Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Integrovaná ochrana lesa v legislativě a praxi

Sborník referátů ze vzdělávacího programu (Kostelec nad Černými lesy, 7. 10. 2014). který pořádaly Komise ochrany lesa Odboru lesního hospodářství a myslivosti České akademie zemědělských věd, Lesní ochranná služba Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., a Dendrologická, Dobřichovice, o.s.

Všichni vlastníci lesa musí od začátku roku 2014 na svých pozemcích zajistit ochranu lesa v souladu se zásadami integrované ochrany rostlin, které jsou dány platnou legislativou. Tuto povinnost musí zabezpečit i další právnické a fyzické osoby až do úrovně profesionálního uživatele, který aplikuje přípravky na ochranu rostlin. Kontrola dodržování plně spadá do gesce Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, avšak i orgány státní správy lesů, které dohlíží nad dodržováním lesního zákona, by měly znát legislativu týkající se integrované ochrany rostlin, protože nejsou pouze orgánem kontrolním, ale i orgánem poradním. Tato problematika se tedy týká všech vlastníků lesa bez ohledu na typ vlastnictví, včetně nájemců lesa, právnických i fyzických osob, které ochranu lesa zabezpečují, a to včetně obsluhy aplikačních zařízení, poradců v ochraně lesa i státní správy lesů. Ti všichni mají vliv na to, aby nedošlo k přemnožení škodlivých činitelů, aby se tomu předcházelo a aby byly dodržovány zásady integrované ochrany rostlin, v tomto případě integrované ochrany lesa.

Vydala Lesnická práce, s.r.o., nakladatelství a vydavatelství, Kostelec nad Černými lesy, 2014.

Chřadnutí smrku v oblasti severní a střední Moravy

Sborník přednášek z odborného semináře (Budišov nad Budišovkou, 14. 10. 2014), který pořádaly Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ČR, Pelhřimov, a Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, ve spolupráci s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů, pobočkou Olomouc, s Lesy České republiky, s.p., a s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing. Michala Symerského. Sborník obsahuje 8 příspěvků přibližujících problematiku lesnického hospodaření na majetcích s chřadnoucími smrkovými porosty.

Vydal Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Výzkumná stanice Opočno, 2014.

Dřevo – velká encyklopedie (150 druhů dřeva)

/z anglického originálu „The Encyclopedia of Wood“ z roků 1989 a 2005/

editor: Aidan Walker

Dřevo – velká encyklopedie je obsáhlá a přehledná publikace pro všechny, kdo dokážou plně ocenit krásu dřeva. Encyklopedie je určena všem, kdo se dřevem pracují a kdo se o ně zajímají – truhlářům, řezbářům, návrhářům nábytku, architektům i kutilům. Je přehledným průvodcem po světě jednoho z nejkrásnějších přírodních zdrojů. Čtenář objeví svět dřeva a odhalí způsoby, jak využít a ocenit tento všestranný materiál. Úvodní část knihy obsahuje množství faktografických informací o anatomii stromu, jeho životním cyklu, procesu výroby dýh, ale také základní pravidla impregnování dřeva. Hlavní část knihy tvoří abecedně řazený encyklopedický přehled 150 celosvětově nejznámějších a nejoblíbenějších druhů dřeva, včetně informací o jejich klíčových vlastnostech, opracovatelnosti a komerčním využití. Každé z hesel encyklopedie je doplněno detailní barevnou fotografií, která ukazuje texturu, kresbu, celkový vzhled a barvu daného druhu dřeva a poskytuje tak cenný obrazový podklad pro výběr dřevařského materiálu.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2009.

Rostliny Luk a pastvin

Lubomír Hrouda

Fotografický atlas seznamuje čtenáře s přibližně 200 druhy cévnatých rostlin, které najdeme na loukách, pastvinách, mezích nebo výslunných stráních. Záměrem je seznámit čtenáře s krásou a diverzitou lučních druhů tak, aby atlas mohla používat široká kulturní veřejnost se zájmem o přírodu. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře s přehledem typů lučních a pastvinných porostů (včetně fotografií) a s různými typy rozmnožovacích mechanismů u rostlin. Každému druhu rostliny je pak věnována dvoustrana s jednou až čtyřmi fotografiemi; popis rostlin je stručný, založený na snadno poznatelných charakteristických znacích, zato doplněný informacemi o biologii a ekologii, zajímavostmi o způsobu opylování či údaji o jedovatosti rostlinných druhů. Autor místy vysvětluje i etymologii latinských či českých jmen. U mnoha druhů jsou pak zmíněny příbuzné a podobné druhy s charakteristickými rozlišovacími znaky nebo druhy podobné vzhledem, ale s odlišnou ekologií. Až na několik výjimek, dokreslujících luční biotopy, například některé orchideje či kosatec sibiřský, nejsou v atlasu zařazeny vzácné a ohrožené druhy. Kniha chce navázat na stanovištně orientované atlasy rostlin s perokresbami, které byly vydávány v osmdesátých letech minulého století (prof. F. Hron, akademický malíř O. Zejbrlík).

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2013, v edici Atlasy.

Šestinožci (Hexapoda)

Jiří Zahradník

Fotografický atlas Šestinožci navazuje na atlas Brouci od stejného autora. Kniha popisuje 360 druhů šestinožců, ke kterým vedle velkého počtu druhů hmyzu patří ještě tři další třídy – hmyzenky, chvostoskoci a vidličnatky, o kterých je také krátce pojednáno. Výběr druhů nabyl snadný. Autor se snažil, aby zde byly zastoupeny vedle druhů široce rozšířených i druhy vzácné, dále druhy zajímavé tvarem, zbarvením způsobem života a vývoje i druhy významné z hlediska ochranářského a ekonomického. To pochopitelně vedlo k určité nevyváženosti i v rámci jednoho řádu. Mezi blanokřídlými je například věnováno více pozornosti široce rozšířeným, nápadným a často nalézaným žlabatkám, vosám nebo samotářským včelám. Rovněž mezi motýli se dostalo více prostoru fotograficky přitažlivým lišajům a babočkám. Podobně z dvoukřídlých zabírají nejvíce místa pestřenky, které patří k neodmyslitelným, nápadným a takřka všudypřítomným druhům letní přírody. Atlas obsahuje 407 barevných fotografií pořízených, až na zanedbatelné výjimky, v přirozeném prostředí. Pouze v ojedinělých případech byly záběry pořízeny v ateliéru, ovšem vždy v podmínkách, v nichž se fotografované exempláře v přírodě vyskytují.

Vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2011.

Z dějin mysliveckého písemnictví

Jaromír Kovařík

Kniha shrnuje literární žeň Kovaříkových studií, článků, statí uveřejněných většinou buď k výročí vydání pojednávaného díla, anebo k význačným výročím – připomínkám životních dat. Toto literární bohatství bylo publikováno v mysliveckých časopisech, kalendářích, sbornících a monografiích. Soubor rozptýlených originálních textů soustředil vydavatel do tohoto díla.

U každé stati je stručný bibliografický odkaz na pramen, kde byla stať poprvé publikována buď celá nebo ve výtahu. Ke čtenáři se tak dostává obrovské množství informací publikovaných za 32 let od roku 1979 do roku 2010. Kovaříkova knižní novinka je tedy soubor a souhrn jeho už otištěných statí (1979-2010) komplexně, systematicky a souhrnně pojednávajících o jednotlivých mysliveckých literárních dílech i autorech od starověku až po současnost, a to to jak ve světových, zahraničních a cizojazyčných literaturách, tak i v české literatuře v historickém kontextu. Po předmluvě vydavatele následuje autorův text. Jaromír Kovařík rozdělil problematiku do dvou okruhů. Nejprve pojednává o cizojazyčných dílech a autorech, ve druhé části pak o českých v dějinné posloupnosti. Vždy předcházejí souhrnné, syntetické statě a pak následují analýzy konkrétních děl a autorů. Autor postupuje systematicky od souhrnných přehledů, od syntézy k analýze konkrétních autorů a jejich děl. Začíná starověkem, antickou literaturou, nejstarším a prvním mysliveckým spisem Kynégetikos, dílem řeckého nejslavnějšího „loveckého autora” starověku Xenofóna, dílem o lovu a loveckých psech, spisem starým 23 století. Zmiňuje dílo římského básníka Ovidia a lov v antické mytologii. Dále přibližuje cizojazyčná díla a autory středověku, baroka, cizojazyčné písemnictví 19. století a 20. století v devíti evropských státech a v USA. Větší polovina textu je věnována českému mysliveckému písemnictví. Po souhrnných statích autor zpracovává díla středověku a baroka (Klaret, Císařská instrukce Rudolfa II.a myslivost v díle jezuity B. Balbína). Podrobně ztvárňuje české písemnictví 19. století a slavné autory 19. a 20. století (např. J. Ev. Chadt Ševětínský, Jan Vrba, J. Tomeček ad.). V souhrnném abecedním výtahu následuje přehled zpracovaný formou slovníku „Odborní spisovatelé a beletristé 19. a 20. století”. Závěr knihy se zaměřuje na mysliveckou poezii a myslivecké časopisy. Závěrečná kapitolka O autorovi představuje autora této monografie.

Vydalo vydavatelství Druckvo, s.r.o., Praha, 2011, v edici Prameny.

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem k datu 6. 11. 2014

 • ČSN 83 9021 Třídicí znak: 839021
  Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba
  Vydána: 1.2.2006
 • ČSN 48 2117 Třídicí znak: 482117
  Příprava stanoviště pro obnovu lesa a zalesňování
  Vydána: 1.9.2014
 • ČSN EN 16485 Třídicí znak: 490023
  Kulatina a řezivo – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla kategorizace výrobků ze dřeva a na bázi dřeva pro použití ve stavebnictví
  Vydána: 1.7.2014
 • ČSN EN 16323 Třídicí znak: 750162
  Slovník technických termínů v oblasti odpadních vod
  Vydána: 1.9.2014
 • ČSN EN 16590-1 Třídicí znak: 470068
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj
  Vydána: 1.10.2014
 • ČSN EN 16590-2 Třídicí znak: 470068
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 2: Etapa návrhu
  Vydána: 1.10.2014
 • ČSN EN 16590-3 Třídicí znak: 470068
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 3: Sériový vývoj, hardware a software
  Vydána: 1.10.2014
 • ČSN EN 16590-4 Třídicí znak: 470068
  Zemědělské a lesnické stroje a traktory – Bezpečnostní části ovládacích systémů – Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy
  Vydána: 1.10.2014

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód