Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Hospodářská úprava lesů a ochrana přírody. Trendy, možnosti, dopady

Sborník ze semináře (Kokořínsko, 13. 11. 2014), který byl pořádán Českou lesnickou společností, o.s., za finančního přispění Ministerstva zemědělství. Seminář byl tvořen příspěvky zástupců praxe, Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů, akademické obce a zahraničních hostů s cílem poskytnout vlastníkům lesů a ostatním zástupcům lesnického sektoru pohled na aktuální stav a vývoj hospodářské úpravy lesů v České republice a jeho porovnání s některými středoevropskými zeměmi (Německo, Slovensko) a světem. Současně akce otevřela diskusi o problematice ochrany přírody, režimu bezzásahovosti a mrtvého dřeva, včetně vlivu těchto faktorů na hospodaření vlastníků lesů a na krajinu.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2014.

Vodní toky 2007, 2009, 2010, 2014

Sborníky z odborných konferencí s mezinárodní účastí (Hradec Králové, konec listopadu jednotlivých roků), kterou pořádaly Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost a státní podniky jednotlivých povodí.

Vydala Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2007, 2009, 2010, 2014.

Jizerské hory 2: O rašeliništích, květeně a zvířeně

Jedná se o druhý svazek připravované vícedílné edice, popisující Jizerské hory ze všech možných úhlů pohledu. Knihu sestavil kolektiv více než šedesáti odborníků a týká se především živé přírody. Shrnuje přírodovědné bádání od historie po současnost. Pozornost je věnována sinicím a řasám, houbám, lišejníkům, mechorostům, rostlinstvu, rašeliništím z různých pohledů, některým významným a typickým rostlinám, rostlinám v rukou člověka, zvířeně a jejímu výzkumu, bezobratlým, obratlovcům, Zoologické zahradě Liberec, novinkám a doplňkům v geomorfologii… Kromě odborných informací, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé, např. o houbách. Je zde i mnoho kapitol, které osloví i ty čtenáře, pro něž nejsou botanika a zoologie hlavním předmětem zájmu, např. pověsti o kouzelné moci rostlin, legendy o rašeliništích, vývoj botanické a zoologické zahrady, texty o jedovatých rostlinách nebo o historii unikátních schaffgotschovských sbírek… Milovníky Jizerských hor jistě potěší objevy několika druhů rostlin a živočichů, které nebyly dosud v České republice zaznamenány, a dokonce i pár druhů nových pro celý svět. Knihu provází velké množství fotografií, mezi nimiž nechybí letecké snímky. V knize je zahrnuta i polská část pohoří.

Vydalo nakladatelství Roman Karpaš RK, Liberec, 2013.

Jizerské hory 3: O lesích, dřevu a ochraně přírody

Roman Karpaš, Jiří Hušek a kolektiv

Jedná se o třetí díl projektu, popisujícího Jizerské hory ze všech možných úhlů pohledu. Úzce navazuje na předchozí díl, který se zaměřil na botaniku, zoologii a pro zdejší chráněnou krajinnou oblast tak typická rašeliniště. Knihu sestavil kolektiv téměř stovky odborníků. Shrnuje vývoj ochrany přírody a zachycuje současný stav všech chráněných lokalit. Zvláštní kapitoly jsou věnovány Natuře 2000, ptačí oblasti Jizerské hory, územním systémům ekologické stability, ochraně krajinného rázu, památným stromům a významným krajinným prvkům. Z opatření na podporu ohrožených živočichů lze jmenovat např. vyvěšování budek pro hnízdění dravců, sov a pěvců, transfer obojživelníků a mravenců, ochranu zimovišť netopýrů, revitalizaci toků, stavbu rybích přechodů a také úsilí zachovat příhodné biotopy pro tetřívka. Další část knihy je věnována ekologické výchově a práci neziskových organizací a dobrovolných ochránců přírody. Oddíl o lesním hospodářství shrnuje vývoj od středověku přes osvícenecké snahy o rozumné využívání lesního hospodářství tak, aby se skoncovalo s jeho neřízeným devastováním a zároveň byly zaručeny trvalé výnosy, až po dnešní metody. Své místo zde má i lesnická typologie a kategorizace lesů. Mnoho stránek je věnováno poškozování lesa, především popisu příčin a průběhu imisně-kůrovcové kalamity 70. a 80. let. Neméně podrobné jsou i texty o obnově lesa včetně záchrany genofondu původní jizerskohorské populace smrku. Stranou nezůstalo ani lesnické školství a osvěta. Těžba a zpracování dřeva jsou zastoupeny kapitolami o vývoji technologií práce v lesích, lesní dopravní sítě, přehledu téměř všech pil, které zde pracovaly a pracují, a některým dřevozpracujícím podnikům, mezi nimiž zaujímá přední místo světoznámá firma Detoa v Jiřetíně pod Bukovou. Ke kapitole o papírnách je přiřazen i medailonek Ferdinandova, zvaného v počátcích papírová víska, protože právě papírnická výroba mu vdechla život. V oddíle o lovu a myslivosti se čtenář dočte mimo jiné o starých číhařích, loveckých pobytech kancléře prezidenta republiky na Nové Louce, loveckých chatách, významných trofejích, mysliveckých uniformách i o chovu kožešinových zvířat a sportovním rybářství. Poslední oddíl je věnován zemědělskému využívání krajiny se zaměřením na louky a pastviny. Pohoří je pojato komplexně včetně polské části. Kromě odborných informací, z nichž některé jsou publikovány vůbec poprvé, jako např. o oborách nebo bez příkras popsané pozemkové reformě, je zde i mnoho kapitol, které osloví i ty čtenáře, pro něž není přírodověda hlavním předmětem zájmu, např. pověsti o kouzelné moci stromů, legendy o pytlácích a čarostřelcích, přehled jizerskohorských pomníčků s některými nově objevenými detaily, clam-gallasovské uniformy lesníků, výroba rychnovských krabiček… Kniha je doplněna množstvím fotografií, mapkami a tabulkami, nechybí ani velké reprodukce leteckých snímků.

Vydalo nakladatelství Roman Karpaš RK, Liberec, 2014.

Les a lidé (Motivace a inspirace)

Erich Václav

Les od nepaměti inspiroval celou škálu umělců – hudebních skladatelů, spisovatelů, básníků i prozaiků, malířů a dalších tvůrců. O tom svědčí celá řada jejich děl, ve kterých se vyznávali z obdivu k lesu a jeho dřevinám – stromům a keřům. Autor, povoláním lesník, se ve své tematicky ojedinělé publikaci snaží přiblížit čtenářům na 150 našich i světových umělců, kterí měli rádi les a přírodu – své motivační a inspirační zdroje. Čtenář zde najde bohatou směs kapitol, jak básníci a prozaici velebili naše lesy, jak vznikaly hudební básně s lesní a vodní tematikou, kolik obrazů jim věnovali naší i světoví malíři. Kniha obsahuje pozvánku na nevšední koncert lesní hudby bez orchestru i dirigenta. Čtenář se dozví, jak různě hraje les v mládí, dospívání i stáří; jak dřeviny, které hrají, jsou artefakty a zároveň i uměleckými hudebními nástroji. Kniha obsahuje tzv. Komnatu hostů, do niž vstoupili vynikající a slavní umělci, autorovi vzácní přátelé. Do Komnaty hostů přispěli přímo i nepřímo Zdeněk Mahler, Václav Větvička, Jiří Grygar, Zdenka Lorencová, Martin Patřičný, Jiří Suchý, Ladislav Venyš, Vratislav Ebr, Miroslav Kučera a trio tvůrců překrásných televizních seriálů a knih o památných stromech Marie Hrušková, Jaroslav Turek a Bedřich Ludvík. Všichni hosté vzdali hold a úctu stromům. Knihu doprovází přes 60 barevných obrázků předního fotografa lesa a dřevin ing. Václava Bažanta, Ph.D. Autoři dalších osmi fotografií jsou Erich Václav, Alexa Engelman a Pavel Machálek ml. Les je učebnicí estetiky pro každého. A hlavně: les hraje krásně, i když v něm je ticho…

Vydalo nakladatelství Petrklíč, s.r.o., Praha, 2013.

Schwarzenberské lovecké bratrstvo (Myslivecké bratrstvo sv. Eustacha v Hluboké nad Vltavou)

Bohuslav Petr, Václav Rameš a Jindřich Petr

Ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni vyšla publikace pojednávající o Mysliveckém bratrstvu sv. Eustacha v Hluboké nad Vltavou, nejčastěji označovaném jako Hlubocké myslivecké bratrstvo. Text je rozvržen do osmi kapitol. Úvodní se zabývá historií loveckých řádů, další pak patrony myslivosti, mysliveckou etikou a smyslem myslivosti. Velká pozornost je věnována Schwarzenbergům a jejich zájmu o myslivost a lesnictví. Závěrečná část knihy obsahuje zakládající listinu mysliveckého bratrstva v české a německé řeči a dále jeho novou partikulární knihu se seznamem členů nižšího stavu z let 1699-1753. V ní je uvedeno založení, smysl a cíl bratrstva.

Ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni vydal JUDr. Karel Havlíček – Havlíček Brain Team, Praha, 2013.

Náčrtník botaniky. Pomocná kniha k vyučování rostlinopisu

Josef Mikeš

Kniha má být především předlohou pro kreslení při botanických výkladech, protože obrázek na rozdíl od fotografie může zdůraznit to, co je považováno za rozhodující nebo potřebné k vysvětlení. Kniha obsahuje 155 tabulí s nákresy, ke kterým jsou v první části knihy připojeny textové komentáře. Náčrtník botaniky má v první řadě posloužit profesorům a učitelům při botanických výkladech a současně má být didaktickou pomůckou pro praktická cvičení. Jako prameny textové i obrazové části užil autor díla našich i zahraničních předních odborníků. Výběr obrázků je volen podle vyučovací potřeby.

Vydalo Nakladatelství Svoboda, Praha, 1949.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód