Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky v roce 2013

V pořadí již dvacátá Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky, stručně označovaná jako Zelená zpráva, pokračuje v dlouholeté tradici Ministerstva zemědělství vydávat aktuální ucelené informace. Zpráva o stavu lesa a lesního hospodářství České republiky 2013 poskytuje v obvyklé struktuře údaje o výsledcích lesního hospodářství, hlavních produkčních činitelích, faktorech ovlivňujících lesní hospodářství, ekonomice, trhu se surovým dřívím, navazujících odvětvích a v neposlední řadě se čtenář dozví i o mezinárodních aktivitách a nových legislativních dokumentech v lesním hospodářství. Rostoucí řada informací poskytovaných prostřednictvím každoročně vydávaných zpráv umožňuje důkladné hodnocení vývoje lesů a lesního hospodářství a posouzení toho, jak odvětví a jeho orgány a organizace naplňují principy trvale udržitelného hospodaření v lesích deklarované v národních i mezinárodních koncepčních dokumentech.

Vydalo Ministerstvo zemědělství, Praha, 2014.

Metodická příručka integrované ochrany rostlin pro lesní porosty

Editor: Petr Zahradník

Cílem této publikace je poskytnout uživateli potřebné informace k realizaci integrované ochrany rostlin (v tomto případě lesa – lesních dřevin) podle článku 14 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem udržitelného používání pesticidů a v souladu implementace této směrnice do zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, resp. do jeho novely č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 205/2012 Sb. Tato legislativa vstoupila v platnost k 1. 1. 2014 a týká se i lesů, což v lesním hospodářství není příliš rozšířená informace. Pro lesníky je stále důležitý zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, kde však tato problematika není řešena. Tým pracovníků Lesní ochranné služby Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., ve spolupráci s dalšími pracovníky ústavu a s odborníky z jiných pracovišť připravil publikaci, která zahrnuje 141 významných hmyzích škůdců, škodlivých obratlovců a chorob a obsahuje i problematiku abiotikóz (poškození abiotickými činiteli) a regulace plevelů a buřeně. Jsou zde uvedeny metody diagnostiky, kontroly prognózy a ochrany tak, aby jejich aplikace byla plně v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin (lesa) při respektování současné úrovně poznání. Zde uvedené metodické pokyny umožňují efektivní ochranu proti škodlivým organizmům za využití mechanických, chemických a biologických metod, vycházejících z hodnocení aktuálního stavu potencionálního ohrožení lesních porostů, a to od lesních školek až po mýtné porosty, včetně některých speciálních kultur (prutníky, matečnice, plantáže vánočních stromků nebo rychle rostoucích dřevin). Cílem je, v souladu s definicí integrované ochrany rostlin (lesa), provádět ekonomicky účelná opatření, která snižují zátěž na životní prostředí a rizika spojená s aplikací přípravků na ochranu rostlin na člověka a zvěř.

Publikace je určena především všem vlastníkům lesa, kteří musí zabezpečit naplňování integrované ochrany rostlin (lesa) na svých pozemcích, respektive těm, kteří na těchto pozemcích zabezpečují praktický výkon ochrany lesa. Dále je určena odborným lesním hospodářům a orgánům státní správy na úseku lesního hospodářství. V neposlední řadě je určena i studentům a pedagogům středních odborných škol a univerzit.

Vydala Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými lesy, 2014.

Myslivost

Učebnice, která je závazná pro žáky a učitele na středních lesnických technických školách a lesnických mistrovských školách, sjednocuje nejdůležitější a nejvíce potřebné znalosti o myslivosti, zejména o významu myslivosti, mysliveckého plánování, péči o zvěř, myslivecké zoologii, lovu, zužitkování zvěře, mysliveckém střelectví a myslivecké kynologii, seznámení se s mysliveckou mluvou, mravy, zvyky a tradicemi, myslivostí v Československé socialistické republice a mysliveckým zákonodárstvím. Učebnice, která je doplněna převážně původní obrazovou částí a tabulkami, je doporučená ke studiu uchazečům o složení zkoušek pro myslivecké hospodáře i kandidátům pro vyšší odborné myslivecké zkoušky, jakož i učitelům ve všech formách kurzů myslivosti.

Vydalo Státní zemědělské nakladatelství, Praha, 1966, ve sbírce Lesnictví a myslivost.

Malá myslivost

Antonín Dyk

Nenáročná knížka o myslivosti vznikla na žádost pracovního výboru České myslivecké jednoty. Spisek má být jednak vodítkem pro kurzy z myslivosti, jednak první příručkou mladým příznivcům a případně kandidátům zkoušky z myslivosti. Obsah je proto stručný, málo rozvedený a spíše stručnější než podrobně poučující. Nicméně se autor pokusil podat nástin a přehled celé nauky o myslivosti.

Vydala Česká myslivecká jednota, zemská skupina pro zemi Moravskoslezskou, Brno, 1946 (IV. vydání /I. vydání: rok 1934/).

Tradice a zvyky české myslivosti

Oldřich Tripes

Obsahovým jádrem publikace jsou tradice, tzn. souhrn ustálených zvyklostí a obyčejů zachovávaných pokoleními, názorů a myšlenek přecházejících z generace na generaci, a dále dědičně předávaných mysliveckých zvyků, zvyklostí, obyčejů a mravů, zkrátka nemateriálního kulturního statku českého národa. Knížka je rozvržena do 27 kapitol. Úvod tvoří vlastnosti a povinnosti myslivce, myslivecká mluva, odívání, troubení, úlomky a zálomky, zvyky při společných lovech, přijímání mezi myslivce, pasování na lovce, stráž u zhaslého kusu, lovecké právo a trofeje, Měsíc myslivosti a ochrany přírody slavený od roku 1959 dosud vždy v červnu. Další kapitoly tvoří myslivecká osvěta, práce s mládeží, ochrana přírody, sdružování myslivců. Následují pohledy do minulosti a kulturní připomínky jako jsou významné postavy české myslivosti, patroni myslivosti a bohyně lovu, myslivecké památky a památníky, myslivecké pohřby, kroniky, důležité myslivecké zvyky a desatera, zaniklé tradice, myslivecké pozdravy a slovesnost. Autorovy perokresby výstižně ilustrují probíraný text a fotografie dokumentují aktivity nimrodů. Stručná monografie navazuje na obsáhlejší a důkladnější knihy doc. MUDr. Jaromíra Kovaříka, CSc., k jehož odkazu se Oldřich Tripes hlásí.

Vydala Myslivost, s.r.o., Praha, 2012.

Rady chovatelům: Psi

Pavel Truhlář

Kniha renomovaného veterináře nabízí majitelům psů všech plemen důležité a prospěšné rady formou odpovědí z veterinární praxe podle nejčastějších dotazů. Snaží se poskytnout základní informace, aby chovatelé v kritických situacích neudělali osudnou chybu. Po přečtení může čtenář lépe pochopit, co se odehrává v psím společníkovi, což může napomoci vzájemnému soužití. Kniha je doplněna četnými barevnými fotografiemi a názornými ilustracemi.

Vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2012.

Středočeský kraj – životní prostředí

Smyslem publikace je seznámit čtenáře s praktickou ochranou trvale udržitelných přírodních hodnot a zdravého životního prostředí člověka, zabezpečovanou Středočeským krajem prostřednictvím jeho samostatné i přenesené působnosti. Po úvodu, po představení Středočeského kraje a po seznámení se s legislativou jsou v publikaci probírány následující okruhy: ochrana přírody a krajiny, lesnictví, zemědělství včetně zemědělského půdního fondu, myslivost a rybářství, geologie a geomorfologie, voda, ovzduší, odpady, posuzování vlivu na životní prostředí, integrovaná prevence a prevence závažných havárií, koncepce v oblasti ochrany a tvorby životního prostředí, financování, environmentální vzdělávání, výchova a osvěta, V závěru publikace je uvedeno pro zpestření několik zeměpisných zajímavostí.

Vydal Středočeský kraj, Praha, 2007.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód