Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Quo vadis lesnictví? – II.

Kam kráčí obnova a výchova lesních porostů?

Sborník z konference (Brno, 20. 10. 2016), který pořádaly Česká lesnická společnost, z.s., a Česká lesnická společnost, pobočný spolek při Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, za podpory Ministerstva zemědělství, Vojenských lesů a statků ČR, s.p., a Lesů České republiky, s.p.

Quo vadis lesnictví? Je cyklus šesti tematicky na sebe navazujících odborných konferencí z jednotlivých oblastí lesnictví a lesního hospodářství, které obsahově kopírují časový vývoj lesa od semenářství až po těžbu dřeva a jeho zpeněžení. Nosnou a sjednocující myšlenkou celého cyklu je představení základních oblastí lesního hospodářství v kontextu jejich časového vývoje: minulost – současnost – budoucnost.

Cílem konference bylo seznámení účastníků s aktuální problematikou obnovy a výchovy lesních porostů. První blok se zabýval přirozenou a umělou obnovou lesa v České republice, a to od jejích historických kořenů, přes současný stav, až po možnosti jejího budoucího vývoje a podoby. Příspěvky jsou řazeny od problematiky dopravy a manipulace sadebního materiálu až po jeho výsadbu. Druhý blok se věnoval historii, současnému stavu i možné budoucnosti tradičních i přírodě blízkých pěstebních přístupů při obnově a výchově lesa v České republice. Jednotliví přednášející byli vybráni z okruhu nejerudovanějších odborníků, a to jak po stránce teorie, tak i praxe obnovy a výchovy lesních porostů. Témata jejich příspěvků byla zvolena tak, aby konference přinesla účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice.

Vydala Česká lesnická společnost, z.s., Praha, 2016.

Historické lesnícke osobnosti

Viliam Stockmann

Publikace je vzpomínkou na výjimečné lesnické osobnosti na Slovensku, které přispěly svým dílem k tomu, co dnes považujeme za standard v provozu lesního hospodářství i jeho vědecko-výzkumné úrovně. Do výběru byly zařazeny osobnosti, které pocházely z vysokých a středních škol, dále několik samouků, kteří díky svými získanými vědomostmi dosáhli výjimečného postavení. Autor zařadil i několik osobností, které nebyly lesníky – ale měly podstatný vliv na formování lesnictví, jeho školství, a nebo na jeho další vývoj. Rovněž autor nemohl vynechat významné české lesníky, kteří především v období prvorepublikového Československa formovali vývoj, organizaci i výzkum na Slovensku a jejichž vliv tu setrval ještě dlouho po druhé světové válce. Většinu životopisů provází černobílé fotografie, které jsou převážně skenované ze starých časopisů.

Vydaly Lesy Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, 2012, jako 10. publikaci autorovy edice Patina.

Křivoklátsko

Příběh královského hvozdu

Karel Žák, Martin Majer, Petr Hůla a Václav Cílek

V severozápadní části Středočeského kraje, s přesahem do kraje Plzeňského, se nachází jedinečný lesní celek, který nemá obdoby nejen ve středních Čechách, ale ani ve velké části střední Evropy. Je to Křivoklátsko, dřívější lovecký hvozd českých knížat a králů, dnes chráněná krajinná oblast. Rozmanitost geologických poměrů – najdeme zde horniny devíti geologických útvarů – a velká morfologická členitost území vyústily v mimořádnou pestrost živé přírody. Řídce osídlené a málo navštěvované lesnaté jádro oblasti uchovává na velkých plochách druhově bohaté listnaté lesy, které se mnohde svým charakterem blíží původním přirozeným lesům středoevropských vrchovin. Je to kraj, kde lze nalézt jedny z nejstarších zkamenělin České republiky a kde je možné se seznámit s výjimečnými geologickými fenomény, kde nad krajinou krouží orli mořští, v lesích hnízdí čápi černí a v potocích žijí početné populace původních druhů raků a ryb. A nejen to, Křivoklátsko bylo územím důležitým pro rozvoj českého lesnictví, zemědělství i části průmyslu. Křivoklátsko se dočkalo moderní velkoplošné ochrany vyhlášením chráněné krajinné oblasti v roce 1978. Již v roce 1977 byla vzhledem ke svému nadnárodnímu významu vyhlášena nejcennější část biosférickou rezervací UNESCO. Předkládaná kniha shrnuje vývoj krajiny Křivoklátska od její nejstarší geologické historie, přes geomorfologický vývoj v třetihorách a čtvrtohorách, až po vliv člověka na krajinu od pravěku po úplnou současnost. Kniha je sestavena formou příběhu krajiny, kdy jsou jednotlivé události ve vývoji krajiny dokumentovány pečlivě vybranými fotografiemi a vysvětleny rozsáhlým průvodním textem. Bohatý fotografický doprovod knihy je zprávou o současném stavu krajiny Křivoklátska, směřovanou pro budoucnost.

Kniha se soustředí na silný, fakty podložený příběh krajiny této rozsáhlé oblasti o rozměrech přibližně 30 x 25 kilometrů. Je určena pro lidi, kteří zde žijí nebo se sem roky vracejí a postupně srůstají se zdejší krajinou, tak i pro nové zájemce o hlubší poznání procesů, jež formovaly dnešní krajinu Křivoklátska. Povrchních průvodců existuje celá řada, v této knize však jde více o důkladné poznání území. V publikaci čtenář nenalezne žádné jasné návody, kam má jet a co tam může vidět. Nechává na čtenářích, aby si na základě fotografií a textů členěných do krátkých tematických bloků sami vybudovali vztah ke Křivoklátsku. Kniha je sestavena tak aby mohla doprovázet čtenáře další desítky let, i když se toho za tu dobu určitě hodně změní. V dnešní době se uplatňuje postoj „přijet, uvidět, odjet jinam“, tento text je však o opakovaných návratech.

Vydalo nakladatelství Dokořán, Praha, 2016.

Myslivost. 1. díl: Základy myslivosti

Miloslav Vach a kolektiv

První díl s podtitulem „Základy myslivosti“ je součástí dvoudílné obsáhlé a podrobné reprezentativní výukové publikace „Myslivost“, která je zásadně přepracovaným a podstatně rozšířeným vydáním knihy „Myslivost“ z roku 1997. Autoři do ní zapracovali nové poznatky z oboru myslivosti za posledních 20 let.

První díl obsahuje množství teoretických informací, které je třeba zvládnout, aby aplikované zásahy do populací zvěře, jimž je věnován díl druhý, byly citlivými managementovými opatřeními člověka, který se snaží udržet křehkou strukturu populací zvěře pro další generace a svým působením jen minimálně omezovat aktivity ostatních subjektů působících v naší krajině. První díl obsahuje tři hlavní kapitoly: Dějiny lovectví a myslivosti, Myslivecká biologie a zoologie a Právní předpisy a statistika. Úvodních asi 250 stran je věnováno dějinám lovectví a myslivosti, přičemž texty obsahují nové informace nalezené v archivech u nás, v Rakousku a v Německu. Do knihy jsou zahrnuty též údaje o všech našich nově vzniklých mysliveckých organizacích. Text je rozšířen též o životopisy osobností naší myslivosti, které se zasloužily o rozvoj konkrétních oblastí naší myslivosti a které jsou zakomponovány do jednotlivých kapitol, charakteristických podle jejich zásluhy. Rozšíření se dočkala i podkapitola o mysliveckých pověstech a pověrách. Bylo třeba doplnit „bílá místa“, aby se pověsti nevykládaly s různými nepřesnostmi. V této kapitole najde čtenář též řadu informací o tom, jak se lovectví a myslivost staly inspirací pro umělce, skladatele, malíře, sochaře, spisovatele, básníky a fotografy. Část textu se zabývá mysliveckým výstavnictvím a osobnostmi, které se o něj zasloužily, byť jejich ostatní profesní nebo životní aktivity nemusejí být příkladné. Kapitolu rozšířilo i pojednání o myslivosti v jednotlivých krajích České republiky a státech Evropy. V další kapitole o 290 stranách jsou shrnuty poznatky z biologie a zoologie zvěře. Čtenář získá nejprve informace o obecných zákonitostech fungování přírody, a teprve poté o jednotlivých druzích zvěře. Knihu uzavírá 150 stran věnovaných legislativě související s myslivostí včetně aktuálních předpisů platných k 1. květnu 2015. Knihu na kvalitním matném křídovém papíru provází velký počet názorných barevných fotografií a ilustrace Václava Nasvětila.

Vydalo Nakladatelství a vydavatelství Silvestris, s.r.o., Uhlířské Janovice, 2015, v kooperaci se Společností pro myslivecké vzdělávání Artemis, s Bohemia Safari Clubem a s Českomoravskou mysliveckou jednotou.

Bažantnictví

Antonín Dyk

Autor tuto knížku napsal pro doplnění přednášek o myslivosti na vysoké škole zemědělské v Brně.

Nákladem firmy Novina, tiskařské a vydavatelské podniky, z.s. s r.o., v Brně a péčí České myslivecké jednoty v Brně vytiskla Novina, Brno, 1942 (II., nově upravené a značně doplněné vydání /I. vydání: rok 1933/). Edice: knihovna „Stráže myslivosti“, svazek 18.

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem od 1. 10. 2016 do 31. 10. 2016

 • ČSN ISO 11799 Třídicí znak: 010169
  Informace a dokumentace – Požadavky na ukládání archivních a knihovních dokumentů
  Vydána: 1. 2. 2006 Způsob převzetí: překlad
 • ČSN EN ISO 14004 Třídicí znak: 010904
  Systémy environmentálního managementu – Obecná směrnice pro implementaci
  Vydána: 1. 10. 2016 Způsob převzetí: překlad
 • ČSN EN 338 Třídicí znak: 731711
  Konstrukční dřevo – Třídy pevnosti
  Vydána: 1. 10. 2016 Způsob převzetí: vyhlášením (není přeložena)

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód