Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p.,
pro období let 2015 – 2019

Významná část „Koncepce strategického rozvoje podniku Lesy České republiky, s.p., pro období let 2015 – 2019“ je výsledkem odborné diskuse s autoritami lesnicko-dřevařského sektoru a současně vychází z vnímání úlohy státního podniku a jeho role v celospolečenském kontextu. Materiál představuje dlouhodobé vize a cíle podniku v klíčových oblastech: Správa majetku a péče o les, Ekonomika, Ekologický aspekt, Sociální aspekt a Transparentnost. Dále jsou zde informace o personální politice podniku a o jeho prioritách v krátkodobých a střednědobých úkolech. Materiál, který byl zpracován vedením podniku a který je určen k prezentaci široké odborné i laické veřejnosti, předkládá na základě zadání pana ministra zemědělství Ing. Mariána Jurečky generální ředitel podniku Ing. Daniel Szórád, Ph.D.

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2015.

Problematika lesnického vzdělávání v ČR. Od učňovského až po vysokoškolské školství

Sborník z konference (Písek, 25. 9. 2014), která byla pořádána Českou lesnickou společností, o.s., ve spolupráci s Vyšší odbornou školou a Střední lesnickou školou Bedřicha Schwarzenberga Písek, Střední lesnickou školou Hranice a Českou lesnickou akademií Trutnov za finančního přispění Ministerstva zemědělství.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2014.

Objevme les I. Blok výukového programu pro řešení pracovních listů

Objevme les II. Blok výukového programu pro realizaci naučných aktivit v lese

Roman Dudík a Barbora Lišková

Tato publikace je součástí komplexního výukového programu s názvem „Objevme les“ pro druhý stupeň základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Tematicky je výukový program zaměřen na oblast trvale udržitelného hospodaření v českých lesích. Pojem a oblast „trvalé udržitelnosti“ je nedílnou součástí aktuálního konceptu základního vzdělávání. Vysvětlení a názorné představení podstaty, obsahu a významu tohoto pojmu může být velmi nesnadné a náročné. Proto předkládané publikace nabízí řadu reálných příkladů z této oblasti, které jsou prakticky navázány na existující systém certifikace lesů s názvem PEFC Česká republika. Tento certifikační systém v České republice garantuje dodržování zásad trvale udržitelného hospodaření v lesích při obhospodařování certifikovaných lesů.

Publikace „Objevme les I“ je určena především pro učitele. Těžiště jejího obsahu představuje postup řešení dvanácti pracovních listů. Pracovní listy na praktických příkladech vysvětlují obsah pojmu trvalé udržitelnosti a v patřičných souvislostech umožňují nahlédnout do vybraných zásad hospodaření v českých lesích, kterými se lesníci ve skutečnosti řídí již téměř 300 let. Zároveň žákům reálně ukazují, jak lze skloubit požadavky tří základních pilířů trvale udržitelného rozvoje: ekonomického, environmentálního a sociálního. Publikace “Objevme les II“ je součástí výukového programu s názvem „Objevme les“, který se zaměřuje na seznámení veřejnosti s trvale udržitelným hospodařením v lesích, v tomto případě s certifikací trvale udržitelného hospodaření v lesích PEFC. Tento certifikační systém je zde v samostatné kapitole krátce představen především pro lesní pedagogy, kteří by měly být podrobněji seznámeni s principy systému, což by jim mělo usnadnit realizaci tohoto programu. Publikace, která obsahuje blok výukového programu pro realizaci naučných aktivit v lese, je koncipována jako výuková, jelikož je přednostně určena žákům druhého stupně základních škol, případně odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií. Lze ji ovšem použít i pro dospělé, rodiny s dětmi, případně i pro seniory, pokud lesní pedagog, realizující tento blok programu, aktivity přizpůsobí pro danou cílovou skupinu výkladem a jejich skladbou.

Vydavatel: PEFC Česká republika, Praha, 2013.

Drobné vodní toky v České republice

Jiří Křivánek, Jan Němec, Jan Kopp a Pavel Kyzlík

296 stran formátu A4 přináší základní informace o užívání vodních toků v historii a v současnosti, přičemž je věnována pozornost i právní problematice, vodním tokům v české kultuře a rostlinám a živočichům. Základem knihy jsou pak stručné informace o jednotlivých povodích řek. Mimořádná pozornost je věnována grafické a výtvarné stránce publikace. Z ryze odborného hlediska autoři tak trochu překročili zadání – zabývají se nejen drobnými vodními toky, ale i těmi většími a „významnějšími“.

Vydal Jan Němec – Consult, Praha, 2014, v edici Příroda v České republice.

Rybníky v České republice

Jiří Křivánek, Jan Němec a Jan Kopp

Na 304 stranách je věnována pozornost historii a vývoji rybníků a rybníkářství, organizovanému rybaření, rostlinám a živočichům rybníků, stejně jako úloze rybníků v naší historii a v kultuře. Mimořádná péče byla věnována výběru grafického doprovodu, a celkově tak vzniklo dílo, které zatím v literatuře o tomto specificky českém výtvoru nemá obdoby.

Pro Ministerstvo zemědělství ČR vydal Jan Němec – Consult, Praha, 2012, v edici Příroda v České republice

Encyklopedie vodních ploch Čech, Moravy a Slezska

Stanislav Štefáček

V Encyklopedii vodních ploch Čech, Moravy a Slezska čtenář nalezne prakticky všechna naše karová jezera, naprostou většinu přehrad, údolních nádrží a několik tisíc rybníků od těch největších až po ty s výměrou přibližně od 7 hektarů plochy. Menších rybníků a rybníčků, tůněk i požárních nádrží je u nás nepočítaně. I tak je v této knize zachyceno (včetně rejstříkových odkazů) přes 3 000 vodních ploch. Kniha poslouží nejen zájemcům o rybolov a rekreační sporty, neboť u každého hesla je vedle stručného hydrologického a geografického popisu zmíněn i účel vodní plochy a její další možné využití: rybochovné, turistické, zemědělské, vodárenské, průmyslové, jako přírodní rezervace či hnízdiště vodního ptactva. K heslu jsou nadto připojeny mnohé zajímavosti z blízkého okolí – jak přírodního charakteru (vrchy, hory, lesní plochy, skály, jeskyně, chráněná území, přírodní útvary apod.), tak i architektonická díla (hrady, zámky, tvrze, rozhledny, jádra historických měst). Pozornosti autora neušla ani mnohá další díla lidských rukou, sice ne tak známá, ale přesto neopakovatelně dotvářející charakter naší krajiny: kapličky, kostelíky, vesničky i samoty.

Vydalo nakladatelství Libri, Praha, 2010.

Ilustrované včelařství. Nepostradatelná rodinná příručka pro odvážné včelaře

/z francouzského originálu „L’Apiculture Illustrée“ z roku 2008/

Yves Gustin

Ilustrované včelařství je na české poměry neobvyklou učebnicí včelařství. Kresleným vyprávěním v černobílém provedení jako by nakladatelé nepřímo naznačovali pokoru před tajuplným životem tohoto pracovitého a neuvěřitelně inteligentního hmyzu. Autor Yves Gustin s humorem a lehkostí (používá prvky komixu) a zároveň realisticky a popisně provází čtenáře základy teorie i praxe včelaření. Čtenáře postupně provází od anatomie včely přes skladbu a proměnu včelstva běhum roku k popisu, jakým způsobem včely mezi sebou komunikují, od významu opylení nebo variant krmení až k návodům, jak se stáčí med, jak se vyrábí medovina nebo jak ochránit včely před nemocemi. Kniha je inspirující pro každého. Začínající včelaře seznamuje hravou formou s důležitými základy včelařství včetně vlivu včel na krajinotvorbu a obecně ekologii. Pokročilý včelař by se díky ní mohl přiučit, jak nahlížet na včelařství očima zvídavého dítěte, a možná najde i inspiraci, díky které se mu podaří do této starodávné a krásné práce vtáhnout mladé členy rodiny. Laik se mnohé přiučí a pro učitele prvního a druhého stupně by mohla být kniha kvalitní a zábavnou pomůckou. Pro české vydání byla kniha odborně lektorována a přizpůsobena tuzemské praxi a předpisům.

Vydala nakladatelství Baobab a GplusG Jan Radvan, Praha, 2010, v edici Kraj.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód