařením na zemědělské půdě a úpravami v korytech toků.

Publikace vznikla v rámci projektu „Povodně v Trojzemí – Voda kolem nás“ ve spolupráci s Pozemkovým spolkem „Horní Lužice“ (Landschaftspflegeverband Oberlausitz e.V.).

Vydalo občanské sdružení Náš kraj, Liberec, 2015.

Ekologické úpravy bystrinných tokov

Július Valtýni a Aladár Kalinský

Cílem práce je analyzovat vliv úprav bystřinných toků a současně posoudit možnost zlepšit životní podmínky významných zástupců ichtyofauny horských bystřin vhodnými úpravami bystřinných koryt.

Vydalo Vydavateľstvo Príroda, Bratislava, 1990, pro Výskumný ústav lesného hospodárstva vo Zvolene.

Lesní dřeviny jako vodohospodářský a protierozní činitel

Zdeněk Válek

Publikace je zaměřena na průzkum vlivu lesních dřevin na vodní poměry v krajině. Na základě rozboru tohoto průzkumu jsou navrženy způsoby aktivního využívání kladného působení dřevin při ochraně vodních toků a krajiny proti erozi. Tato studie obsahuje stať o vodní erozi a její škodlivosti, výsledky průzkumu kořenových útvarů našich dřevin z hlediska jejich využitelnosti k zpevňování půdního povrchu (břehů toků a sesuvných úbočí), to je v ochraně proti vodní erozi, a stať o využitelnosti pohybové energie tekoucí vody k usměrňování koryt štěrkonosných toků a energie rostoucí dřeviny k zpevnění břehů toků, jakož i péči o přirozená koryta toků. Stať o vlivu lesních dřevin na vodní a odtokové poměry v lesnatém povodí Kychové a bezlesém povodí Zděchovky (bystřinné přítoky Vsetínské Bečvy v oblasti Bílých Karpat) obsahuje podrobnější výsledky měření srážek a odtoků význačných ročníků, aby byly zachyceny odtokové poměry v obou povodích před asanací.

Vydalo Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1977, ve sbírce Lesnictví, myslivost a vodní hospodářství.

Rybníky České republiky

Petr Liebscher a Jan Rendek

V českých zemích má rybníkářství dlouholetou tradici, která sahá až do 12. století. Největší soustavy jsou v jižních Čechách, ale rybníky byly zakládány téměř po celém území. V této knize je popsáno nebo zmíněno okolo 6700 českých, moravských a slezských rybníků, které jsou řazeny podle jednotlivých krajů. Stručně je zmíněna historie rybníků a jejich přírodní krásy, možnost rekreace a sportovního rybolovu i rybářské historky. Popsány jsou také technické památky v okolí rybníků a na podzim je čtenář pozván na vybraná místa, kde se konají tradiční výlovy s doprovodným programem. Kniha je doplněna množstvím fotografií dokumentujících krásu těchto významných krajinných prvků.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2014, v edici Průvodce.

Poušť, nebo ráj

Od revitalizace ohrožených oblastí přes vytváření vodní krajiny a zdravho lesa až po samozásobování potravinami ve městech a nástin nového vzdělávání

/z rakouského originálu „Wüste oder Paradies“ z roku 2011/

Sepp Holzer

Přírodní katastrofy otřásají Zemí i lidstvem stále častěji a s rostoucí silou. Většina těchto katastrof je výsledkem obrovských chyb v zemědělství, lesnictví, v hospodaření s vodními zdroji, ve vědě i politice. Mnohým budoucím katastrofám můžeme dnes zabránit, případně zmírnit jejich dopad: přirozeným myšlením a v souladu s přírodou. Nemůžeme to ovšem nechat jen na politicích. Každý z nás se může přičinit, ať už jako učitel, zemědělec, vědec, žena v domácnosti nebo zahrádkář na svém malém pozemku, všichni můžeme přispět k tomu, že se v našem myšlení a konání opět začne uplatňovat přirozené myšlení.

Rakouský sedlák, světový expert na přírodní a přirozené zemědělství a „zemědělský rebel“ Sepp Holzer se od malička v těsném kontaktu s přírodou učil, jak si vypěstovat dostatek zdravých potravin a také jak hospodařit s vodou. Dnes předává své znalosti a zkušenosti jako poradce majitelům pozemků v mnoha zemích světa. Ukazuje se, že jeho pojetí permakultury může vydatně pomoci s uzdravováním krajiny a odvrácením globální katastrofy, jako je například rozšiřování pouští. V centru pozornosti této knihy je voda. Už jako pětiletý si Sepp Holzer vytvořil holýma rukama svůj první rybníček, v němž úspěšně choval ryby. Zkušenosti, které získal, dnes využívá při tvorbě rozsáhlých jezerních oblastí; vytváří, jak sám říká, vodní krajinu.

Tato kniha není sbírkou receptů, i když obsahuje i praktické návody. Autor uvádí mnoho detailů, ale nerozepisuje vše dopodrobna, Kniha má přivést nejen širokou čtenářskou obec, ale i odborníky k přirozenému myšlení a ukázat jim, kolik různých možností existuje, jak vyléčit Zemi, co všechno můžeme udělat, abychom spolupracovali s přírodou a vedli úplně jiný život. Kniha bude čtenáře kousek cesty doprovázet, ale zároveň mu také ukáže, jak může jít dál sám. Vznikla jako výsledek mnoha rozhovorů, při kterých Sepp Holzer diktoval své zkušenosti novinářce Leile Dreggerové, ale jde také o záznamy z Holzerových seminářů a diskusí. Tři stovky fotografií a nákresů názorně doplňují praktické návody v knize.

Vydalo Knihkupectví CZ, s.r.o. (Nakladatelství Alman.cz, s.r.o.), Brno, 2014, v edici Praxe.

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem k 31. 1. 2016

 • ČSN ISO 3767-2 Třídicí znak: 470050 Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje – Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače – Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory
  Vydána: 1.11.2015
  Způsob převzetí: překlad
 • ČSN P CEN/TS 12404 Třídicí znak: 490678 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Stanovení účinnosti fungicidů na zdivo k zabránění růstu Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray do dřeva – Laboratorní metoda
  Vydána: 1.11.2015
  Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)
 • ČSN EN 1870-17+A1 Třídicí znak: 496130 Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 17: Ručně ovládané vodorovné kotoučové pily pro příčné řezání s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)
  Vydána: 1.12.2015
  Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód