Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Úvod do myslivosti. Historie, zvyky, tradice

Vlastimil Hart a kolektiv

Skriptum je určené především pro posluchače bakalářského studijního oboru „Provoz a řízení myslivosti“ na Fakultě lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity v Praze a dále pro všechny studenty lesnických a zemědělských oborů na České zemědělské univerzitě v Praze, kteří se zajímají o studium myslivosti, a dalším zájemcům o přírodu a aktivní ochranu krajiny. První vydaný učební text v rámci vydávání specializovaných skript z jednotlivých odborných disciplín v rámci hlubšího studia myslivosti, má za úkol vysvětlit a přiblížit vznik, smysl a společenskou úlohu české myslivosti, která se díky svému významu stala součástí Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky. Učební text probírá následující témata: co je vlastně myslivost?, od lovu k myslivosti, pohanští bohové, odraz myslivosti v kultuře, mezinárodní organizace, dohody a směrnice vztahující se k lovu a myslivosti, české myslivecké organizace a aktivity, myslivecké obyčeje a pověry, myslivecké zvyky a tradice.

Vydala Česká zemědělská univerzita v Praze ve vydavatelství Druckvo, s.r.o., Praha, 2014.

XVII. Sněm lesníků na téma: Myslivost a škody zvěří, jejich eliminace zimním přikrmováním

Sborník příspěvků ze XVII. Sněmu lesníků (Horní Planá, 20. 11. 2014), který pořádala Česká lesnická společnost, o.s., ve spolupráci s Lesy České republiky, s.p., a Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., za finančního přispění Ministerstva zemědělství.

Obsah XVII. Sněmu lesníků byl stejně jako v roce 2013 zaměřen na aktuální mysliveckou problematiku. Konkrétně se tento ročník věnoval škodám zvěří na honebních pozemcích. Pro některé honitby mohou být vyčíslené škody velice zatěžující, mnohdy i likvidační. Tuto problematiku je ale potřeba vnímat z pohledu vlastníků honebních pozemků. Do této doby však ani generace provozních lesníků, zemědělců ani týmy vědců nenašly uspokojivý recept na řešení této problematiky. Přáním pořadatelů je, aby příspěvky z tohoto sněmu podaly návod, jak efektivně škodám předcházet, případně aby přispěly ke snížení vznikajících škod.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2014.

Škody zvěří a jejich řešení

Sborník z celostátní konference (Brno, 9. 2. 1995), kterou pořádaly Fakulta lesnická a dřevařská Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, Ministerstvo zemědělství České republiky a Národní lesnický komitét.

Celostátní konference se zabývala řešením problému škod zvěří a celého souboru dalších otázek s tím spojených. Jádro sborníku tvoří referáty, které byly voleny tak, aby problém škod zvěří byl pokud možno komplexně popsán i analyzován a aby se zde objevily návrhy na řešení, a to pokud možno nejednostranné, tzn. jak z pohledu ochrany lesa a lesního hospodáře, tak z pohledu mysliveckého hospodáře. Referáty obsahují celkový a patrně netradiční rozbor podstaty problému škod zvěří, včetně hodnocení jejich historie, způsobu řešení a vývoje škod a aktualizace jejich výše. Seznamují s nejnovějšími poznatky o bionomii, chování a výživě zvěře a s představou rajonizace chovu zvěře, která by mohla být podkladem pro myslivecké plánování. Probírají možnosti snížení škod ze strany mysliveckého hospodáře a představu o systémovém využití kontrolních a srovnávacích ploch pro monitorování a úpravu stavů zvěře i pro stanovení škod. Většina referátů pak také řeší možnost zamezení škodám, a to v první řadě přiměřenou redukcí stavů zvěře a úpravou druhového zastoupení. Návrhy vycházejí přednostně z aplikace současných právních předpisů podepřených ekonomickým hodnocením.

Vydala Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Fakulta lesnická a dřevařská, Brno, 1995.

Škody způsobené srnčí zvěří – okus a vytloukání

/z německého originálu „Verbiss-Schäden“ z roku 2015/

Erwin Engesser

Autor dlouhodobě věnuje pozornost škodám způsobovaným okusem a vytloukáním, což slouží jako podklad pro plánování odstřelu srnčí zvěře. Hodnota škod způsobovaných okusem v jednotlivých letech velmi kolísá, ubývá zmlazení smrku a borovice, přibývají porosty listnatých dřevin, především buku. U hlavních druhů dřevin dochází celkově ke zlepšení, ale všechny vzácnější druhy jsou nadále okusem silně poškozovány. Ani zvýšený, případně vysoký odstřel zvěře tomu nezabrání. Proto je třeba zaměřit pozornost na intenzivnější péči o mladé lesní stromky. Cílem této knihy je seznámit čtenáře s jednoduchými a praktickými poznatky, jako jsou ekologická nika srnčí zvěře, les jako srnčí ráj, lov srnčí zvěře v lese poskytujícím bohatý kryt, malá nauka o lese, lesních dřevinách a jejich zmlazování a mechanických ochranných opatřeních. Dále autor probírá škody způsobené zvěří a opatření na ochranu a péči o les, Zdůrazňuje důležitost obnovy, udržení smíšených lesů a spolupráci mezi lesníky a myslivci.

Z předmluvy Ing. Radovana Nůska, lesního správce Lesní správy Vodňany Lesů České republiky, s.p.: „… V této knize přináší autor pohled lesníka a zároveň i myslivce na problém škod srnčí zvěří. Přestože autor shrnuje poznatky ze sousední země, země s jinou legislativou a možno řici jiným naturelem, může si čtenář odnést mnohé nové poznatky. Autorovi se podařilo upozornit na to, čeho si uživatelé a vlastníci honitby při svých pochůzkách lesem třeba nepovšimnou. Za pozornost stojí kapitoly týkající se poškozování jednotlivých druhů dřevin a bezpochyby také použití jednoduchých a praktických způsobů ochrany vtroušených jedinců lesních dřevin. Návrhy ochrany pana Engessera by bylo vhodné využívat v porostech s nízkou schopností přirozené obnovy, například ve smrkových monokulturách, a v porostech, ve kterých je každý jedinec vtroušené listnaté dřeviny darem. …“

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2015.

Ochrana zvířat v právu

Hana Müllerová a Jiří Stejskal

Dílo „Ochrana zvířat v právu“ je v české odborné literatuře prvním komplexním zpracováním tématu vývoje a současného stavu právní úpravy týkající se zvířat. Její autoři, Hana Müllerová z Ústavu státu a práva Akademie věd České republiky a Vojtěch Stejskal z Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zde zasazují výklad vzniku a formování novodobé ochrany zvířat prostředky práva do širšího kontextu poznatků společenských a přírodních věd, zejména do souvislostí vývoje vztahu lidstva ke zvířatům vůbec. Těžištěm knihy je rozbor současného postavení zvířat v právu, od otázky jejich právního statusu, přes regulaci nakládání s nimi při různých lidských činnostech, až po zajištění jejich právní ochrany před týráním a jejich správných životních podmínek (welfare). Kniha pojednává některá dílčí témata týkající se zvířat v českém jazyce vůbec poprvé (např. historické soudní procesy se zvířaty). Autoři se nevyhýbají ani otázkám obtížným či kontroverzním, jako jsou regulace využívání zvířat pro pokusné účely, právní aspekty aplikace moderních biotechnologií na zvířata (klonování) nebo hnutí za práva zvířat. Podoba platné právní úpravy ochrany zvířat je zachycena ve sféře práva mezinárodního, evropského (unijního) i vnitrostátního; analýza současné české legislativy a jejího praktického uplatňování tvoří samostatnou část. Kniha je určena jak studentům právnických, veterinárních a zemědělských fakult, na nichž se obor právní ochrany zvířat začíná vydělovat jako obor samostatně vyučovaný, tak odborné veřejnosti i všem zájemcům z řad neprávníků, pro něž je zajišťování ochrany zvířat osobní výzvou. Tato kniha vznikla jako výsledek grantového projektu GA ČR č. 407/08/1053 „Právní ochrana zvířat a péče o ně (aspekty mezinárodní, komunitární, vnitrostátní)“, který byl řešen v letech 2008-2012. Je zpracována podle právního stavu ke dni 1. června 2013.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2013, v edici Společnost.

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem k datu od 1.1.2015 do 25. 5. 2015

 • ČSN 75 0176 Třídicí znak: 750176
  Kvalita vod – Názvosloví mikrobiologie vody
  Vydána: 1.12.2014
 • ČSN 73 2824-1 Třídicí znak: 732824
  Třídění dřeva podle pevnosti – Část 1: Jehličnaté řezivo
  Vydána: 1.1.2015
 • ČSN 48 2116 Třídicí znak: 482116
  Umělá obnova lesa a zalesňování
  Vydána: 1.3.2015
 • ČSN EN 16493 Třídicí znak: 757012
  Kvalita vod – Nomenklatorické požadavky pro zaznamenávání údajů o biodiverzitě, taxonomických seznamů a určovacích klíčů
  Vydána: 1.3.2015
 • ČSN ISO 12934 Třídicí znak: 470032
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Základní typy – Slovník
  Vydána: 1.4.2015
 • ČSN ISO 6814 Třídicí znak: 476000
  Lesnické stroje – Mobilní a samojízdné stroje – Termíny, definice a třídění
  Vydána: 1.4.2015
 • ČSN 75 4210 Třídicí znak: 754210
  Hydromeliorace – Odvodňovací kanály
  Vydána: 1.4.2015
 • ČSN EN 839 Třídicí znak: 490663
  Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes – Aplikace povrchovou ochranou
  Vydána: 1.5.2015
 • ČSN EN 330 Třídicí znak: 490680
  Ochranné prostředky na dřevo – Stanovení relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo pro použití pod nátěry a mimo styk se zemí – Polní zkouška: Metoda L-spoje
  Vydána: 1.5.2015
 • ČSN EN 252 Třídicí znak: 490692
  Postup zkoušek pro zjišťování relativní účinnosti ochranného prostředku na dřevo ve styku se zemí ve volné přírodě
  Vydána: 1.5.2015

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód