Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p.: Program trvale udržitelného hospodaření v lesích

Josef Svoboda a kolektiv

Tento aktualizovaný program, v návaznosti na zásadní lesnicko-politické dokumenty, platné legislativní normy, s přihlédnutím k obsahu Národního lesnického programu, očekávaným společenským zájmům na plnění jeho funkcí a trendům nakládání s lesem v lesnicky vyspělých evropských zemích, rozpracovává lesnickou strategii státního podniku Lesy České republiky naplňující požadavky na trvale udržitelné hospodaření.

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2015.

Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích

Sborník z úvodního semináře (Opočno, 23. 4. 2015) k projektu č. EHP-CZ02-OV-1-015-2014 „Pěstební opatření pro zvýšení biodiverzity v lesích v chráněných územích“, jehož hlavním řešitelem je Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., útvar pěstování lesa (Výzkumná stanice Opočno), partnerem je IDS (Information and data systems) a zahraničním partnerem je The Norwegian Forest and Landscape Institute.

Lesy, zejména v nižších nadmořských výškách, střední Evropy se po několik tisíciletí vyvíjely pod vlivem lidské činnosti. Postupně tak vznikly relativně řídké a světlé lesní porosty, ve kterých docházelo k častému odstraňování biomasy a ke spontánní obnově. Na takové hospodaření se adaptovala celá řada druhů. Současné lesní porosty, pěstované většinou s vysokým zápojem, neumožňují dlouhodobou a trvalou existenci řady druhů, které bývaly běžné za podmínek předchozího hospodářství. Na malé části plochy lesů (v chráněných oblastech) je proto vzhledem k potřebě zachování vysoké úrovně biodiverzity vhodné znovu zavést některá pěstební opatření, která budou v souladu ss zmíněným hospodářstvím (nestandardní hospodářské postupy). Hospodaření v lesích chráněných území, tedy i v územích Natura 2000, musí mít specifický charakter. Specifické postupy hospodaření bývají obsaženy i jako návrhy v plánech péče. Dosud však schází ucelený popis těchto postupů a jejich vyhodnocení. Hlavním cílem projektu je vytvořit katalog nestandardních opatření v lesích, který bude obsahovat popis jednotlivých opatření, možnosti jejich aplikace (rozhodnutí o uplatnění na základě vybraných podmínek), metodiku provádění opatření, vyhodnocení vlivu na biodiverzitu, vhodnost aplikace v rámci druhové ochrany, ochrany vybraných ekosystémů a ochrany přírodních procesů a vyhodnocení vlivu na ostatní funkce lesa a produkční schopnost lesního porostu.

Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. (Výzkumná stanice Opočno), 2015.

1000 českých a slovenských hub

Michal Mikšík

Kniha nabízí široké spektrum druhů hub, které zájemci mohou v přírodě nalézt, včetně stručných a přehledných informací o anatomii, morfologii, ekologii a jiných aspektech vyšších hub, a to vše v praktickém formátu, který čtenáři umožní si knihu vzít do terénu. V této knize je vyobrazeno celkem 1025 druhů hub, které byly nalezeny na území České republiky nebo Slovenské republiky. V České republice a Slovenské republice bylo nalezeno přibližně 5000 druhů vyšších hub, což znamená, že i přes značné množství druhů je to stále zhruba jen pětina z celkového počtu. Při výběru druhů do atlasu byly některé rody pojaty komplexněji na úkor jiných. Některé skupiny hub, např. ryzce, holubinky, čirůvky, hvězdovky, vláknice a hřibovité houby, jsou v knize zastoupeny vysokým počtem druhů nebo i prakticky všemi druhy, které se u nás vyskytují. Jen málo druhy jsou naopak zastoupeny některé skupiny hub, které vyžadují při určování druhů skutečně rozsáhlé znalosti, ať se jedná o mnoho rodů askomycetů, podzemních druhů hub nebo o lupenaté druhy hub z rodu Conocybe, Cortinarius, Entoloma, Lepiota, Coprinus, Psathyrella aj. V knize jsou vyobrazeny všechny běžné druhy hub, které jsou důležité z pohledu houbaře, ale zejména mnoho druhů, které jsou zase zajímavé spíše pro zájemce o hlubší studium hub a mykology, přičemž mnoho druhů je knižně vyobrazeno a popsáno vůbec poprvé. U každého druhu jsou uvedeny důležité makroskopické i mikroskopické znaky, údaje o tom, zda je houba jedlá, nejedlá, či jedovatá, jaké má ekologické nároky a které druhy mohou být za daný druh zaměněny. Do knihy přispělo svými fotografiemi více než sto fotografů hub. Ke každé zobrazené fotografii jsou v závěru knihy připojeny informace, které popisují, kde, kdy a kým byla houba vyfotografována a v jakém biotopu. Pro zjednodušení je v záhlaví každého druhu hub umístěna ikona, v jakém časovém období v roce daný druh roste, zda je jedlý, nejedlý, či jedovatý a zda je to druh, který je uveden v Červeném seznamu nebo státem chráněný, a nesmí tedy být sbírán. Kromě hlavní, atlasové, části knihy a úvodní části, která obsahuje kapitoly o anatomii, ekologii, systematice a ochraně hub, je tu i slovníček odborných výrazů, rejstřík českých a latinských jmen hub a obsáhlý seznam literatury, členěný podle jednotlivých skupin hub.

Vydalo nakladatelství Svojtka & Co., s.r.o., Praha, 2015.

Savci a studenokrevní lesa

/ze 4. vydání německého originálu „Säugetiere und Kaltblüter des Waldes“ z roku 2006/

Gottfried Amann

Kapesní obrazový atlas nejpozoruhodnějších červů, měkkýšů, členovců (bez hmyzu), obojživelníků, plazů, netopýrů, hmyzožravců, hlodavců, šelem a sudokopytníků středoevropských lesů s textem o stavbě jejich těla a životě sestavil ministerský rada prof. Dr. Gottfried Amann za spolupráce Diplom-Forstwirtin Claudia Summerer.

Autor nejprve seznamuje s obecnými poznatky a s jednotlivými třídami a všeobecně charakterizuje jednotlivé řády. Poté následuje obrazový atlas, a za ním pokračuje text konkrétních encyklopedických hesel – celkem 206 popsaných druhů (40 důležitějších druhů je podtrženo jednou čarou a 17 nejdůležitějších druhů dvěma čarami). Autor i překladatel dodržují pravidla zoologické systematiky. Závěr knihy obsahuje seznam použité literatury včetně literatury k překladu do češtiny, systematický přehled živočichů, seznam jejich latinských a českých jmen a slovenské názvosloví.

Vydáno k 130. výročí založení Vyšší lesnické školy a Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga v Písku.

Vydaly Lesy Jedlička, s.r.o., v Prácheňském nakladatelství, Písek, 2015.

Děláme si sami myslivecká zařízení

/z německého originálu „Ansitzeinrichtungen selbst gebaut“ z roku 2009/

Jörg Rahn

Myslivecká zařízení jsou vývěsním štítem každé honitby. Bohužel stále se lze setkat v krajině s nadměrnými posedy, které bijí do očí nejen velikostí, ale také použitým materiálem. Do honitby nepatří ani boudy z vlnitého plechu a vraky aut předělané na posedy. Veškeré posedy a podobná zařízení by měly harmonicky zapadat do krajiny. Nebo ještě lépe – pokud je to alespoň trochu možné – být pro její návštěvníky zcela neviditelné. Při stavbě a údržbě všech mysliveckých zařízení je nutné dbát platných předpisů, aby například myslivec s klidným svědomím a hlavně bezpečně mohl vystoupit na posed. Na obě tato hlediska musíme při stavbě mysliveckých zařízení dbát. Tato kniha by měla po obecném seznámení s materiálem, nářadím a bezpečností posloužit jako malá pomůcka s podrobnými návody při stavbě pozorovatelen, posedů, žebříků, záštit, zařízení ke krmení a chovu zvěře, zařízení k ošetření ulovené zvěře, záměrných holí a psí boudy. Uvedené postupy a návody není třeba brát jako dogmata – daleko lepší je, když každý „stavitel“ přidá svůj nápad a pozmění návod podle svých záměrů, ovšem za předpokladu, že tím neutrpí bezpečnost. Knihu provází barevné fotografie rozpracovaných a hotových zařízení, nákresy s popisem jednotlivých dílů a soupisy materiálu.

Vydalo Vydavatelství Víkend, s.r.o., Líbeznice, 2015.

Rostliny pro zdraví

František Starý a Hana Storchová

Cílem knihy je shrnout nejobecnější informace o léčivých rostlinách středoevropského lékařství s přihlédnutím k současnosti. Kniha podává čtenáři srozumitelnou a přístupnou formou informace o používání léčivých rostlin a o jejich správném dávkování. Vybrané druhy jsou doplněny stručnou botanickou charakteristikou a názornými ilustracemi akademické malířky Hany Storchové, podle kterých lze rostlinu snadno rozeznat. Textová část se opírá o mnohaleté zkušenosti PhMr. RNDr. Františka Starého, CSc., a respektuje významná díla odborné literatury. Navíc jsou v knize označeny výstražnou značkou ty léčivé rostliny, které jsou prudce účinné a i v malých dávkách jedovaté. Kniha sama o sobě nemůže v žádném případě sloužit k samoléčbě, protože správnou diagnózu určí bezpečně jen lékař, avšak hodí se jako praktická příručka k seznámení s blahodárnými účinky přírodních léčiv.

Vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2015.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód