Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesy České republiky, s. p.: Výroční zpráva 2013

Vydaly Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, 2014.

Douglaska – dřevina roku 2014

Sborník z konference (Křtiny, 2. – 3. 9. 2014), která byla pořádána Českou lesnickou společností, o.s., ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou, s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Fakultou lesnickou a dřevařskou, s Lesy České republiky, s.p., a s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky a za finančního přispění Ministerstva zemědělství.

Douglaska patří k nejvýznamnějším hospodářským dřevinám ve světovém měřítku a významné místo zaujímá i v rámci lesního hospodářství evropských zemí. V České republice je pěstována na zhruba 5 600 ha plochy a vykazuje zde vysoce nadprůměrný přírúst. Její pěstování však s sebou nese řadu problémů, přičemž hlavním je to, že jako nepůvodní dřevina se nesetkává vždy s pochopením orgánů státní správy pro životní prostředí. Cílem pořádané konference bylo doložit možnosti a potenciál pěstování této významné dřeviny v domácích podmínkách a představit dosavadní poznatky o jejím růstu, produkci, ale i o vlivu na přírodní prostředí. Důležitou otázkou je náhrada chřadnoucích smrkových porostů a vnesením douglasky do nově zakládaných porostů zajistit ekonomickou stabilitu lesních porostů a celých oblastí v blízké budoucnosti.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2014.

Vydělávání kúží a kožešin

/z německého originálu „Gerben – Leder und Felle“ z roků 1991 a 2013/

Helmut Ottiger a Ursula Reeb

Kniha přináší souhrn informací o vydělávání kůží a kožešin pro amatérské koželuhy, pro všechny, kdo by si chtěli vydělat kůži vlastníma rukama. Celý proces zpracování kůží a kožešin je podrobně popsán a obsahuje vše, co potřebuje čtenář vědět, aby činění kůží sám vyzkoušel. Dozví se důležité informace o stavbě kůže, autoři popíší její druhy i vlastnosti u různých zvířecích druhů a podrobně poradí, jak kůži stáhnout. Čtenář zjistí, co vše bude potřebovat a jaké práce je třeba udělat před samotným vyděláváním (sušení, napnutí kůže na rám, namáčení a praní). Poté se přikročí k mízdření (s informacemi o koželužském špalku), loužení a kvašení. Teď teprve nastává fáze činění kde se čtenář naučí všech pět způsobů činění – činění tukem, činění rostlinným tříslem, minerální činění, činění mozkem a chromočinění, včetně různých kombinací těchto metod. V poslední kapitole o dokončovacích pracích se čtenář seznámí s různými postupy při mechanickém změkčování kůží.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2014.

Ptáci: Zahrad a polí – Luk, lesů a hor – Mokřadů a vod – Mořských pobřeží

Jiří Felix a Květoslav Hísek

Ve velkoformátovém atlasu je barevně vyobrazeno 256 evropských druhů ptáků řazených dle biotopů. Kromě věrného vyobrazení každého z nich nechybí obrázek typického hnízda, siluety za letu a vajíčka. Zmiňovány jsou též charakteristické hlasové projevy ptáků. Úvodní část, doplněná fotografiemi a pérovkami, popisuje ptáky všeobecně a pojednává o ptačím stěhování a hnízdění, o získávání potravy a o ochraně ptáků. Kniha byla vydána k příležitosti 80. narozenin autora kreseb – akademického malíře Květoslava Híska.

Vydalo nakladatelství AVENTINUM, s.r.o., Praha, 2011.

Atlas krkonošské fauny

Jan Vaněk, Jiří Flousek a Jan Materna

Tato kniha, stejně jako Atlas krkonošských rostlin, má netradiční formát 285 x 120 mm vhodný spíše pro domácí užití než do batohu. I když Atlas krkonošské fauny má o 56 stran více (celkem 392 stran), tloušťka knihy je stejná jako u Atlasu krkonošských rostlin. Došlo k tomu užitím jiného papíru, který se také zasloužil o to, že živočichové v atlasu jsou zachyceni na fotografiích od 23 autorů barevně věrně a s prokreslenými detaily. Po autorském úvodu a předmluvě biologa, filozofa a spisovatele Stanislava Komárka následuje úvodní část, která v několika kapitolách seznamuje čtenáře se základními typy životních prostředí v Krkonoších (Lesy, Podhorské a horské louky, Tundra, Vodní svět, Lidská sídla), historií poznávání krkonošské zvířeny, původem fauny Krkonoš a ohrožením a ochranou druhů. Nejrozsáhlejší část knihy však samozřejmě zaujímá vlastní atlas živočichů, který je rozdělen na dvě části – Bezobratlí (310 druhů) a Obratlovci (140 druhů). Uvedena je zde charakteristika druhu, výskyt v ČR a v Krkonoších, doba a prostředí výskytu, biologie, ohrožení a poznámka (většinou uvádějící příbuzné druhy). Zvláště v oddílu Biologie se autoři, kteří pracují na Správě Krkonošského národního parku ve Vrchlabí, snaží přinést co nejvice informací o životní strategii a projevech živočichů, jejich vztahu k horskému prostředí, u obratlovců je uváděna i početnost druhu v Krkonoších a její trendy. Atlas tedy rozhodně není jen suchým popisem uváděných druhů. Na samém konci knihy pak čtenář najde soupis použité a doporučené literatury a rejstříky – zvlášť pro bezobratlé a obratlovce.

Vydalo nakladatelství Karmášek, České Budějovice, 2011.

Podivuhodné stromy

Marie Hrušková a Jaroslav Michálek

Podivuhodné stromy je čtivá, odborněpopularizační kniha doplněná řadou kvalitních fotografií od Jaroslava Michálka a kreseb od Jaroslava Turka, které zachycují významné stromy v různých částech naší republiky, Rozdělení do kapitol je dáno souvislostmi – například rodové stromy, hraniční stromy, stromy v místech bojů, u kapliček a křížků či stromy jako podpora národního vědomí. Autorka textu, Marie Hrušková, poutavě popisuje i stromy opředené pohádkovými motivy a stromy pamětníky. Mimořádné stromy v lesích jsou názvem a tématem kapitoly zpracované Jiřím Stonawskim ze státního podniku Lesy České republiky. Krátkou kapitolku o významných stromech Lesů České republiky napsal Pavel Kyzlík. Zajímavá je též kapitola Stromy zapomenutých krajin z pera Jiřího Křivánka, která přibližuje vybrané stromy na území tzv. vojenských újezdů. V závěru publikace obsahuje rejstřík stromů, místopisný rejstřík a samozřejmě také Seznam podivuhodných stromů.

Vydala Euromedia Group, k.s. – Knižní klub, Praha, 2011.

Minerály pod nohama, v průmyslu a ve sbírkách

Hlavní minerály, jejich vznik, výskyt a použití

Dalibor Velebil

Populární příručka pro všechny zájemce o minerály. Fotografie minerálů v jejich rozmanitých podobách, vše podstatné o nejběžnějších minerálech, praktický význam minerálů a mineralogie, jak minerály vznikají a kde se vyskytují, 40 základních typů hornin, mineralogická literatura, 185 druhů minerálů, naleziště.

Kniha je rozdělena do dvou částí. První část (asi 15 % celkového rozsahu textu) je věnována vysvětlení základních pojmů z mineralogie a geologie a nastínění geologických pochodů, během nichž minerály vznikají. Vyjmenovány jsou základní typy geologických prostředí, společenství minerálů a zdrojů průmyslově využívaných minerálů. Úvodní část knihy obsahuje čtyři přehledné tabulky se základními typy hornin a jejich charakteristikou. Hlavní část knihy je přehledem abecedně řazených minerálů, a to především těch, které jsou v přírodě nejrozšířenější, to je horninotvorných minerálů, a pak také minerálů, které mají praktické využití v průmyslu. Zařazeno bylo i několik sběratelsky zajímavých minerálů; z velké části byly vynechány minerály vzácné, s nimiž se člověk běžně nesetká. U každého druhu minerálu je uvedeno jeho složení, popis, využití (pokud nějaké má) a jeho hlavní výskyty v České republice a ve světě. Většina minerálů je představena na dvou či více fotografiích, aby byly zachyceny jejich různé podoby. Kromě snímků vysoce estetických až exkluzivních vzorků byly do publikace zařazeny také fotografie minerálů v jejich běžných, méně atraktivních formách. Kniha je psána obecným jazykem, používání termínů bylo potlačeno na minimum. Cílem je oslovit co nejširší publikum a zaplnit mezery ve všeobecném vzdělání lidí. Je dobré si uvědomit, že se neustále setkáváme s horninami a minerály, které nás obklopují na každém kroku ať už v přírodní, nebo přepracované podobě. Proto je v textu kladen důraz na praktické využití minerálů.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2012, v edici Atlasy.

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem k datu 10. 9. 2014

 • ČSN EN 336 Třídicí znak: 732822 Konstrukční dřevo
  Rozměry, dovolené odchylky
  Vydána: 1.5.2014
 • ČSN P 75 2323 Třídicí znak: 752323
  Zajištění poproudových migrací ryb ve vodních tocích
  Vydána: 1.6.2014
 • ČSN EN 847-1 Třídicí znak: 496122
  Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Frézovací nástroje a pilové kotouče
  Vydána: 1.7.2014
 • ČSN EN 847-2 Třídicí znak: 496122
  Nástroje na strojní obrábění dřeva – Bezpečnostní požadavky – Část 2: Požadavky na stopkové frézovací nástroje
  Vydána: 1.7.2014
 • ČSN EN 1870-11 Třídicí znak: 496122
  Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 11: Poloautomatické horizontální kotoučové pily s jednou jednotkou pily (radiální ramenové pily)
  Vydána: 1.7.2014
 • ČSN EN 1870-12 Třídicí znak: 496130
  Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 12: Horní kyvadlové kotoučové pily pro příčné řezání
  Vydána: 1.7.2014
 • ČSN EN 1870-19 Třídicí znak: 496130
  Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily – Část 19: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) a tesařské kotoučové pily pro staveniště
  Vydána: 1.7.2014
 • ČSN EN 16449 Třídicí znak: 490084
  Dřevo a výrobky na bázi dřeva – Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý
  Vydána: 1.8.2014
 • ČSN EN 599-1+A1 Třídicí znak: 490672 Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva – Preventivní účinnost ochranných prostředků na dřevo stanovená biologickými zkouškami – Část 1: Specifikace podle tříd použití
  Vydána: 1.8.2014

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód