Přírůstky v technické knihovně Ředitelství LČR

Datum publikace:

Lesnická entomologie

Jaroslav Křístek a Jaroslav Urban

Hmyzí škůdci působí v lesích škody, které často velkoplošně rozvracejí lesní hospodářství. Proti nim bojuje ochrana lesů, která za 200 let své existence shromáždila rozsáhlé vědecké a praktické poznatky. Do tohoto profilového lesnického oboru vstupuje lesnická entomologie, která všestranně zkoumá lesní hmyz a jeho funkci v lesních společenstvech. Autoři této knihy, dlouholetí vysokoškolští učitelé a vědečtí pracovníci, se snažili, aby v ní praktický lesník našel potřebné informace o hmyzu, který škodí lesním dřevinám, i o hmyzu, který je oponentem lesních škůdců. V obecné části je podrobně popsána morfologie hmyzu, která je často jediným kritériem pro jeho druhovou determinaci. Velká pozornost je věnována ekologii hmyzu v celé šíři, to je autekologii, demekologii i synekologii. Autoři se snažili o to, aby čtenář pochopil roli hmyzu v lesních ekosystémech, zákony, podle nichž se lesní hmyz vyvíjí, jeho vazby na ostatní články ekologické struktury a podíl na fungování lesních ekosystémů. Ve speciálním oddílu knihy jsou v pořadí přirozeného systému živočichů uvedeny systematické jednotky hmyzu, které se v lesních ekosystémech vyskytují, a to až do druhů. Zvláště velká pozornost je věnována tzv. statutárním druhům, které mají velké gradační schopnosti a jsou schopny ohrozit lesní hospodářství. Méně významným druhům je věnována úměrně menší pozornost. Z uvedeného plyne, že kniha „Lesnická entomologie“ není soustavným kompendiem o lesním hmyzu, ale vstupním podkladem pro ochranu lesů proti hmyzím lesním škůdcům.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2013 (vydání 2., upravené /1. vydání: rok 2004/).

Brouci čeledi kožojedovití (Dermestidae) České a Slovenské republiky = Beetles of the family Dermestidae of the Czech and Slovak Republics

Jiří Háva

Publikace volně navazuje na řadu „Zoologické klíče“, dříve vydávanou též Nakladatelstvím Academia. Na již vyšlá díla autor navazuje publikací, ve které zpracovává další velmi hospodářsky důležitou čeleď brouků – Dermestidae (kožojedovití). Tato publikace navíc představuje první souborné zpracování této čeledi brouků v češtině a je zpracována podle nejnovějších poznatků vědy. Klíče jsou zpracovány pokud možno na základě nápadných a dobře zjistitelných vnějších znaků, pouze tam, kde nelze jinak, jsou použity i znaky vnitřní či nesnadno zjistitelné (všechny takové jsou vyobrazeny). Klíče jsou modifikovány pro území České a Slovenské republiky, ale jsou zde zahrnuty i druhy, jejichž začlenění do naší fauny lze očekávat z důvodu exportu či importu různých skladištních komodit. První část knihy je tvořena textem v českém jazyce, poté následuje 56 barevných fotografií jednotlivých druhů a 6 tabulí černobílých kreseb, třetí část knihy je tvořena anglickým překladem veškerých textů české části.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2011, v edici Entomologické klíče.

Brouci čeledi červotočovití (Ptinidae) střední Evropy = Beetles of the family Ptinidae of Central Europe

Petr Zahradník

Další publikace z edice Zoologické klíče umožňuje determinaci všech červotočů žijících v České republice a na Slovensku, a to i včetně druhů, které byly nalezeny v sousedních zemích a jejichž výskyt je na předmětném území pravděpodobný. Kniha, která je napsána v češtině a v angličtině, obsahuje základní informace o čeledi Pinidae, určovací klíče, katalog druhů a obrázky a fotografie téměř všech druhů.

Vydalo Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd České republiky, v.v.i., Praha, 2013, v edici Zoologické klíče.

Úvod do biologie ochrany přírody

Richard B. Primack, Pavel Kindlmann a Jana Jersáková

V dnešní době není znalost základních ekologických principů výhradní doménou hrstky nadšených ochránců přírody. Ekologické aspekty jsou stále častěji nedílnou součástí ekonomických projektů, jejich znalost je významná i na politické a správní úrovni. Proto se znalost biologických principů ochrany přírody stává součástí základního vzdělání každého moderního člověka. Původní anglická verze této knihy byla již přeložena do zhruba dvaceti světových jazyků a stala se standardní učebnicí na většině významných světových univerzit, je však čtivá i pro laiky. Pro české vydání byla kniha značně rozšířena, upravena a doplněna informacemi z našeho prostředí. Po rozebrané učebnici týchž autorů (Biologické principy ochrany přírody) je tak jedinou v češtině dostupnou souhrnnou učebnicí představující tento nový multidisciplinární obor. Poskytuje ucelené základy biologie ochrany přírody, přičemž výklad doplňuje množstvím příkladů, obrázků a schémat. Zabývá se řadou často diskutovaných otázek, jako je udržitelný rozvoj, právní a mezinárodní nástroje ochrany přírody, smysl vytváření chráněných území, metody ochranářské práce a ochrana vymírajících druhů. Učebnice je určena studentům a učitelům přírodovědných i sociálních oborů na vysokých a středních školách, profesionálním i dobrovolným pracovníkům v oblasti ochrany přírody a pracovníkům orgánů ochrany přírody. Zcela určitě ji uvítají čtenáři, kteří se zajímají o životní prostředí.

Uživatel se postupně dozví základní informace o oboru, popasuje se s termínem biologická rozmanitost a jejími různými hodnotami včetně ekonomických a etických. Autoři podrobně pojednávají i o činitelích ovlivňujících biodiverzitu, v krajním případě způsobujících vymizení jejích složek. Z tohoto nepříliš optimistického čtení přejde čtenář k úzce související ochraně populací a druhů a územní ochraně. V poslední kapitole, nazvané Trvale udržitelný rozvoj, se autoři zabývají státní správou, nadnárodními přístupy k ochraně přírody, financováním ochrany životního prostředí, výchovou k ochraně přírody a konečně rolí biologů zabývajících se ochranou přírody.

Vydalo nakladatelství Portál, s.r.o., Praha, 2011.

Po stopách pravěkých dějů. O silách, které vytvářely naši krajinu

Vojen Ložek

Náš přední a světově proslulý badatel, malakolog Vojen Ložek se v této knize zabývá doklady, které máme k dispozici z nejmladší geologické minulosti, a možnostmi jejich poznání a výkladu. Nejprve ukazuje, jaké odkazy minulosti nacházíme při studiu určitých prvků přírody, poté probírá pojmy biodoverzita a geodiverzita z pohledu jejich vztahů a zabývá se charakteristikami ekofenoménů v krajině. Jedním z hlavních témat této publikace je otázka, jaký význam má rozmanitost neživé přírody na pestrost života. Kromě rozboru svědectví, jaké nám dávají půdy, říční nivy a mokřady a jejich vývoj či opomíjené svahoviny, věnuje autor velkou pozornost i středoevropskému bezlesí – v šesti kapitolách sleduje historii lesa a bezlesí od kvartéru až po dnešní dobu. V závěrečných úvahách pak charakterizuje historii zásahů člověka do přírody a krajiny a dovozuje, jaké poučení z minulosti si máme vzít pro dnešek.

Vydalo nakladatelství Dokořán, s.r.o., Praha, 2011.

Zrcadlo minulosti. Česká a slovenská krajina v kvartéru

Vojen Ložek

Kniha Vojena Ložka pojednává o proměnách české, moravské a slovenské krajiny za posledních zhruba osmnáct tisíc let. Během té doby ustoupily ze severní Evropy ledovce a přišel les a s ním i lidé živící se nejprve lovem a později zemědělstvím. Každá pravěká kultura vtiskla naší krajině poněkud jinou tvář, zároveň ale musela reagovat na klimatické změny, vývoj říčních niv i změny lesních porostů. Snad nejzávažnějším motorem změn byly střídající se vlny suchého kontinentálního a vlhkého oceánského klimatu. Jako lidé této země s proměnami podnebí a prostředí se střídavým úspěchem zacházíme více jak dvanáct tisíc let, tedy celý holocén, a je to vzrušující příběh! Kniha však není ohlédnutím za minulostí, ale hlavně zprávou pro současnou dobu hlubokých proměn krajiny a očekávaných změn klimatu. Sucha i povodně, odlesnění, hluboká eroze i nástup nových druhů tu již byly. Máme tedy možnost studovat, jak se projevovaly a co způsobily. Ve světle historie krajiny nejen poznáváme to hodnotné, co nám dřívější tisíciletí zachovala, ale také to, že svět – jeho stromy, půdy a mraky plynou, vyvíjí se a nečekají. Ve starém Řecku stabilita neznamenala neměnnost, jednalo se o stabilitu cyklu, tedy o přirozený a nevyhnutelný tok změn. Podobně jako nás historie lidských činů učí porozumět současnosti a možná i budoucnosti, tak historie krajiny a klimatu nás vede ke schopnosti žít společně s rostlinami, ptáky a živly na této zemi.

Vydalo nakladatelství Dokořán, s.r.o., Praha, 2013, druhé vydání (první vydání: rok 2007).

Jiří Uhlíř

Seznam nově zakoupených norem k datu 7. 5. 2014

 • ČSN EN 118 Třídicí znak: 490690 Ochranné prostředky na dřevo
  – Zjišťování preventivního účinku proti druhům Reticulitermes (Evropští termiti) (Laboratorní metoda)
  Vydána: 1.4.2014
 • ČSN EN ISO 14915 Třídicí znak: 492113 Vnější a vnitřní obklady z rostlého dřeva
  – Charakteristiky, posuzování shody a označení
  Vydána: 1.4.2014
 • ČSN 75 0145 Třídicí znak: 750145 Změna : Z1 Meliorace
  – Terminologie v pedologii
  Vydána: 1.2.2014

Ivo Šlesinger

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód