Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Penzum znalostí z myslivosti (XIII. vydání)

Třinácté vydání bohatě ilustrované publikace s dlouholetou tradicí, které je zaměřena na všechna odvětví myslivosti, je schváleno a doporučeno i jako učebnice pro studující, připravující se ke všem druhům mysliveckých a sokolnických zkoušek. Její součástí jsou i kontrolní otázky, soubor platných zákonů a vyhlášek vztahujících se k myslivosti a zkušební otázky žadatelů o zbrojní průkaz. Samostatnou přílohou je DVD obsahující video ukázky vábení zvěře, lovu zvěře drobné i spárkaté a stanovení věku ulovené zvěře, zvukové nahrávky loveckých signálů, pozdravů a vytrubování úlovku s průvodním slovem a data ve formátu PDF s plným zněním platných zákonů, vyhlášek a dalších předpisů souvisejících s myslivostí. Třinácté vydání Penza znalostí z myslivosti je aktualizováno zejména v oblastech obecné zoologie a legislativy.

Vydalo vydavatelství DRUCKVO, s.r.o., Praha, 2014.

Jelen sika – Přehled celorepublikových poznatků

Sborník ze semináře (Dubina u Karlových Varů, 16. 5. 2014), který byl pořádán Českou lesnickou společností, o.s., ve spolupráci s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p., divizí Karlovy Vary, za finančního přispění Ministerstva zemědělství a s podporou Myslivosti, s.r.o., a České zemědělské univerzity v Praze.

Vydala Česká lesnická společnost, o.s., Praha, 2014.

Jelenovití na Šumavě

Autor knihy působil v letech 2004-2011 v zoologickém oddělení Správy Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava a zabýval se telemetrickým sledováním dvou druhů spárkaté zvěře – jelena evropského a srnce obecného. V knize přináší jak obecné informace o popisovaných druzích (charakteristika, rozšíření v Evropě a v České republice), tak údaje o jejich početnosti a výskytu na Šumavě, managementu jejich populací, potravních nárocích či predaci rysem. Pro čtenáře budou nejatraktivnější informace získané víceletým telemetrickým sledováním označené zvěře (prostorová aktivita, domovské okrsky, u jelení zvěře aktivita a chování v průběhu dne a roku, výběr prostředí). Text vhodně doplňují četné mapy a grafy.

Vedle jelení a srnčí zvěře autor věnoval pozornost i losovi evropskému (tento druh však nebyl telemetricky sledován) a okrajově též dvěma nepůvodním druhům spárkaté zvěře – daňkovi evropskému a jelenovi sika, kteří pronikají do okrajových oblastí Šumavy. Jelena siku lze považovat za potenciální nebezpečí kvůli jeho křížení s jelenem evropským.

Vydala Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Vimperk, 2013.

Povídání o srnčí zvěři

Josef Drmota

Kniha „Povídání o srnčí zvěři“ vychází z úspěšného titulu „Srnčí zvěř v našich honitbách“ (Grada, 2007). Josef Drmota, vedoucí původního autorského kolektivu, tentokrát představuje čtenářům výrazně odlehčenou formou srnčí zvěř jako společníka člověka v ekosystémech současné kulturní krajiny. Jednotlivé kapitoly věnované biologii, etologii, početním stavům, mysliveckému chovu, lovu i ekonomickému významu srnčí zvěře doplnil řadou poznatků, zkušeností a zážitků z vlastní praxe. Odbornější části problematiky tím zpřístupnil nejen aktivním myslivcům a uchazečům o první lovecký lístek, ale především všem ostatním zájemcům o nahlédnutí do života tohoto hojného živočišného druhu.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2014.

Zoologie

Vladimír Zicháček

Publikace je aktualizovaným vydáním oblíbené učebnice, vycházející z nejnovějších poznatků z oboru. Kromě systematického přehledu, morfologie, anatomie (u parazitických druhů včetně životních cyklů), obsahuje množství poznatků z fyziologie, životních projevů a rozšíření popsaných druhů, včetně zhodnocení významu pro člověka. Její součástí jsou rovněž inovované kapitoly z etologie a ekologie živočichů, fylogeneze orgánů a orgánových soustav, ochrany a výzkumu živočichů. Přináší i detailní přehled nejnovější literatury a internetových odkazů, doporučených zájemcům k dalšímu studiu, případně motivujících k studentské odborné činnosti nebo smysluplným volnočasovým aktivitám. Množstvím názorných černobílých ilustrací a didakticky mimořádně hodnotných barevných příloh potěší každého milovníka přírody. V partiích přesahujících středoškolské požadavky učebnice motivuje k samostatnému studiu a k vlastní výzkumné práci.

Vydalo Nakladatelství Olomouc, s.r.o., Olomouc, 2012 (2. přepracované vydání).

Výcvik psa k dokonalé poslušnosti. Obedience krok za krokem

/z německého originálu „Obedience-Training. Schritt für Schritt. Mit positiven Methoden zum Turniererfolg“ z roku 2009 (5., aktualizované a přepracované vydání)/

Imke Niewöhner

Kniha názorně a srozumitelně popisuje jednotlivé postupy při výcviku psa, např. základní postavení, chůze u nohy, přivolání, odložení, ovladatelnost na dálku, aportování… Postupy jsou doplněny barevnými fotografiemi.

Vydala Grada Publishing, a.s., Praha, 2013 (dotisk 1. vydání /1. vydání: rok 2012/).

Povodně a změny v krajině

editor: Jakub Langhammer

Kniha Povodně a změny v krajině přináší souborný pohled na aktuální otázky vztahů mezi povodněmi, krajinou a člověkem. Povodně jsou zde představeny v kontextu systému přírodních rizik jako jeden z významných činitelů ovlivňujících vývoj a současnou tvář krajiny i jako faktor ovlivňující lidskou společnost. Hlavní pozornost je věnována hodnocení vlivu změn v krajině způsobených činností člověka na průběh a následky povodní a možnostem využití přirozeného potenciálu krajiny k tlumení jejich extrémních projevů. Jednotlivé kapitoly zahrnují jak teoretické a metodické principy, tak zejména výsledky analýz a výzkumných prací, prováděných autorským týmem v územích zasažených extrémními povodněmi.

První část publikace se zaměřuje na základní charakteristiku povodní a na snahu vyčíslit pomocí moderních postupů nebezpečí jejich vzniku. Zejména kapitola, výstižně nazvaná Fakta a mýty o povodních, shrnuje současné znalosti o této přirozené součásti vývoje krajiny. Druhá kapitola představuje prostřednictvím jedné či více případových studií vhodné metodické přístupy používané pro hodnocení povodňového rizika, jako je využití dálkového průzkumu země, Geografických informačních systémů či dendrochronologie, která přispívá ke snaze postihnout změny reliéfu vyvolané velkou vodou.

Ochránce přírody bude asi nejvíce zajímat třetí díl publikace, ve kterém se autoři soustředili na celou řadu dopadů, které povodně mívají na vývoj údolní nivy a dalších výseků krajiny. Rešerše popisující sukcesi vegetace v údolní nivě po extrémních záplavách stručně ale výstižně sumarizuje poznatky nejen z území ČR, ale i ze zahraničí. Neméně významné poznatky o dopadu člověkem vyvolaných změn v krajině na rozsah a průběh velké vody shromáždil autorský kolektiv v závěrečné části publikace. Antologie na příkladech názorně ukazuje, jak můžeme kupříkladu úpravou toků v údolní nivě a pramenných oblastech zvýšit schopnost krajiny zadržovat vodu. Již dnes je zřejmé, že podobu budoucí krajiny určí územní plánování, jehož klíčové roli v protipovodňové ochraně je věnována poslední stať publikace. Knihu uzavírají poměrně rozsáhlé abstrakty všech příspěvků v angličtině. Kniha představuje v souborné podobě výsledky rozsáhlého výzkumu extrémních povodňových událostí, které v letech 1997, 2002 a 2006 zasáhly Českou republiku. Výzkum realizoval tým odborníků Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze a dalších předních českých institucí za podpory projektu Ministerstva životního prostředí VaV/SM/2/57/05 „Dlouhodobé změny poříčních ekosystémů v nivách toků postižených extrémními záplavami“ a výzkumného záměru geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze MSM 0021620831.

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra fyzické geografie a geoekologie, 2007.

Jiří Uhlíř

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód