Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Ochrana půdy v těžebně-dopravní činnosti

Dušan Vavříček, Radomír Ulrich a Aleš Kučera

Publikace řeší problematiku ochrany lesního prostředí prostřednictvím jednoznačně definovaných metodických přístupů. Lesní prostředí je zde pojímáno ze dvou hledisek: jednak jeho edatop, tedy výchozí materiál podmiňující existenci terestrických ekosystémů a jednak jeho dřevinná složka, která je předmětem lesnicko-hospodářské činnosti. V první kapitole jsou uvedena teoretická východiska metodického řešení preventivních i asanačních opatření prováděných ve vazbě na lesní těžbu. Z obecné roviny pojetí funkcí lesů ve vazbě na pohyb těžební techniky a sortimentů dřeva je zmíněna otázka legislativního rámce, ze kterého vyplývá nutnost zabývat se tématem ochrany lesních porostů a edotapu v těžebně-dopravní činnosti. Dále je již uvedeno praktické pozadí metodického přístupu k tématu, které vychází z velké části z již zaběhlých systémů klasifikace a typizace lesů (lesnická typologie a půdní taxonomie), což má význam ve smyslu možnosti reálného užití metodiky při stanovení rizik nebo asanačních opatření. Tato část slouží jako úvod do navazujících kapitol 2 až 6, které se detailně zabývají problematikou hodnocení rizik spojených s narušením půdy (použití těžebně-dopravní techniky, eroze a únosnost půdy) a předcházejících preventivních nebo navazujících asanačních opatření. V kapitole 7 je představen tzv. Index rezistence lesních půd ve vztahu k těžebně-dopravní činnosti, který představuje vyústění předcházejících kapitol do tabulkových a prakticky upotřebitelných komentovaných přehledů určených ke stanovení citlivosti/odolnosti půd v lesnicko-těžební praxi. V kapitole 8 jsou uvedeny praktické aspekty související s uplatněním metodiky stanovení indexu rezistence, s potěžební kontrolou stanoviště a s hodnocením míry poškození stojících stromů. Text je doplněný o formuláře, které lze použít pro hodnocení škod a případných opatření na stanovišti a o názornou fotodokumentaci preventivních technologických opatření pro snížení rizik vyplývajících z těžebně-dopravní činnosti.

Vydala Mendelova univerzita v Brně, 2014.

Svědectví map – lesnické mapy = Das Zeugnis der Karten – Waldkarten = The Testimony of Maps – Forest Maps

Petr Fencl, Ivan Roček a Vladimír Waage

Staré mapy zobrazující les, venkovský prostor, krajinu, jsou pro nás velmi cenným studijním materiálem ukazujícím vývoj našeho území, našeho životního prostředí. V předkládaném čtvrtém dílu „Svědectví map“, reprezentativní velkoformátové publikaci (420 x 620 mm), ukazují autoři Ing. Petr Fencl (Národní zemědělské muzeum Praha), prof. Ing. Ivan Roček (Česká zemědělská univerzita v Praze) a PhDr. Vladimír Waage (Národní archiv Praha) mapy z devatenáctého a počátku dvacátého století až k mapám současným. Tyto mapy jsou již převážně vydané tiskem, nejsou zdaleka tak výtvarně zajímavé a výpravné jako značná část map rukopisných ze století osmnáctého a starších, ale mají velkou hodnotu vypovídající o vývoji lesního hospodářství u nás. Mapová díla mají pro lesní hospodářství mimořádný význam. Když se začalo formovat lesní hospodářství jako samostatný vědní obor na přelomu osmnáctého a devatenáctého století, bylo zřejmé, že bez lesnicky zaměřené kartografie není možné budovat moderní přístupy k cílevědomému lesnímu hospodářství. I když stále zůstávala součástí nutnosti vypracování map otázka majetková a přesné a stále kontrolované hranice lesa, stále více byly mapy lesa nutné pro celou škálu lesnických činností. V předkládaném souboru padesáti dvou map, který je zpracován ve volných listech, se autoři snaží ukázat alespoň některé funkce kartografického zpracování lesa a různé varianty i vývojové trendy našich lesnických map. Komentáře k jednotlivým mapám jsou doplněny výřezy ze současné topografické mapy. Veškeré doprovodné texty jsou také v jazyce německém a anglickém.

Zpracování publikace navazuje v časové ose na předchozí tři díly: „Svědectví map“ (1999), „Svědectví map – mapy lesa“ (2005) autorů Petra Fencla a Ivana Ročka a „Svědectví map – lesní mapy“ (2010) autorů Petra Fencla, Ivana Ročka a Vladimíra Waage. Publikace vznikla ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou lesnickou a dřevařskou, Národním archivem Praha, Státním oblastním archivem Praha, Státním oblastním archivem Třeboň, Státním oblastním archivem Plzeň, Státním oblastním archivem Litoměřice, Státním oblastním archivem Zámrsk, Moravským zemským archivem Brno a Zemským archivem Opava.

Vydalo Národní zemědělské muzeum Praha za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR, Praha, 2011.

Dřevo. Obrazový přehled více než 100 druhů dřev včetně jejich využití

/z anglického originálu „The Wood Handbook“ z roku 2005/

Nick Gibbs

Atlas je určen všem, kteří pracují se dřevem. Truhláři, řezbáři a návrháři interiérů se jednak dovědí základní fakta o materiálu, s nímž pravidelně pracují, a jednak objeví druhy, o jejichž použití dosud ani neuvažovali. Zjistí, jak se stromy zpracovávají na řezivo a na dýhy, jak vznikají některé pozoruhodné přirozené efekty ve dřevě a které druhy lze obstarat z udržitelných zdrojů. V příručce najdou nejen rady ohledně nákupu a uskladnění řeziva, ale také se seznámí s fotografiemi jednotlivých druhů dřeva ve skutečné velikosti, na nichž vyniká krása a jedinečný charakter kresby dřevních vláken.

Vydalo Nakladatelství Slovart, s.r.o., Praha, 2005.

Červená kniha květeny jižní části Čech

editoři: Petr Lepší, Martin Lepší, Karel Boublík, Milan Štech a Vladimír Hans

Červená kniha je komentovaným přehledem nejvýznamnějších druhů cévnatých rostlin jihočeského regionu. Shrnuje znalosti o ohrožených, vyhynulých, nezvěstných nebo nedostatečně prozkoumaných rostlinách, které se podařilo nashromáždit za uplynulých 200 let botanického výzkumu. Podává podrobné informace o historickém a aktuálním rozšíření 830 rostlin a četné literární odkazy umožňují zjistit další podrobnosti. Pro každou rostlinu je zhodnoceno ohrožení, jsou uvedeny jeho příčiny a navržen je i způsob ochrany. Komentáře doplňuje 802 map a 270 barevných fotografií, které byly pořízeny výhradně v jižní části Čech. Červená kniha je výsledkem několikaleté práce čtyřiceti botaniků z několika univerzit, muzeí, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Ministerstva životního prostředí ČR, Botanického ústavu Akademie věd ČR a několika soukromých botaniků. Dílo je určeno především terénním přírodovědcům, ochráncům přírody, zemědělským a lesnickým odborníkům, učitelům, studentům a všem milovníkům a obdivovatelům jihočeské přírody.

Vydalo Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, 2013.

Když padají trakaře. Záhady a zajímavosti oblohy v průběhu čtyř ročních období

/z anglického originálu „It’s Raining Frogs and Fishes. Four Seasons of Natural Phenomena and Oddities of the Sky“ z roku 1992/

Jerry Dennis

Kniha je zábavným a užitečným nahlédnutím do několika vědních oborů: meteorologie, geofyziky, astronomie, entomologie a jiných. Hromy a blesky, tornáda a cyklony, duha, polární záře, zatmění Slunce a Měsíce, meteory, srážky, oblaka, rostliny, savci, ptáci a hmyz a jejich vzdušné cesty, páření a rozmnožování, lidové pranostiky a předpovědi počasí – to je jen malý výčet zajímavých témat knihy, kterou může s potěšením číst laik i odborník. Autor rozdělil jevy na obloze podle ročních období tak, aby kniha mohla být použita jako určitý průvodce přírodou.

Vydalo nakladatelství Brána, s.r.o., Praha, 1999.

Otakar Číla – obrazy

Zdeněk Auerswald a Roman Šlechta

Velkoformátová publikace vydaná u příležitosti 120. výročí malířova narození obsahuje reprodukce 149 obrazů. Otakar Číla (1894-1977) se řadí mezi naše nejvýznamnější malíře zvěře. Proslul především jako autor mistrovských olejů s motivy bažantů, tetřívků, srnčí zvěře, ale i pytláků a loveckých zátiší. Reprezentativní výběr z jeho díla tvoří základ této knihy, ve které čtenář najde biografické údaje o malíři včetně bohaté fotodokumentace a archivních materiálů, úryvky z malířových osobních vzpomínek, reprodukce obrazů s tématikou zvěře, loveckých zátiší, pytláků, ale i z období malířových cest po Asii a Evropě. Vydala Lesnická práce, s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Kostelec nad Černými lesy, 2014.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód