Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Aktuální trendy ekonomiky obhospodařování lesa

Sborník příspěvků ze semináře (Žďár nad Sázavou, 24. 2. 2015), který pořádaly Česká lesnická společnost, o.s., a Česká lesnická společnost, základní pobočka při Lesnické a dřevařské fakultě Mendelovy univerzity v Brně, ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p.

Cílem semináře bylo seznámit účastníky s problematikou možností a zkušeností zvyšování finanční výnosovosti a rentability obhospodařování lesních majetků z pohledu vlastníků i správců lesa. Druhým tématem byla aktuální problematika objektivního hodnocení ekonomické stránky obhospodařování lesa, která se v provozu projevuje stále narůstajícím zájmem o ekonomické analýzy a účetní audity lesních majetků. Poslední okruh byl tvořen aktuálními ekonomickými informacemi a zkušenostmi zástupců vybraných subjektů v lesním hospodářství a v dřevozpracujícím průmyslu. Seminář byl určen vlastníkům (či jejich zástupcům) a správcům všech typů lesních majetků: obecních, soukromých, církevních i státních, dále pak osobám z lesních družstev, zájmových skupin a podnikatelských subjektů v lesnictví. Představované informace mohou pomoci k lepší orientaci v problematice i zástupcům samosprávy obcí a měst (dlouholetí i noví starostové a zastupitelé) a představitelům státní správy, kteří se všeobecně či odborně zajímají o problematiku lesního hospodářství a její ekonomiky. Jednotliví přednášející byli vybráni z okruhu erudovaných odborníků, a to jak po stránce teorie, tak i praxe ekonomiky lesního hospodářství. Témata jejich příspěvků byla zvolena tak, aby seminář přinesl účastníkům co největší informační hodnotu v dané problematice.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2015.

Invazní škodlivé organismy v lesích ČR

Sborník příspěvků z konference (Praha, 25. 2. 2015), kterou pořádala Česká lesnická společnost, o.s., ve spolupráci s Komisí ochrany lesa Odboru lesního hospodářství České akademie zemědělských věd a s Lesní ochrannou službou Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., za finančního přispění Ministerstva zemědělství.

Invazní organismy představují celosvětový problém. Významně se dotýkají i lesního hospodářství. Vedle druhů, které se rozšířily na naše území již v předminulém nebo v první polovině minulého století, se stále více prosazují organismy, které se šíří v posledních letech, respektive desetiletích. Jejich význam je zatím z hospodářského pohledu, až na výjimky, relativně nízký, ale potencionálně představují, zejména v souvislosti s globálními klimatickými změnami, významné nebezpečí. To se již v posledních letech u některých druhů nejen v lesním hospodářství prokázalo. V současné době jsou obrana proti jejich šíření, jejich kontrola a možnosti eradikace (fytopatologických opatření k ničení choroboplodných organismů společně s jejich rostlinnými hostiteli) upraveny i legislativně. Ne vždy je odborná veřejnost dostatečně informována o spektru invazních druhů, jejich významu a možnostech kontroly a obrany proti nim. Cílem semináře bylo přinést souhrnnou informaci o invazních druzích v lesním hospodářství a jejich významu. Příspěvky se věnují karanténním škodlivým organismům (škůdcům a původcům chorob), podkornímu, dřevokaznému, listožravému a savému hmyzu, houbovým patogenům, invazním plevelům (bylinám a dřevinám), nepůvodním obratlovcům (mývalovi severnímu, psíkovi mývalovitému, norkovi americkému a nutrii říční) a původním expandujícím druhům obratlovců (bobrovi evropskému, krkavci velkému a kormoránovi velkému).

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2015.

Moravský sladkoplodý jeřáb

Z Ostružné do světa

Radim Lokoč, Bohumila Tinzová a Ondřej Dovala

V knížečce je chronologicky popsána obec Ostružná a historie vzniku jeřábu moravského sladkoplodého včetně popisu jeho rozlišovacích znaků, následují informace o současném výskytu tohoto jeřábu v Ostružné a okolí a také praktické rady k pěstování a množení jeřábu. Nechybí zde ani upozornění na využívání specialit z jedlých jeřabin, samozřejmě s recepty. Publikace je součástí projektu „Návrat jeřábu sladkoplodého do Jeseníků“, finančně podporovaného Lesy ČR, s.p., Olomouckým krajem, Nadací Partnerství spolu se Státním fondem životního prostředí ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR a Městem Jeseník.

Vydalo Eberesche, občanské sdružení, Jeseník, 2013, vydání druhé (1. vydání: rok 2012).

Oskeruše – strom pro novou Evropu

Vít Hrdoušek, Zdeněk Špíšek, Boris Krška, Jaba Šedivá a Ladislav Bakay

Publikace, která sumarizuje dosud známé informace o největším druhu z rodu Sorbus, o jeřábu oskeruši (Sorbus domestica L.), je určena pro širokou veřejnost, ale jistě i odborník si v ní najde zajímavé informace. Zároveň je podrobným návodem pro pěstitele oskeruší. Postupně čtenáře seznamuje s popisem tohoto krásného stromu, s výběrem vhodného stanoviště, s množením, růstem, řezem, ekologií, nemocemi a škůdci. Mapuje dlouhou tradici pěstování tohoto druhu od antiky po současnost s důrazem na využití plodů a dřeva. Podrobně dokládá rozšíření a užití oskeruše v jednotlivých zemích Evropy, ale i za jejími hranicemi. Volně tak publikace navazuje na knihu prof. Kausche „Der Speierling“ (2000), kterou doplňuje a rozšiřuje o nové poznatky. Uceluje nové informace týkající se morfologické a genetické variability druhu. Ukazuje na jedinečnou ekologii druhu a vysvětluje možné příčiny vzácnosti oskeruše v evropské krajině. Poukazuje na možnosti využití tohoto jedinečného stromu v lesnictví i v parkových a krajinářských úpravách. Nově se snaží srovnat stávající údaje o ovocnářství oskeruše a vymezit jednotlivé pomologické typy pro tento znovuobjevený ovocný druh s jejich vlastnostmi jak pro přímý konzum, tak pro další zpracování.

Vydal Petr Brázda – vydavatelství, 2014, ve spolupráci s Místní akční skupinou Strážnicko v rámci projektu „Venkovské tradice v krajině II“.

Vajíčka a larvy obojživelníků České republiky

Jaromír Maštera, Vít Zavadil a Jan Dvořák

Publikace tematicky zaměřená pouze na snůšky a larvy našich obojživelníků nebyla doposud v České republice vydána. Hlavním motivem, který autory vedl k jejímu sepsání, byly zejména neúplné informace a nepřesnosti, jež se vyskytují v některých již vydaných knihách a také na různých internetových stránkách. Tato publikace se snaží podat ucelené a co nejpodrobnější informace o snůškách vajíček a larvách všech našich obojživelníků a doplnit je rozsáhlou fotodokumentací a kresbami. Kniha je strukturována následovně: Po úvodu popisujícím metodiku přípravy publikace následují poznámky k používání publikace, doporučené metody terénního výzkumu snůšek a larev a stručné poznámky k rozmnožování obojživelníků. Dále navazuje hlavní část knihy věnující se podrobně snůškám a larvám jednotlivých druhů obojživelníků – jsou zde zařazeny popisy snůšek a larev s uvedením jejich variability a s upozorněním na možnost záměny s jinými druhy. Závěr atlasu obsahuje tabulkové přehledy hlavních znaků snůšek a larev obojživelníků České republiky.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2015, v edici Atlasy.

Včely jinak

Alternativy v chovu včel a přístupu k nim

editor: Radomil Hradil

Kniha přináší na 320 stranách texty více než dvou desítek autorů, průkopníků alternativního chovu včel z České republiky, Slovenska, Německa, Švýcarska, Velké Británie i dalších zemí. Významné zastoupení mají anthroposofičtí autoři, navazující na přednášky Rudolfa Steinera o včelách z roku 1923. Kniha je rozdělena do čtyř oddílů, z nichž první formuluje problém a nastiňuje některé z jeho příčin. Druhý oddíl přináší paletu možností jiného pohledu na včely a snaží se poodhalit roušku tajemství včelstva a přiblížit se mu. Třetí, nejobsáhlejší oddíl je věnován samotnému chovu, v první části různým chovatelským opatřením, ve druhé pak otázce úlů. Čtvrtý, poslední oddíl se zaměřuje na krajinu a možnosti každého z nás, jak zlepšit její stav – to je na možnosti zvýšení potravní nabídky pro včely.

Vydalo nakladatelství Fabula – Hana Jankovská, Hranice, 2014.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód